ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΔΥΝΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ.

 • Πού εκδίδεται το βιβλιάριο Πρόνοιας ανασφαλίστου ή Πιστοποιητικού Κοινωνικής Προστασίας;

  Εκδίδεται από την υπηρεσία Πρόνοιας των Δήμων  Κ.Υ.Α. 139491/06 ΦΕΚ 1747/Β/30/11/2006 – Διόρθωση Σφάλμ. Στο ΦΕΚ-47Β/22/01/2007)

 • Ποια δικαιολογητικά πρέπει να καταθέσω;

  Σας παραθέτουμε αναλυτικό πίνακα με τα δικαιολογητικά που χρειάζονται.

  1Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνεται ότι ο ενδιαφερόμενος : α) είναι άνεργος. β) είναι ανασφάλιστος. γ) δε δικαιούται σύνταξη εσωτερικού η εξωτερικού. Δ ) σε περίπτωση που ασφαλιστεί σε άλλο ασφαλιστικό φορέα υποχρεούται άμεσα να ενημερώσει την Υπηρεσία μας και να επιστρέψει το βιβλιάριο. ε) δεν έχει ιδιωτική ασφάλιση. Εκκαθαριστικό Εφορίας (του προηγούμενου έτους, αντίγραφο δήλωσης του τρέχοντος έτους και Ε9ΑΝ προκύπτουν ακίνητα και Ε2) .
  2Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή αντίγραφα όλων των σελίδων του Διαβατηρίου και Ειδικού δελτίου Ταυτότητας ομογενούς .
  3Πιστοποιητικό μονίμου κατοικίας (λογαριασμός ΔΕΚΟ ή μισθωτήριο κατοικίας ) ή βεβαίωση μόνιμης κατοικίας από το Δήμο.
  4Φωτοαντίγραφο της Κάρτας Ανεργίας από τον Ο.Α.Ε.Δ. για τα ικανά προς εργασία άτομα από 29 έως 55 ετών.
  5Δύο φωτογραφίες (σε περίπτωση που εκδίδεται για πρώτη φορά βιβλιάριο ανασφαλίστου)
  6Ιατρική γνωμάτευση από Δημόσιο Νοσοκομείο που να αναφέρει το είδος της πάθησης ή βεβαίωση εισαγωγής σε Νοσοκομείο, εφόσον παραμένει νοσηλευόμενος.
  7Για έγγαμους απαιτούνται δικαιολογητικά και για τους δύο συζύγους, εάν είναι διαζευγμένοι το διαζύγιο και εάν είναι σε διάσταση Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνεται ότι είναι σε διάσταση.
  8Όσοι έχουν καταθέσει αίτηση συνταξιοδότησης στον Ο.Γ.Α. θα προσκομίζουν τον αριθμό πρωτοκόλλου κατάθεσης των δικαιολογητικών για σύνταξη.
  9Για άτομα με αναπηρία απαιτείται αντίγραφο γνωμάτευσης υγειονομικής Επιτροπής.
  10Βεβαίωση ασφαλιστικών φορέων από την οποία να προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος δεν είναι ασφαλισμένος και δεν δικαιούται ιατροφαρμακευτική & νοσοκομειακή περίθαλψη για το έτος…………..(Οι βεβαιώσεις από τους ασφαλιστικούς φορείς ΙΚΑ- ΟΑΕΕ-ΟΓΑ περί μη ασφάλισης ζητούνται αυτεπάγγελτα).
  11Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (ζητείται αυτεπάγγελτα).
  12Στην περίπτωση βραχυπρόθεσμης ανανέωσης του βιβλιαρίου (μέχρι 2 μήνες) κατατίθεται και το υπάρχον βιβλιάριο.
  13Βεβαίωση νοσηλείας από Δημόσιο ΝοσοκομείοΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΔΥΝΑΜΙΑΣ Εκκαθαριστικό Εφορίας.
  14Φωτοτυπία Ταυτότητας (διπλής όψης). Και κατά περίπτωση λοιπά δικαιολογητικά

 • Πού θα καταθέσω τα δικαιολογητικά;

  Τα δικαιολογητικά κατατίθενται στο Δήμο που ανήκει ο κάθε πολίτης.

 • Πώς θα γνωρίζω εάν είμαι δικαιούχος;

  Δωρεάν δικαιούχοι νοσοκομειακής και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης είναι όσοι δεν  την δικαιούνται άμεσα ή έμμεσα από οποιοδήποτε ασφαλιστικό φορέα και διαμένουν νόμιμα και μόνιμα στη χώρα.

  Συγκεκριμένα:

  1Έλληνες πολίτες ή ελληνικής καταγωγής (ομογενείς, κάτοχοι ειδικού δελτίου ταυτότητας ομογενούς) ή ανιθαγενείς ή υπήκοοι των κρατών μελών της Ε.Ε. που είναι ανασφάλιστοι και το οικογενειακό ετήσιο εισόδημά τους δεν ξεπερνά το ποσό των 6.000€, προσαυξανόμενο κατά 20% για τη σύζυγο και για κάθε ανήλικο ή προστατευόμενο παιδί, με την προϋπόθεση βέβαια ότι αυτό το ΕΙΣΟΔΗΜΑ δεν προέρχεται από επαγγελματική δραστηριότητα τέτοια που να παρέχει τη δυνατότητα ασφάλισης. Το καθορισθέν αυτό εισόδημα, αυξάνεται κατά 50% στις περιπτώσεις ατόμων με αναπηρία 67% και άνω. Ως εισόδημα νοείται το φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό* και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο.
  *το ιδιοκατοικούμενο ακίνητο εξαιρείται του τεκμαρτού εισοδήματος.
  2- Ανασφάλιστοι λογοτέχνες και τα μέλη των οικογενειών τους (σύζυγος και ανήλικα τέκνα).
  - Ανασφάλιστα μέλη του Επιμελητηρίου Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος και τα μέλη των οικογενειών τους (σύζυγος και ανήλικα τέκνα) και τα μέλη των Κρατών μελών της Ε.Ε. καθώς και Έλληνες ομογενείς.
  - Ανασφάλιστοι Έλληνες μουσικοί, τραγουδιστές, λοιποί απασχολούμενοι στο θέαμα – ακρόαμα που εργάζονται περιστασιακά.
  - Ανασφάλιστοι πρώην βουλευτές και τα μέλη των οικογενειών τους (σύζυγος και ανήλικα τέκνα).
  - Άτομα που φιλοξενούνται στις θεραπευτικές κοινότητες για απεξάρτηση, ΟΚΑΝΑ, Νόστος ή παρακολουθούνται ως εξωτερικοί ασθενείς.
  Στους ανωτέρω δικαιούχους χορηγείται βιβλιάριο ανασφάλιστου για ένα (1) έτος.
  3- Παιδιά που διαμένουν σε Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας ή άλλα ιδρύματα ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ.
  - Αγωνιστές της Εθνικής Αντίστασης – τραυματίες πολέμου και τα προστατευόμενα μέλη των οικογενειών τους.
  - Έλληνες μοναχοί και μοναχοί της Ιεράς Μονής Σινά και κληρικοί των Πατριαρχείων.
  - Ανασφάλιστες άγαμες επίτοκες μητέρες και μητέρες ως και τα παιδιά αυτών.
  - Παιδιά που τοποθετούνται σε ανάδοχες οικογένειες.
  Στους ανωτέρω δικαιούχους χορηγείται βιβλιάριο ανασφάλιστου για ένα (1) έτος.
  4- Ομογενείς που διαθέτουν βεβαίωση κατάθεσης δικαιολογητικών για απόκτηση ειδικού δελτίου ταυτότητας ομογενούς ή απόκτησης της ελληνικής ιθαγνείας.
  - Αλλοδαποί με άδεια παραμονής για ανθρωπιστικούς λόγους (υγείας).
  - Οι υπήκοοι των Κρατών Μελών του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη.
  - Αλλογενείς σύζυγοι Ελλήνων ή ομογενών ή Κρατών Μελών της Ε.Ε. καθώς και τα τέκνα αυτών.
  Στους ανωτέρω δικαιούχους χορηγείται πιστοποιητικό κοινωνικής προστασίας εφόσον υπάρχει αποδεδειγμένα πρόβλημα υγείας.
  5Σύμφωνα με τις διατάξεις του Π Δ . 266/1999.
  - Οι αναγνωρισμένοι πολιτικοί πρόσφυγες.
  - Οι αλλοδαποί οι οποίοι έχουν υποβάλει αίτηση για αναγνώριση προσφυγικής ιδιότητας και η οποία βρίσκεται στο στάδιο εξέτασης από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης, καθώς και,
  - Οι έχοντες έγκριση παραμονής για ανθρωπιστικούς λόγους ή έχει ταχθεί σε αυτούς προθεσμία η οποία δεν έχει εκπνεύσει ακόμα, έχουν τη δυνατότητα της δωρεάν ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής περίθαλψης με την άμεση επίδειξη του δελτίου ταυτότητας πρόσφυγα ή του δελτίου αιτήσαντος άσυλο αλλοδαπού ή του ειδικού δελτίου παραμονής για ανθρωπιστικούς λόγους αλλοδαπού αντίστοιχα, στις υπηρεσίες του ΕΣΥ.
  6Οι αλλοδαποί θύματα των εγκλημάτων των 323,323α,349,351, & 351α του ποινικού κώδικα (σύμφωνα με το Π.Δ. 233/2003), που είναι δικαιούχοι άμεσης και δωρεάν ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής περίθαλψης από τις υπηρεσίες του ΕΣΥ, για όσο χρονικό διάστημα διαρκούν τα μέτρα προστασίας και αρωγής και με την επίδειξη μόνο της σχετικής βεβαίωσης από την οικεία Αστυνομική Διεύθυνση, απευθείας στις υπηρεσίες του ΕΣΥ και στην οποία θα αναγράφεται ρητά ο χρόνος προστασίας και αρωγής.
  7Οι κρατούμενοι σε φυλακές, φιλοξενούμενοι σε ιδρύματα αρωγής ανηλίκων και φιλοξενούμενοι σε στέγες φιλοξενίας ανηλίκων, των εταιρειών ανηλίκων (ΝΠΔΔ) είναι δικαιούχοι δωρεάν ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής περίθαλψης με επίδειξη της σχετικής βεβαίωσης του σωφρονιστικού καταστήματος, του ιδρύματος αρωγής ή της στέγης φιλοξενίας, απευθείας στην υπηρεσία του ΕΣΥ.

ΕΚΔΟΣΗ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΥ ΣΕ ΠΟΛΙΤΕΣ ΜΕ ΟΦΕΙΛΕΣ ΠΡΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

 • Είμαι ανασφάλιστος διότι έχω οφειλές στο ασφαλιστικό μου ταμείο. Δικαιούμαι περίθαλψη;

  Παραθέτουμε συνοπτικά τις διατάξεις για την περίπτωσή σου. 

  ΚΥΑ 139491/2006 ΦΕΚ 1747/Β/2006)

   Δωρεάν δικαιούχοι νοσοκομειακής και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης εφόσον δεν τη δικαιούνται άμεσα ή έμμεσα από οποιοδήποτε ασφαλιστικό φορέα και διαμένουν νόμιμα και μόνιμα στη χώρα είναι:

  –                Έλληνες πολίτες με την προϋπόθεση ότι το εισόδημά τους δεν προέρχεται από επαγγελματική δραστηριότητα τέτοια που παρέχει δυνατότητα ασφάλισης. 

  –                  ΝΔ. 57/1973 ΦΕΚ 149/Α/1973) άρθρο 6 και 1

  –                Άτομα που τελούν σε κατάσταση ένδειας

  –                Άτομα που βρίσκονται σε μειωμένη κοινωνική, σωματική ή διανοητική κατάσταση

  –                Άτομα που περιέρχονται προσωρινά ή μόνιμα σε κατάσταση ανάγκης λόγω ασθένειας

  Βασική προϋπόθεση ότι δεν καλύπτονται από οποιονδήποτε ασφαλιστικό φορές και αποδεδειγμένα δεν καλύπτονται ασφαλιστικά από ίδια μέσα αυτών και των οικογενειών τους.

  Από τα παραπάνω συνάγεται ότι δικαιούχοι είναι:

  –                Πολίτες και μέλη των οικογενειών τους οι οποίοι είναι μεν εγγεγραμμένοι στα μητρώα ασφαλιστικών ταμείων αλλά έχουν χάσει τη δυνατότητα περίθαλψης λόγω χρεών και έχουν προχωρήσει σε δήλωση διακοπής ή αδράνειας εργασιών στη Δ.Ο.Υ., σύμφωνα με την ΠΟΛ 1102/14-7-2005 εγκύκλιο (συνεπώς δεν ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα), εφόσον τηρούνται οι προϋποθέσεις της ΚΥΑ 139491/2006. 

  –                Πολίτες και μέλη των οικογενειών τους οι οποίοι είναι μεν εγγεγραμμένοι στα μητρώα ασφαλιστικών ταμείων αλλά έχουν χάσει τη δυνατότητα περίθαλψης λόγω χρεών  αλλά δεν έχουν προχωρήσει σε δήλωση διακοπής ή αδράνειας εργασιών στη Δ.Ο.Υ., με τις προϋποθέσεις της ΚΥΑ 139491/2006. Εφόσον δηλαδή από τα σχετικά δικαιολογητικά και τη συνδρομή κοινωνικής έρευνας διαπιστώνεται ότι υπάρχουν προϋποθέσεις ένδειας (Ν.Δ. 57/1973 & Υ.Α. 7826/1973) και η κατάσταση της υγείας τους απαιτεί νοσηλεία ή συνεχή ιατροφαρμακευτική περίθαλψη αποκλειστικά λόγω εγκυμοσύνης, ανίατου/δυσίατου/

  χρόνιου νοσήματος (Υ.Α. 16884/2001, ΦΕΚ 1386/Β/2001 και Κ.Υ.Α. 104747/2012, ΦΕΚ 2883/Β/2012)

  –                Επομένως θα πρέπει να υπάρχουν οι προϋποθέσεις:

  –                Σοβαρού κινδύνου για τη ζωή και την υγεία λόγω νοσήματος

  –                Απώλεια δικαιώματος παροχής περίθαλψης από ασφαλιστικό φορέα λόγω αδυναμίας καταβολής εισφορών

  –                Οικονομική αδυναμία αντιμετώπισης του προβλήματος υγείας από ίδια μέσα.

  Σε κάθε περίπτωση απαιτείται:

  –                Πιστοποιητικό νοσηλείας ή ιατρική βεβαίωση από δημόσιο νοσοκομείο

  –                Βεβαίωση από τον ασφαλιστικό φορέα ότι δεν δικαιούται περίθαλψης.

  Το βιβλιάριο εκδίδεται αποκλειστικά για τον έχοντα ανάγκη νοσηλείας ή συνεχούς ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

  Η Επιτροπή Κοινωνικής Αρωγής διατηρεί τη δυνατότητα να επιβάλει κατά την κρίση της ποσοστό συμμετοχής 30% σε περίπτωση μερικής αδυναμίας ανταπόκρισης.

   

   ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

  Οφείλει να λαμβάνει υπόψη Το σύνολο των δεδομένων της κοινωνικής και οικονομικής κατάστασης του αιτούντα και της οικογένειάς του και ειδικότερα:

  –                Την κατάσταση της υγείας, το είδος της θεραπείας και το εκτιμώμενο κόστος σε σχέση με το πραγματικό του ΕΙΣΟΔΗΜΑ.

  –                Τυχόν άλλα αναγκαία κόστη διαβίωσης που προκύπτουν από την κατάσταση υγείας μελών της οικογένειας, ιδίως δε για ΑΜΕΑ.

  –                Τις συνολικές συνθήκες διαβίωσης, την ύπαρξη ή μη υποστηρικτικού περιβάλλοντος

  –                Την ένταξη σε άλλα υποστηρικτικά προγράμματα (ρύθμιση υπερχρεωμένων νοικοκυριών, κοινωνικά παντοπωλεία, κοινωνικά φαρμακεία κλπ) από τα οποία προκύπτει η οικονομική αδυναμία του αιτούντα και της οικογένειας

  –                Δικαστική απόφαση απαλλαγής ή μείωσης χρεών

  –                Δυνατότητα ή μη καταβολής ή υπαγωγής σε ρύθμιση ασφαλιστικών & φορολογικών υποχρεώσεων.

  Η έκθεση αποτυπώνει υποχρεωτικά τα παραπάνω και εν συνεχεία καταλήγει εισηγητικά στην Επιτροπή Κοινωνικής Αρωγής εάν πληρείται η προϋπόθεση του ανέφικτου της καταβολής δαπάνης για το συγκεκριμένο νόσημα ή θα περιάγει τον αιτούντα σε αδυναμία ανταπόκρισης επί των βασικών αναγκών του καθώς και της οικογένειάς του.

  Εάν ο αρμόδιος Δήμος δεν έχει δυνατότητα για κοινωνική έρευνα ζητείται η συνδρομή της Περιφερειακής Ενότητας (ν. 3852/2010 άρθρο 186 παρ. ΙΙ, Ζ, 15, ή της κοινωνικής υπηρεσία του νοσοκομείου.

ΜΕΓΕΘΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΕΙΡΑΣ