Θέλω να μάθω να διεκδικώ τα δικαιώματά μου

σαν ασθενής!

Θέλω να μάθω να διεκδικώ τα δικαιώματά μου

σαν ασθενής!

Ευρωπαϊκή Διακήρυξη Δικαιωμάτων Καρκινοπαθών

Καταλύτης αλλαγής. Με αυτό τον τρόπο χαρακτηρίζουν οι υπογράφοντες επιστήμονες, επικεφαλής οργανισμών κ.ά. την Ευρωπαϊκή Διακήρυξη Δικαιωμάτων των Ασθενών με Καρκίνο.

Με3 άρθρα και δεκάδες επιμέρους παραγράφους, η Διακήρυξη αναδεικνύει τις προτεραιότητες για καρκινοπαθείς και συστήματα υγείας ανά την Ευρώπη.

Καταρχάς, τονίζεται η σημασία της σωστής και πλήρους πληροφόρησης και κυρίως της πρόσβασης στην πρόληψη και στον προσυμπτωματικό έλεγχο.

Εν συνεχεία, κρίσιμη είναι η έγκαιρη και καλύτερη πρόσβαση στην κατάλληλη περίθαλψη, βασισμένη στην έρευνα και τη καινοτομία.

Σε επίπεδο Συστήματος Υγείας προάγεται η ανάδειξη πρακτικών που εξασφαλίζουν βέλτιστα αποτελέσματα, αποκατάσταση των ασθενών, άριστη ποιότητα ζωής και οικονομικά προσιτή υγειονομική περίθαλψη.

Η ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

 

Άρθρο 1: Ευρωπαϊκή Διακήρυξη Δικαιωμάτων των Ασθενών με Kαρκίνο

Άρθρο 1 : Το δικαίωμα του κάθε Ευρωπαίου πολίτη να λάβει τις πιο ακριβείς πληροφορίες για την υγεία του/της και να συμμετέχει ενεργά στη περίθαλψη του/της.

Οι Ευρωπαίοι πολίτες θα πρέπει να έχουν πρόσβαση σε:

1.1 Τεκμηριωμένες ιατρικές παρεμβάσεις στο δημόσιο σύστημα υγείας για την πρόληψη του καρκίνου.

1.2 Υψηλής ποιότητας, διαπιστευμένες και εναρμονισμένες, εξετάσεις προσυμπτωματικού ελέγχου και διαγνωστικών υπηρεσιών, που να εξασφαλίζουν βέλτιστο επίπεδο υπηρεσιών.

1.3 Το δικαίωμα πρόσβασης σε όλες τις πληροφορίες, σχετικά με την κατάσταση της υγείας τους, καθώς και αυτό της ενεργού συμμετοχής στη διαδικασία λήψης ιατρικών αποφάσεων σχετικά με τη θεραπεία τους .

1.4 Στρατηγικές ασθενο-κεντρικής πληροφόρησης, που να ορίζουν ξεκάθαρα, σε μορφή και γλώσσα, που να είναι εύκολα κατανοητή, το δικαίωμά τους στη βέλτιστη παροχή υπηρεσιών υγείας και περίθαλψης καθ’όλη την διάρκεια της ασθένειάς τους.

1.5 Ενημέρωση για το ότι το ογκολογικό νοσοκομείο ή η κλινική στην οποία νοσηλεύονται, πληροί τα αποδεκτά όρια βέλτιστης ποιότητας σε σχέση με το απαιτούμενο επίπεδο εξειδίκευσης στην ογκολογική περίθαλψη.

1.5α Διαφάνεια όσον αφορά την πρόσβαση σε όλα τα ανώνυμα εθνικά δεδομένα, σχετικά με θεραπείες και κλινικά αποτελέσματα, παροχών υγειονομικής περίθαλψης, αρχείων νεοπλασιών, και σε ανεξάρτητα προγράμματα ελέγχου, πριν από την έναρξη της θεραπείας τους .

1.6 Ένα σαφές και χωρίς κρυφά σημεία πρόγραμμα εξατομικευμένης ιατρικής περίθαλψης για τη νόσο τους, πριν από την έναρξη οποιασδήποτε θεραπείας, με δικαίωμα μιας δεύτερης ιατρικής γνώμης.

1.7 Σεβασμό της ιδιωτικότητας τους, ενώ οι ίδιοι οι ασθενείς θα αποφασίζουν για το επίπεδο εμπιστευτικότητας των προσωπικών τους δεδομένων.

1.8 Πληροφόρηση σχετικά με έρευνες και καινοτομίες που σχετίζονται με τον τύπο του καρκίνου τους, που είναι διαθέσιμες σε τοπικό, εθνικό και παν-ευρωπαϊκό επίπεδο.

1.9 Πληροφόρηση σχετικά με τη ζωή μετά τον καρκίνο και υποστηρικτικές υπηρεσίες για την αντιμετώπιση προβλημάτων μετά τη λήξη της θεραπείας.

1.10 Εκπροσώπηση και υποστήριξη μέσω οργανώσεων προάσπισης των δικαιωμάτων των ασθενών, που ενδυναμώνουν και εμψυχώνουν τους ασθενείς ώστε να είναι ισότιμοι εταίροι σε όλους τους τομείς που επηρεάζουν την υγεία και την ευημερία τους.

 

Άρθρο 2: Ευρωπαϊκή Διακήρυξη Δικαιωμάτων των Ασθενών με καρκίνο

Άρθρο 2 : Το δικαίωμα κάθε Ευρωπαίου πολίτη να έχει βέλτιστη και έγκαιρη πρόσβαση στην κατάλληλη εξειδικευμένη πρόσβαση σε εξειδικευμένη περίθαλψη, βασισμένη στην έρευνα και τη καινοτομία.

Οι Ευρωπαίοι ασθενείς θα πρέπει να έχουν :

2.1 Έγκαιρη πρόσβαση σε διαπιστευμένη διάγνωση, ώστε να εξασφαλίζεται η ακριβής και συντομότερη δυνατή διάγνωση του καρκίνου τους .

2.1α Η διάγνωσή θα πρέπει να τους κοινοποιείται με ακρίβεια και συμπόνια, από έναν ειδικό/έμπειρο κλινικό γιατρό.

2.2 Έγκαιρη πρόσβαση σε κατάλληλα εξειδικευμένη άριστη περίθαλψη, που να συμπεριλαμβάνει σχετική κλινική έρευνα και καινοτομία, προκειμένου να εξασφαλιστεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

2.3 Υγειονομική περίθαλψη που να παρέχεται σε τοπικό επίπεδο, όπου αυτό είναι δυνατό, και κεντρικά όπου συνιστάται από εθνικές ή διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες ή από συστάσεις θεραπείας εμπειρογνωμόνων.

2.4 Πρόσβαση σε κατάλληλη ψυχολογική υποστήριξη σε όλα τα στάδια της ογκολογικής τους θεραπείας, για να ανταπεξέλθουν στις επιπτώσεις του προσυμπτωματικού ελέγχου, της διάγνωσης, της θεραπείας στη ποιότητα ζωής και την επιβίωση μετά το τέλος της θεραπείας.

2.5 Το δικαίωμα στην επιλογή του τόπου διάγνωσης και θεραπείας, ακόμη και σε άλλη χώρα.

2.6 Ταχεία πρόσβαση σε πρόσφατες καινοτομίες διάγνωσης και θεραπείας κάθε καρκινοπαθούς, μετά από σχετική έγκριση των αρμοδίων αρχών.

2.7 Το δικαίωμα πρόσβασης στην υγειονομική περίθαλψη με βάση την ανάγκη θεραπείας και όχι την οικονομική τους κατάσταση.

2.8 Το δικαίωμα σε έρευνα που πρέπει να διεξαχθεί για τον δικό τους συγκεκριμένο τύπο καρκίνου και της πρόσβασης σε κλινικές μελέτες, όπου είναι διαθέσιμες και σχετικές με την ασθένειά τους.

2.9 Στην περίπτωση των παιδιών με καρκίνο, το δικαίωμα να αντιμετωπίζονται σε ένα εξειδικευμένο παιδιατρικό ογκολογικό κέντρο/μονάδα

 

Άρθρο 3 Ευρωπαϊκή Διακήρυξη Δικαιωμάτων Ασθενών με καρκίνο

Άρθρο 3: Το δικαίωμα κάθε Ευρωπαίου πολίτη να δέχεται υγειονομική περίθαλψη από σύστημα υγείας που εξασφαλίζει βέλτιστα αποτελέσματα, αποκατάσταση των ασθενών, άριστη ποιότητα ζωής και οικονομικά προσιτή υγειονομική περίθαλψη.

Οι ασθενείς θα πρέπει να έχουν υγειονομική περίθαλψη σε συστήματα υγείας που:

3.1 Υποστηρίζονται από Εθνικά Προγράμματα Ελέγχου του Καρκίνου, διέπονται από εθνικές κατευθυντήριες οδηγίες και επανεξετάζονται σε τακτικά διαστήματα από εξωτερικούς εμπειρογνώμονες, συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων των ασθενών.

3.2 Στο πλαίσιο των Εθνικών Προγραμμάτων Ελέγχου του Καρκίνου, τα αποτελέσματα θα ελέγχονται ώστε να εξασφαλιστεί βέλτιστη πρόοδος και όφελος για τον ασθενή.

3.3 Παρέχουν οικονομικά αποτελεσματική υγειονομική περίθαλψη σε όλα τα στάδια του καρκίνου, από την αρχική διάγνωση, κατά τη διάρκεια της θεραπείας και της υποστηρικτικής περίθαλψης, που ακολουθεί τα πρότυπα ποιότητας στη περίθαλψη .

3.4 Αντιμετωπίζουν τα βασικά θέματα της μακροχρόνιας παρακολούθησης και επιβίωσης των ασθενών, ώστε να εξασφαλίζεται καλύτερη ποιότητα ζωής και προσωπική ολοκλήρωση με ενεργή επανένταξη και συμμετοχή των ασθενών στην κοινωνία και στο χώρο εργασίας .

3.5 Εξασφαλίζουν την εφαρμογή της βέλτιστης διαχείρισης του πόνου και των συμπτωμάτων των ασθενών με καρκίνο.

3.6 Ενθαρρύνουν και διατηρούν επαρκή τεχνογνωσία και εμπειρία για την αντιμετώπιση συγκεκριμένων τύπων καρκίνου, συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης και κατάρτισης των επαγγελματιών υγείας που εμπλέκονται στη περίθαλψη των ασθενών.

3.7 Αναγνωρίζουν τις οργανώσεις προάσπισης δικαιωμάτων των ασθενών ως ισότιμους εταίρους σε όλες τις πτυχές της υγειονομικής περίθαλψης του καρκίνου, της έρευνας και της καινοτομίας.

3.8 Συντονίζονται από κατάλληλα εξειδικευμένες διεπιστημονικές ομάδες, οι οποίες οφείλουν να λειτουργούν σύμφωνα με εθνικούς κανονισμούς, που ακολουθούν αναγνωρισμένες πανευρωπαϊκές κατευθυντήριες οδηγίες .

3.9 Παρέχουν έγκαιρη και διαφανή παραπομπή και παρακολούθηση των ασθενών μεταξύ των επαγγελματιών υγείας/επαγγελματιών της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και των ογκολογικών νοσοκομείων ή κλινικών.

3.10 Σέβονται τον ασθενή, εξασφαλίζοντας την απαραίτητη θεραπεία σε βέλτιστο και προκαθορισμένο χρόνο.

3.11 Εξασφαλίζουν ότι ο ασθενής προστατεύεται από βλάβες που προκαλούνται από την ενδεχόμενα κακή λειτουργία των υπηρεσιών υγείας, την ιατρική αμέλεια ή σφάλματα.

3.12 Αναγνωρίζουν και προωθούν την υψηλής ποιότητας καινοτομία στη κλινική έρευνα καθώς και τη συμμετοχή σε κλινικές μελέτες.

3.13 Προωθούν τη συμμετοχή των ασθενών, φροντιστών/οικείων και των οργανώσεων προάσπισης δικαιωμάτων των ασθενών σε όλες τις φάσεις του σχεδιασμού και της διεξαγωγής ασθενο-κεντρικής κλινικής έρευνας.

3.14 Εφαρμόζουν και διατηρούν στρατηγικές υψηλής ποιότητας για την ολοκληρωμένη παρηγορητική αγωγή των ασθενών.

ΠΗΓΗ: https://bit.ly/3m5CvE2

Τα δικαιώματα του νοσοκομειακού ασθενούς

Σύμφωνα με τον Νόμο 2071/92 ΦΕΚ A΄ 123, Άρθρο 47:

 1. Ο ασθενής έχει το δικαίωμα προσεγγίσεως στις υπηρεσίες του νοσοκομείου, τις πλέον κατάλληλες για τη φύση της ασθένειας του.
 2. Ο ασθενής έχει το δικαίωμα της παροχής φροντίδας σε αυτόν με τον οφειλόμενο σεβασμό στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια του. Αυτή η φροντίδα περιλαμβάνει όχι μόνο την εν γένει άσκηση της ιατρικής και της νοσηλευτικής, αλλά και τις παραϊατρικές υπηρεσίες, την κατάλληλη διαμονή, την κατάλληλη μεταχείριση και την αποτελεσματική διοικητική και τεχνική εξυπηρέτηση
 3. Ο ασθενής έχει το δικαίωμα να συγκατατεθεί ή να αρνηθεί κάθε διαγνωστική ή θεραπευτική πράξη που πρόκειται να διενεργηθεί σε αυτόν. Σε περίπτωση ασθενούς με μερική ή πλήρη διανοητική ανικανότητα, η άσκηση αυτού του δικαιώματος γίνεται από το πρόσωπο που κατά νόμο ενεργεί για λογαριασμό του.
 4. Ο ασθενής δικαιούται να ζητήσει να πληροφορηθεί ό,τι αφορά στην κατάστασή του. Το συμφέρον του ασθενούς είναι καθοριστικό και εξαρτάται από την πληρότητα και την ακρίβεια των πληροφοριών που του δίνονται. Η πληροφόρηση του ασθενούς πρέπει να του επιτρέψει να σχηματίσει πλήρη εικόνα των ιατρικών, κοινωνικών και οικονομικών παραμέτρων της καταστάσεως του και να λαμβάνει αποφάσεις ο ίδιος ή να μετέχει στη λήψη αποφάσεων, που είναι δυνατόν να προδικάσουν τη μετέπειτα ζωή του.
 5. Ο ασθενής ή ο εκπρόσωπός του σε περίπτωση εφαρμογής της παρ. 3, έχει το Δικαίωμα να πληροφορηθεί, πλήρως και εκ των προτέρων, για τους κινδύνους που ενδέχεται να παρουσιασθούν ή να προκύψουν εξ αφορμής εφαρμογής σε αυτόν ασυνήθων ή πειραματικών διαγνωστικών και θεραπευτικών πράξεων. Η εφαρμογή των πράξεων αυτών στον ασθενή λαμβάνει χώρα μόνο ύστερα από συγκεκριμένη συγκατάθεση του ίδιου. Η συγκατάθεση αυτή μπορεί να ανακληθεί από τον ασθενή ανά πάσα στιγμή. Ο ασθενής πρέπει να αισθάνεται τελείως ελεύθερος στην απόφαση του, να δεχθεί ή να απορρίψει, κάθε συνεργασία του με σκοπό την έρευνα ή την εκπαίδευσή. Η συγκατάθεσή του για τυχόν συμμετοχή του, είναι δικαίωμά του και μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή.
 6. Ο ασθενής έχει το δικαίωμα στο μέτρο και στις πραγματικές συνθήκες που είναι δυνατόν, προστασίας της ιδιωτικής του ζωής. Ο απόρρητος χαρακτήρας των πληροφοριών και του περιεχομένου των εγγράφων που τον αφορούν, του φακέλου των ιατρικών σημειώσεων και ευρημάτων, πρέπει να είναι εγγυημένος.
 7. Ο ασθενής έχει το δικαίωμα του σεβασμού και της αναγνωρίσεως σε αυτόν των θρησκευτικών και ιδεολογικών του πεποιθήσεων.
 8. Ο ασθενής έχει το δικαίωμα να παρουσιάσει ή να καταθέσει αρμοδίως διαμαρτυρίες και ενστάσεις και να λάβει πλήρη γνώση των επ’ αυτών ενεργειών και αποτελεσμάτων.

Κανονισμός Υποχρεώσεων Ασθενών

 1. Ο ασθενής έχει υποχρέωση να ενημερώνει το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό για τα φάρμακα που τυχόν έπαιρνε πριν την εισαγωγή του στο Νοσοκομείο και να συνεργάζεται με ειλικρίνεια.
 2. Για κάθε παράπονο, ο ασθενής και οι συγγενείς θα πρέπει να απευθύνονται στους ιεραρχικά υπεύθυνους, καθώς και στo Γραφείο Υποστήριξης Πολίτη που λειτουργεί στο Νοσοκομείο.
 3. Οι συγγενείς και τα φιλικά πρόσωπα που επισκέπτονται τους ασθενείς, θα πρέπει να φροντίζουν, ώστε η παραμονή τους στους θαλάμους νοσηλείας να είναι χρονικά σύντομη και ολιγοπρόσωπη, αποφεύγοντας κατά το δυνατόν να συνοδεύονται από παιδιά.
 4. Οι συνοδοί των ασθενών που παραμένουν στους θαλάμους κατόπιν ειδικής άδειας, θα πρέπει να συμβάλουν στην διατήρηση της καθαριότητας, να αποφεύγουν να κάθονται στα κρεβάτια των ασθενών, να μην τοποθετούν λουλούδια και γλάστρες και να μην καταναλώνουν τρόφιμα, αναψυκτικά και καφέδες εντός των θαλάμων, προκειμένου να αποφεύγεται η δημιουργία εστιών μικροβίων και μικροοργανισμών.
 5. Οι συνοδοί και οι επισκέπτες θα πρέπει να συνομιλούν χαμηλόφωνα στους χώρους του Νοσοκομείου και να μην προκαλούν θόρυβο, σεβόμενοι ότι οι ασθενείς έχουν ανάγκη ησυχίας και ψυχικής ηρεμίας.
 6. Οι ασθενείς και οι συγγενείς θα πρέπει να φροντίζουν, ώστε να μην  φέρουν μαζί τους πολύτιμα αντικείμενα ή μεγάλα χρηματικά ποσά.
 7. Οι ασθενείς δεν θα πρέπει να απομακρύνονται από τους θαλάμους, χωρίς προηγουμένως να έχουν ενημερώσει το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό και να έχουν λάβει σχετική άδεια.
 8. Οι ασθενείς οφείλουν να έχουν πάντοτε μαζί τους τα βιβλιάρια υγείας και ασφάλισης, τις εξετάσεις στις οποίες έχουν υποβληθεί στο παρελθόν, καθώς και κάθε έγγραφο σχετικό με την υγεία τους (πληροφοριακά δελτία, οδηγίες κλπ.).
 9. Οι επισκέπτες απαγορεύεται να εισέρχονται εντός του Νοσοκομείου με αυτοκίνητο ή άλλο μεταφορικό μέσο, εκτός όταν συνοδεύουν ΑμΕΑ για λόγους ιατρικής εξέτασης.
 10. Η καταβολή αμοιβής σε οποιοδήποτε πρόσωπο και για οποιοδήποτε λόγο είναι παράνομη, ενώ συνιστά προσβλητική πράξη για τους ίδιους τους εργαζόμενους.
 11. Οι ασθενείς ή και οι συνοδοί τους, θα πρέπει να δίνουν απαραίτητα τα στοιχεία και τις πληροφορίες που τους ζητούνται από το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό κατά την παραμονή τους στο Νοσοκομείο.
 12. Απαγορεύεται αυστηρά το κάπνισμα σε όλους τους χώρους του Νοσοκομείου εσωτερικούς και εξωτερικούς.

Για να μπορέσεις να διεκδικήσεις αποκλειστικά τα δικαιώματά σου, θα πρέπει πρώτα απ’όλα να τα γνωρίζεις.
Με βάση αυτή τη γνώση θα είσαι σε θέση να κάνεις τις σωστές κινήσεις και να πάρεις τις σωστές αποφάσεις για όλα τα θέματα
που αφορούν την υγεία σου και τη ζωή σου.

Γραφεία προστασίας δικαιωμάτων ληπτών/ριών υπηρεσιών υγείας των Νοσοκομείων

Τα Γραφεία Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών/ριων Υγείας συστήθηκαν σε κάθε Νοσοκομείο, σύμφωνα με το άρθρο 60 του Νόμου 4368/2016 (ΦΕΚ 21Α/2016).

Σύμφωνα με το άρθρο 3 της υπ΄αριθμ Α3δ/Γ.Π.οικ.10976/2017 (ΦΕΚ662Β/2017) Υπουργικής Απόφασης, τα Γραφεία μεριμνούν για:

 • Την ενημέρωση σχετικά με τις ενδονοσοκομειακές διαδικασίες και τα δικαιώματα των ληπτών/ριών υπηρεσιών υγείας
 • Την έγκαιρη ενημέρωση των ανασφάλιστων ασθενών και των οικείων τους, για τις διαδικασίες υγειονομικής και φαρμακευτικής κάλυψής τους όπως και για την επιτυχή διεκπεραίωση των σχετικών διαδικασιών σε συνεργασία με τα Γραφεία Κίνησης των Νοσοκομείων
 • Την παρακολούθηση εξυπηρέτησης των ληπτών/ριών εντός του Νοσοκομείου ή σε εξωνοσοκομειακή υπηρεσία του
 • Τη συλλογή και διεκπεραίωση καταγγελιών και παραπόνων καθώς και τη συλλογή θετικών εντυπώσεων για τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας
 • Τη διευκόλυνση υποβολής αναφορών στον Συνήγορο του Πολίτη, στην Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και στην Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής, στις Επιτροπές Ελέγχου Προστασίας των Δικαιωμάτων των Ληπτών/τριών Υπηρεσιών Υγείας και Ψυχικής Υγείας και σε κάθε σχετική ελεγκτική αρχή
 • Την παρέμβαση στις αντίστοιχες υπηρεσίες του Νοσοκομείου για την ομαλή διευθέτηση των προκυπτουσών διαφορών και την ποιοτική εξυπηρέτηση των ληπτών/τριών υπηρεσιών υγείας
 • Την ενημέρωση του προσωπικού του Νοσοκομείου σχετικά με τις ορθές κάθε φορά πρακτικές, με βάση τη νομοθεσία και την ιατρική δεοντολογία.
 • Τη διαρκή βελτίωση των διαδικασιών υποδοχής και εξυπηρέτησης των ληπτών/τριών υπηρεσιών υγείας και για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων τους.

Οι καταγγελίες, τα παράπονα και οι θετικές εντυπώσεις των ληπτών/ριών υπηρεσιών υγείας υποβάλλονται τόσο με τη φυσική παρουσία τους στα γραφεία, όσο και μέσω συστημένης επιστολής, τηλεμοιοτυπίας, μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, καθώς και με οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο μέσο.

Δείτε συγκεντρωτικά παρακάτω: Κατάλογος γραφείων προστασίας δικαιωμάτων ληπτών υπηρεσιών υγείας.

Πληροφορίεςmoh.gov.gr Φορείς και αρμόδια όργανα προστασίας δικαιωμάτων, καθώς και στις ιστοσελίδες των κατά τόπους Νοσοκομείων.

Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας

Άρθρο 62. (N. 2071/92)

 1. Mε Προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Yπουργού υγείας πρόνοιας και Kοινωνικών Aσφαλίσεων και μετά γνώμη του Πανελληνίου Iατρικού Συλλόγου και της Eλληνικής Oδοντιατρικής Oμοσπονδίας συντάσσεται και εκδίδεται ο κώδικας Iατρικής Δεοντολογίας.
 2. Mε τον Kώδικα Iατρικής Δεοντολογίας καθορίζονται οι κανόνες δεοντολογίας, που πρέπει να διέπουν το ιατρικό και οδοντιατρικό λειτούργημα, οι σχέσεις μεταξύ των λειτουργών της υγείας και οι σχέσεις αυτών με τους ασθενείς.
 3. Aπό της εκδόσεως του προεδρικού διατάγματος της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, καταργείται κάθε διάταξη, που ρυθμίζει τα της ιατρικής δεοντολογίας.

ΝΟΜΟΣ 3418 Φ.Ε.Κ. Α΄287/28-11-2005
ΚΩΔΙΚΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ
Άρθρο 1

Έννοιες, ορισμοί και πεδίο εφαρμογής του παρόντος
1. Ιατρική πράξη είναι εκείνη που έχει ως σκοπό τη με οποιαδήποτε επιστημονική μέθοδο πρόληψη, διάγνωση, θεραπεία και αποκατάσταση της υγείας του ανθρώπου.
2. Ως ιατρικές πράξεις θεωρούνται και εκείνες οι οποίες έχουν ερευνητικό χαρακτήρα, εφόσον αποσκοπούν οπωσδήποτε στην ακριβέστερη διάγνωση, στην αποκατάσταση ή και τη βελτίωση της υγείας των ανθρώπων και στην προαγωγή της επιστήμης.
3. Στην έννοια της ιατρικής πράξης περιλαμβάνονται και η συνταγογράφηση, η εντολή για διενέργεια πάσης φύσεως παρακλινικών εξετάσεων, η έκδοση ιατρικών πιστοποιητικών και βεβαιώσεων και η γενική συμβουλευτική υποστήριξη του ασθενή.
4. Κατά τον παρόντα Κώδικα:
α) στην έννοια “ασθενής” περιλαμβάνεται κάθε χρήστης των υπηρεσιών υγείας,
β) στην έννοια “οικείος” περιλαμβάνονται οι συγγενείς εξ αίματος και εξ αγχιστείας σε ευθεία γραμμή, οι θετοί γονείς και τα θετά τέκνα, οι σύζυγοι, οι μόνιμοι σύντροφοι, οι αδελφοί, οι σύζυγοι και οι μόνιμοι σύντροφοι των αδελφών, καθώς και οι επίτροποι ή οι επιμελητές του ασθενούς και όσοι βρίσκονται υπό δικαστική συμπαράσταση.
5. Οι διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται κατά την άσκηση του ιατρικού επαγγέλματος και την παροχή υπηρεσιών πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας φροντίδας υγείας στον δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα και ανεξάρτητα από τον τρόπο ή τη μορφή άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος, ατομικά, ομαδικά ή με τη μορφή ιατρικής εταιρείας, ως ελεύθερο επάγγελμα ή όχι.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ

Άρθρο 2
Η άσκηση της ιατρικής ως λειτούργημα
1. Η άσκηση της ιατρικής είναι λειτούργημα που αποσκοπεί στη διατήρηση, βελτίωση και αποκατάσταση της 28 Νοεμβρίου 2005 σωματικής, πνευματικής και ψυχικής υγείας του ανθρώπου, καθώς και στην ανακούφισή του από τον πόνο.
2. Ο ιατρός τηρεί τον όρκο του Ιπποκράτη, ασκεί το έργο του σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και πρέπει, κατά την άσκηση του επαγγέλματός του, να
αποφεύγει κάθε πράξη ή παράλειψη η οποία μπορεί να βλάψει την τιμή και την αξιοπρέπεια του ιατρού και να κλονίσει την πίστη του κοινού προς το ιατρικό επάγγελμα. Οφείλει, επίσης, να διατηρεί σε υψηλό επίπεδο την επαγγελματική του συμπεριφορά, ώστε να καταξιώνεται στη συνείδηση του κοινωνικού συνόλου και να προάγει το κύρος και την αξιοπιστία του ιατρικού σώματος. Ο ιατρός πρέπει να επιδεικνύει τη συμπεριφορά αυτή όχι μόνον κατά την άσκηση του επαγγέλματός του, αλλά και στο πλαίσιο της γενικότερης κοινωνικής έκφανσης της προσωπικότητάς του.
3. Το ιατρικό λειτούργημα ασκείται σύμφωνα με τους γενικά αποδεκτούς και ισχύοντες κανόνες της ιατρικής επιστήμης. Διέπεται από απόλυτο σεβασμό στην ανθρώπινη ζωή και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και απευθύνεται σε όλους τους ανθρώπους χωρίς διάκριση φύλου, φυλής, θρησκείας, εθνικότητας, ηλικίας, σεξουαλικού προσανατολισμού, κοινωνικής θέσης ή πολιτικής ιδεολογίας.
4. Ο ιατρός σέβεται την ανθρώπινη ζωή ακόμη και κάτω από απειλή και δεν χρησιμοποιεί τις γνώσεις του ενάντια στις αρχές του ανθρωπισμού. Δεν συντρέχει ούτε παρέχει υποστήριξη σε βασανιστήρια ή άλλες μορφές εξευτελιστικής και απάνθρωπης συμπεριφοράς, οποιαδήποτε και αν είναι η πράξη για την οποία κατηγορείται ή θεωρείται ένοχο ή ύποπτο το θύμα αυτών των διαδικασιών, σε καιρό ειρήνης ή πολέμου.
5. Ο ιατρός, επικαλούμενος λόγους συνείδησης, έχει δικαίωμα να μη μετέχει σε νόμιμες ιατρικές επεμβάσεις στις οποίες αντιτίθεται συνειδησιακά, εκτός από επείγουσες περιπτώσεις.
6. Αν η κρίση του ιατρού ενδέχεται να επηρεασθεί από μία ιατρική κατάσταση από την οποία υποφέρει, καθώς και εάν ο ιατρός πάσχει ή είναι φορέας ενός μεταδοτικού νοσήματος, πρέπει να αναζητήσει συμβουλή από ιατρό εργασίας ή κατάλληλα καταρτισμένους συναδέλφους σχετικά με την αναγκαιότητα ή τον τρόπο αλλαγής παροχής των υπηρεσιών του. Στις περιπτώσεις αυτές, ο ιατρός δεν πρέπει να επαφίεται στην αποκλειστική προσωπική του εκτίμηση σχετικά με την ύπαρξη κινδύνου.

Άρθρο 3
Ηθική και επιστημονική ανεξαρτησία του ιατρού
1. Κάθε ιατρός απολαύει κατά την άσκηση του ιατρικού επαγγέλματος, επιστημονικής ελευθερίας και ελευθερίας της συνείδησής του, παρέχει δε τις ιατρικές του υπηρεσίες με σεβασμό στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια.
2. Ο ιατρός ενεργεί με βάση:
α) την εκπαίδευση που του έχει παρασχεθεί κατά τη διάρκεια των προπτυχιακών του σπουδών, την άσκησή του για την απόκτηση τίτλου ιατρικής ειδικότητας και τη συνεχιζόμενη ιατρική του εκπαίδευση,
β) την πείρα και τις δεξιότητες που αποκτά κατά την άσκηση της ιατρικής και
γ) τους κανόνες της τεκμηριωμένης και βασισμένης σε ενδείξεις ιατρικής επιστήμης.
3. Ο ιατρός, κατά την άσκηση της ιατρικής, ενεργεί με πλήρη ελευθερία, στο πλαίσιο των γενικά αποδεκτών κανόνων και μεθόδων της ιατρικής επιστήμης, όπως αυτοί διαμορφώνονται με βάση τα αποτελέσματα της εφαρμοσμένης σύγχρονης επιστημονικής έρευνας. Έχει δικαίωμα για επιλογή μεθόδου θεραπείας, την οποία κρίνει ότι υπερτερεί σημαντικά έναντι άλλης, για τον συγκεκριμένο ασθενή, με βάση
τους σύγχρονους κανόνες της ιατρικής επιστήμης, και παραλείπει τη χρήση μεθόδων που δεν έχουν επαρκή επιστημονική τεκμηρίωση.
4. Οποιαδήποτε διαγνωστική ή θεραπευτική μέθοδος, η οποία δεν εφαρμόζεται από τη διεθνή επιστημονική κοινότητα, χαρακτηρίζεται ως πειραματική και η εφαρμογή της επιτρέπεται μόνο σύμφωνα με το νομικό και δεοντολογικό πλαίσιο που διέπει τη διεξαγωγή της επιστημονικής έρευνας.

Άρθρο 4
Εξασφάλιση ποιότητας, ασφάλειας και αποτελεσματικότητας
1. Ο ιατρός πρέπει να προάγει την ίση πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας και την ίση κατανομή των πόρων. Οφείλει, επίσης, να αποφεύγει τη διακριτική μεταχείριση που προκύπτει από εκπαιδευτικές, νομικές, οικονομικές, κοινωνικές και γεωγραφικές διαφοροποιήσεις.
2. Ο ιατρός πρέπει να συνεργάζεται αρμονικά με τους συναδέλφους του και το λοιπό προσωπικό και να προβαίνει σε κάθε ενέργεια, προκειμένου να αποφευχθούν τα ιατρικά λάθη, να εξασφαλισθεί η ασφάλεια των ασθενών, να ελαχιστοποιηθεί η σπατάλη των πόρων και να μεγιστοποιηθούν τα αποτελέσματα της παροχής φροντίδας υγείας.
3. Ο ιατρός οφείλει, χωρίς να περιορίζεται η ηθική και επιστημονική ανεξαρτησία του, και χωρίς να παραβλέπει το όφελος του συγκεκριμένου ασθενή, να συνταγογραφεί και να προχωρεί μόνο στις ιατρικές πράξεις οι οποίες είναι απαραίτητες για την εξασφάλιση της ποιότητας, της ασφάλειας και της αποτελεσματικότητας της υγειονομικής φροντίδας ή της θεραπείας που παρέχεται.
4. Ο ιατρός πρέπει, τόσο ατομικά όσο και μέσω των ιατρικών εταιρειών και συλλόγων, να συμβάλλει στη δημιουργία και εφαρμογή μηχανισμών που στοχεύουν στην ενθάρρυνση της συνεχούς βελτίωσης της ποιότητας της παρεχόμενης φροντίδας.

Άρθρο 5
Ιατρικά πιστοποιητικά και ιατρικές γνωματεύσεις
1. Τα ιατρικά πιστοποιητικά και οι ιατρικές γνωματεύσεις, καθώς και οι ιατρικές συνταγές που εκδίδονται κατά τους νόμιμους τύπους, έχουν το ίδιο κύρος και την ίδια νομική ισχύ ως προς τις νόμιμες χρήσεις και ενώπιον όλων των αρχών και υπηρεσιών, ανεξάρτητα από το αν εκδίδονται από ιατρούς που υπηρετούν σε Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. ή ιδιώτες ιατρούς. Σε κάθε περίπτωση, τα εκδιδόμενα πιστοποιητικά και οι εκδιδόμενες γνωματεύσεις αφορούν αποκλειστικά στο γνωστικό αντικείμενο της ειδικότητας κάθε ιατρού. Τυχόν ειδικότερες ρυθμίσεις εξακολουθούν να ισχύουν.
2. Ο ιατρός οφείλει, όταν συντάσσει πάσης φύσεως ιατρικά πιστοποιητικά ή γνωματεύσεις, να αναφέρει το σκοπό για τον οποίο προορίζονται, καθώς και το όνομα του λήπτη του πιστοποιητικού.
3. Τα ιατρικά πιστοποιητικά και οι ιατρικές γνωματεύσεις εκδίδονται μετά από προηγούμενη γραπτή ή προφορική αίτηση του προσώπου στο οποίο αφορούν ή, κατ’ εξαίρεση, τρίτου προσώπου που έχει έννομο συμφέρον και το αποδεικνύει, καθώς και όταν αυτό ρητά προβλέπεται στο νόμο. Ειδικά τα ιατρικά πιστοποιητικά που αφορούν στην παρούσα κατάσταση του ασθενούς προϋποθέτουν την προηγούμενη εξέταση του ασθενούς. Η έκδοση αναληθών ιατρικών πιστοποιητικών συνιστά πειθαρχικό και
ποινικό αδίκημα σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Ιδιώτες ιατροί που εκδίδουν ιατρικά πιστοποιητικά ή μετέχουν σε επιτροπές που τα εκδίδουν, θεωρούνται υπάλληλοι κατά την έννοια που έχει ο όρος στον Ποινικό Κώδικα.
4. Τα πάσης φύσεως ιατρικά πιστοποιητικά ή ιατρικές γνωματεύσεις παραδίδονται σε αυτόν που παραδεκτά το ζήτησε ή σε τρίτο πρόσωπο, που έχει εξουσιοδοτηθεί ειδικά από τον αιτούντα.

Άρθρο 6
Κωλύματα – ασυμβίβαστα
1. Ο ιατρός μπορεί να ασκεί άλλο επάγγελμα ή επαγγελματική δραστηριότητα εφόσον δεν παρεμποδίζεται η ευσυνείδητη άσκηση της ιατρικής και δεν θίγεται η αξιοπρέπειά του ως ιατρού.
2. Με την άσκηση της ιατρικής εξομοιώνεται και η κατοχή οποιασδήποτε έμμισθης ή τιμητικής θέσης, για την οποία απαιτείται ως τυπικό προσόν το πτυχίο της Ιατρικής Σχολής.
3. Δεν επιτρέπεται σε ιατρούς οι οποίοι έχουν δίπλωμα φαρμακοποιού ή οδοντιάτρου ή άλλου υγειονομικού επαγγέλματος να διατηρούν φαρμακεία, οδοντιατρεία ή άλλα παρεμφερή καταστήματα σε λειτουργία, εκτός εάν παύσουν την άσκηση της ιατρικής και τη χρησιμοποίηση του τίτλου του ιατρού.
4. Απαγορεύεται στον ιατρό να εξυπηρετεί, να εξαρτάται ή να συμμετέχει σε επιχειρήσεις που παρασκευάζουν ή εμπορεύονται φάρμακα ή υγειονομικό υλικό ή να διαφημίζει και να προβάλλει αυτά, με οποιονδήποτε τρόπο. Οι περιορισμοί αυτοί δεν αποκλείουν τη δυνατότητα σύναψης διαφανών και συγκεκριμένων σχέσεων εργασίας με επιχειρήσεις που παρασκευάζουν φάρμακα ή υγειονομικό υλικό στους ιατρούς που εκ του νόμου έχουν τη δυνατότητα αυτή.

Άρθρο 7
Τόπος άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος
1. Ο ιατρός ασκεί τα καθήκοντά του στην περιφέρεια του ιατρικού συλλόγου στον οποίο έχει εγγραφεί και στη διεύθυνση που έχει δηλώσει. Απαγορεύεται στον ιατρό να διατηρεί περισσότερα του ενός ιατρεία ή εργαστήρια είτε ατομικά είτε σε συνεργασία με άλλον συνάδελφό του ή με τη μορφή ιατρικής εταιρείας.
2. Επιτρέπεται η προσφορά ιατρικών υπηρεσιών στην περιφέρεια άλλου ιατρικού συλλόγου, όταν υπάρχει άμεσος κίνδυνος της ζωής ή της υγείας ασθενή ή όταν ο ιατρός καλείται να συμμετάσχει σε ιατρικό συμβούλιο, μετά από πρόσκληση του θεράποντος ιατρού ή του ίδιου του ασθενή ή, σε περίπτωση αδυναμίας αυτού, των οικείων του, σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 22.
3. Απαγορεύεται η πλανοδιακή άσκηση της ιατρικής. Επιτρέπονται οι τακτικές επισκέψεις για την παροχή ιατρικής συνδρομής μετά από άδεια του διοικητικού συμβουλίου του κατά τόπο αρμόδιου ιατρικού συλλόγου.
4. Επιτρέπεται η παροχή ιατρικής φροντίδας ή η συγκέντρωση επιστημονικών στοιχείων, καθώς και η υλοποίηση προγραμμάτων προληπτικής ιατρικής ή άλλων προγραμμάτων κοινωνικού ή φιλανθρωπικού χαρακτήρα από ιατρικούς ή άλλους φορείς του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα, μετά από έγγραφη έγκριση του οικείου τοπικού ιατρικού συλλόγου, στην οποία ορίζεται ο χώρος, ο χρόνος και ο τρόπος παροχής αυτών των υπηρεσιών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΣΧΕΣΕΙΣ ΙΑΤΡΟΥ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΗ

Άρθρο 8
Η ιατρική ως σχέση εμπιστοσύνης και σεβασμού
1. Η συμπεριφορά του ιατρού προς τον ασθενή του πρέπει να είναι αυτή που προσήκει και αρμόζει στην επιστήμη του και την αποστολή του λειτουργήματός του.
2. Ο ιατρός φροντίζει για την ανάπτυξη σχέσεων αμοιβαίας εμπιστοσύνης και σεβασμού μεταξύ αυτού και του χρήστη – ασθενή. Ακούει τους ασθενείς του, τους συμπεριφέρεται με σεβασμό και κατανόηση και σέβεται τις απόψεις, την ιδιωτικότητα και την αξιοπρέπειά τους.
3. Ο ιατρός δεν παρεμβαίνει στην προσωπική και οικογενειακή ζωή του ασθενή, παρά μόνο στο μέτρο, στο βαθμό και στην έκταση που είναι αναγκαίο και αρκετό για την αποτελεσματική προσφορά των ιατρικών υπηρεσιών του εφόσον αυτό του έχει επιτραπεί.
4. Ο ιατρός, κατά την παροχή των ιατρικών υπηρεσιών, σέβεται τις θρησκευτικές, φιλοσοφικές, ηθικές ή πολιτικές απόψεις και αντιλήψεις του ασθενή. Οι απόψεις του ιατρού σχετικά με τον τρόπο ζωής του ασθενή, τις πεποιθήσεις και την κοινωνική ή οικονομική κατάσταση του τελευταίου δεν επιτρέπεται να επηρεάζουν τη φροντίδα ή τη θεραπευτική αντιμετώπιση που παρέχεται.
5. Ο ιατρός δεν πρέπει να εκμεταλλεύεται την εμπιστοσύνη του ασθενή, να χρησιμοποιεί τη θέση του για τη σύναψη ανάρμοστων προσωπικών σχέσεων με τους ασθενείς ή τους συγγενείς τους, να ασκεί οικονομικές ή άλλες πιέσεις, να αποκαλύπτει εμπιστευτικές πληροφορίες και να συστήνει θεραπείες ή να παραπέμπει τους ασθενείς σε εξετάσεις οι οποίες δεν είναι προς το συμφέρον τους.
6. Όταν ο ιατρός, μετά το πέρας των καθηκόντων του, παραδίδει τη φροντίδα του ασθενή του σε άλλο συνάδελφό του, πρέπει να εξασφαλίζει ότι η διαδικασία παράδοσης γίνεται αποτελεσματικά και μετά από ακριβή και σαφή ενημέρωση σχετικά με την κατάσταση, τις ανάγκες του ασθενή και τις υπάρχουσες εκκρεμότητες.
7. Ο ιατρός είναι υποχρεωμένος να διευκολύνει τη συγκρότηση ιατρικού συμβουλίου, όταν το ζητούν ο ασθενής ή οι οικείοι του.

Άρθρο 9
Υποχρεώσεις του ιατρού προς τον ασθενή
1. Ο ιατρός δίνει προτεραιότητα στην προστασία της υγείας του ασθενή
2. Ο ιατρός δεν μπορεί να αρνείται την προσφορά των υπηρεσιών του για λόγους άσχετους προς την επιστημονική του επάρκεια, εκτός εάν συντρέχει ειδικός λόγος, που να καθιστά αντικειμενικά αδύνατη την προσφορά των υπηρεσιών του.
3. Ο ιατρός οφείλει να παρέχει τις υπηρεσίες του για την αντιμετώπιση επειγόντων περιστατικών ανεξάρτητα από την ειδικότητά του. Η υποχρέωση αυτή βαρύνει τον ιατρό, ακόμη και όταν δεν υπάρχουν τα κατάλληλα μέσα για την άσκηση της ιατρικής, και ισχύει μέχρι την παραπομπή του ασθενή σε ιατρό κατάλληλης ειδικότητας ή τη μεταφορά του σε κατάλληλη μονάδα παροχής υπηρεσιών φροντίδας και περίθαλψης. Σε κάθε περίπτωση, ο ιατρός οφείλει να εξαντλήσει τις υπάρχουσες, κάτω από τις δεδομένες συνθήκες, δυνατότητες, σύμφωνα με τις επιταγές της ιατρικής επιστήμης.
4. Ο ιατρός μπορεί να διακόψει την παροχή των υπηρεσιών, που ήδη προσφέρει στον ασθενή του, για λόγους επιστημονικούς ή προσωπικούς και εφόσον δεν τίθεται σε άμεσο κίνδυνο η υγεία ή η ζωή του τελευταίου. Στην περίπτωση αυτή, οφείλει, εφόσον του ζητηθεί, να υποδείξει άλλο συνάδελφό του για την αναπλήρωσή του.
5. Ο ιατρός οφείλει, σε κάθε περίπτωση επέλευσης έκτακτης ανάγκης ή μαζικής καταστροφής, ανεξαρτήτως της ένταξής του σε σχέδιο αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών, να προσφέρει τις ιατρικές υπηρεσίες του, έστω και χωρίς αμοιβή ή αποζημίωση.

Άρθρο 10
Συνεχιζόμενη εκπαίδευση, διεπιστημονικότητα και επαγγελματική συνεργασία
1. Η άσκηση της ιατρικής γίνεται σύμφωνα με τους γενικά παραδεκτούς κανόνες της ιατρικής επιστήμης. Ο ιατρός έχει υποχρέωση συνεχιζόμενης δια βίου εκπαίδευσης και ενημέρωσης σχετικά με τις εξελίξεις της ιατρικής επιστήμης και της ειδικότητάς του
2. Η υποχρέωση αυτή περιλαμβάνει όχι μόνον τις ιατρικές γνώσεις, αλλά και τις κλινικές δεξιότητες, καθώς και τις ικανότητες συνεργασίας σε ομάδα, οι οποίες είναι απαραίτητες για την παροχή ποιοτικής φροντίδας υγείας. Η συνεργασία στο πλαίσιο κάθε διεπιστημονικής ή μη ομάδας πρέπει να γίνεται εποικοδομητικά. Αν ο ιατρός ηγείται της ομάδας, προσπαθεί να εξασφαλίσει από όλα τα μέλη την ανάγκη παροχής αξιοπρεπούς και αποτελεσματικής φροντίδας, καθώς και εκδήλωσης σεβασμού στην προσωπικότητα του ασθενή.
3. Ο ιατρός οφείλει να αναγνωρίζει τα όρια των επαγγελματικών του ικανοτήτων και να συμβουλεύεται τους συναδέλφους του.

Άρθρο 11
Υποχρέωση ενημέρωσης
1. Ο ιατρός έχει καθήκον αληθείας προς τον ασθενή. Οφείλει να ενημερώνει πλήρως και κατανοητά τον ασθενή για την πραγματική κατάσταση της υγείας του, το περιεχόμενο και τα αποτελέσματα της προτεινόμενης ιατρικής πράξης, τις συνέπειες και τους ενδεχόμενους κινδύνους ή επιπλοκές από την εκτέλεσή της, τις εναλλακτικές προτάσεις, καθώς και για τον πιθανό χρόνο αποκατάστασης, έτσι ώστε ο ασθενής να μπορεί να σχηματίζει πλήρη εικόνα των ιατρικών, κοινωνικών και οικονομικών παραγόντων και συνεπειών της κατάστασής του και να προχωρεί, ανάλογα, στη λήψη αποφάσεων.
2. Ο ιατρός σέβεται την επιθυμία των ατόμων τα οποία επιλέγουν να μην ενημερωθούν. Στις περιπτώσεις αυτές, ο ασθενής έχει δικαίωμα να ζητήσει από τον ιατρό να ενημερώσει αποκλειστικά άλλο ή άλλα πρόσωπα, που ο ίδιος θα υποδείξει, για την κατάσταση της υγείας του, το περιεχόμενο και τα αποτελέσματα της προτεινόμενης ιατρικής πράξης, τις συνέπειες ή και τους κινδύνους από την εκτέλεσή της, καθώς και για το βαθμό πιθανολόγησής τους.
3. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να καταβάλλεται κατά την ενημέρωση που αφορά σε ειδικές επεμβάσεις, όπως μεταμοσχεύσεις, μεθόδους ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, επεμβάσεις αλλαγής ή αποκαταστάσεως φύλου, αισθητικές ή κοσμητικές επεμβάσεις.
4. Αν τα πρόσωπα δεν έχουν την ικανότητα να συναινέσουν για την εκτέλεση ιατρικής πράξης, ο ιατρός τα ενημερώνει στο βαθμό που αυτό είναι εφικτό. Ενημερώνει, επίσης, τα τρίτα πρόσωπα, που έχουν την εξουσία να συναινέσουν για την εκτέλεση της πράξης αυτής, κατά τις διακρίσεις του επόμενου άρθρου.

Άρθρο 12
Συναίνεση του ενημερωμένου ασθενή
1. Ο ιατρός δεν επιτρέπεται να προβεί στην εκτέλεση οποιασδήποτε ιατρικής πράξης χωρίς την προηγούμενη συναίνεση του ασθενή.
2. Προϋποθέσεις της έγκυρης συναίνεσης του ασθενή είναι οι ακόλουθες:
α) Να παρέχεται μετά από πλήρη, σαφή και κατανοητή ενημέρωση, σύμφωνα με το προηγούμενο άρθρο.
β) Ο ασθενής να έχει ικανότητα για συναίνεση.
αα) Αν ο ασθενής είναι ανήλικος, η συναίνεση δίδεται από αυτούς που ασκούν τη γονική μέριμνα ή έχουν την επιμέλειά του. Λαμβάνεται, όμως, υπόψη και η γνώμη του, εφόσον ο ανήλικος, κατά την κρίση του ιατρού, έχει την ηλικιακή, πνευματική και συναισθηματική ωριμότητα να κατανοήσει την κατάσταση της υγείας του, το περιεχόμενο της ιατρικής πράξης και τις συνέπειες ή τα αποτελέσματα ή τους κινδύνους της πράξης αυτής. Στην περίπτωση της παραγράφου 3 του άρθρου 11 απαιτείται πάντοτε η συναίνεση των προσώπων που ασκούν τη γονική μέριμνα του ανηλίκου.
ββ) Αν ο ασθενής δεν διαθέτει ικανότητα συναίνεσης, η συναίνεση για την εκτέλεση ιατρικής πράξης δίδεται από τον δικαστικό συμπαραστάτη, εφόσον αυτός έχει ορισθεί. Αν δεν υπάρχει δικαστικός συμπαραστάτης, η συναίνεση δίδεται από τους οικείους του ασθενή. Σε κάθε περίπτωση, ο ιατρός πρέπει να προσπαθήσει να εξασφαλίσει την εκούσια συμμετοχή, σύμπραξη και συνεργασία του ασθενή, και ιδίως εκείνου του ασθενή που κατανοεί την κατάσταση της υγείας του, το περιεχόμενο της ιατρικής πράξης, τους κινδύνους, τις συνέπειες και τα αποτελέσματα της πράξης αυτής.
γ) Η συναίνεση να μην είναι αποτέλεσμα πλάνης, απάτης ή απειλής και να μην έρχεται σε σύγκρουση με τα χρηστά ήθη.
δ) Η συναίνεση να καλύπτει πλήρως την ιατρική πράξη και κατά το συγκεκριμένο περιεχόμενό της και κατά το χρόνο της εκτέλεσής της.
3. Κατ’ εξαίρεση δεν απαιτείται συναίνεση:
α) στις επείγουσες περιπτώσεις, κατά τις οποίες δεν μπορεί να ληφθεί κατάλληλη συναίνεση και συντρέχει άμεση, απόλυτη και κατεπείγουσα ανάγκη παροχής ιατρικής φροντίδας,
β) στην περίπτωση απόπειρας αυτοκτονίας ή
γ) αν οι γονείς ανήλικου ασθενή ή οι συγγενείς ασθενή που δεν μπορεί για οποιονδήποτε λόγο να συναινέσει ή άλλοι τρίτοι, που έχουν την εξουσία συναίνεσης για τον ασθενή, αρνούνται να δώσουν την αναγκαία συναίνεση και υπάρχει ανάγκη άμεσης παρέμβασης, προκειμένου να αποτραπεί ο κίνδυνος για τη ζωή ή την υγεία του ασθενή.

Άρθρο 13
Ιατρικό απόρρητο
1. Ο ιατρός οφείλει να τηρεί αυστηρά απόλυτη εχεμύθεια για οποιοδήποτε στοιχείο υποπίπτει στην αντίληψή του ή του αποκαλύπτει ο ασθενής ή τρίτοι, στο πλαίσιο της άσκησης των καθηκόντων του, και το οποίο αφορά στον ασθενή ή τους οικείους του.
2. Για την αυστηρή και αποτελεσματική τήρηση του ιατρικού απορρήτου, ο ιατρός οφείλει:
α) να ασκεί την αναγκαία εποπτεία στους βοηθούς, στους συνεργάτες ή στα άλλα πρόσωπα που συμπράττουν ή συμμετέχουν ή τον στηρίζουν με οποιονδήποτε τρόπο κατά την άσκηση του λειτουργήματός του και
β) να λαμβάνει κάθε μέτρο διαφύλαξης του απορρήτου και για το χρόνο μετά τη με οποιονδήποτε τρόπο παύση ή λήξη άσκησης του λειτουργήματός του.
3. Η άρση του ιατρικού απορρήτου επιτρέπεται όταν:
α) Ο ιατρός αποβλέπει στην εκπλήρωση νομικού καθήκοντος. Νομικό καθήκον συντρέχει, όταν η αποκάλυψη επιβάλλεται από ειδικό νόμο, όπως στις περιπτώσεις γέννησης, θανάτου, μολυσματικών νόσων και άλλες, ή από γενικό νόμο, όπως στην υποχρέωση έγκαιρης αναγγελίας στην αρχή, όταν ο ιατρός μαθαίνει με τρόπο αξιόπιστο ότι μελετάται κακούργημα ή ότι άρχισε ήδη η εκτέλεσή του και, μάλιστα, σε χρόνο τέτοιο, ώστε να μπορεί ακόμα να προληφθεί η τέλεση ή το αποτέλεσμά του.
β) Ο ιατρός αποβλέπει στη διαφύλαξη έννομου ή άλλου δικαιολογημένου, ουσιώδους δημοσίου συμφέροντος ή συμφέροντος του ίδιου του ιατρού ή κάποιου άλλου, το οποίο δεν μπορεί να διαφυλαχθεί διαφορετικά.
γ) Όταν συντρέχει κατάσταση ανάγκης ή άμυνας.
4. Η υποχρέωση τήρησης ιατρικού απορρήτου αίρεται, εάν συναινεί σε αυτό εκείνος στον οποίο αφορά, εκτός εάν η σχετική δήλωσή του δεν είναι έγκυρη, όπως στην περίπτωση, που αυτή είναι προϊόν πλάνης, απάτης, απειλής, σωματικής ή ψυχολογικής βίας, ή εάν η άρση του απορρήτου συνιστά προσβολή της ανθρώπινης αξιοπρέπειας.
5. Οι ιατροί που ασκούν δημόσια υπηρεσία ελέγχου, επιθεώρησης ή πραγματογνωμοσύνης απαλλάσσονται από την υποχρέωση τήρησης του ιατρικού απορρήτου μόνο έναντι των εντολέων τους και μόνο ως προς το αντικείμενο της εντολής και τους λοιπούς όρους χορήγησής της.
6. Η υποχρέωση τήρησης και διαφύλαξης του ιατρικού απορρήτου δεν παύει να ισχύει με το θάνατο του ασθενή.

Άρθρο 14
Τήρηση ιατρικού αρχείου
1. Ο ιατρός υποχρεούται να τηρεί ιατρικό αρχείο, σε ηλεκτρονική ή μη μορφή, το οποίο περιέχει δεδομένα που συνδέονται αρρήκτως ή αιτιωδώς με την ασθένεια ή την υγεία των ασθενών του. Για την τήρηση του αρχείου αυτού και την επεξεργασία των δεδομένων του εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 2472/1997 (ΦΕΚ 50 Α΄).
2. Τα ιατρικά αρχεία πρέπει να περιέχουν το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο, το φύλο, την ηλικία, το επάγγελμα, τη διεύθυνση του ασθενή, τις ημερομηνίες της επίσκεψης, καθώς και κάθε άλλο ουσιώδες στοιχείο που συνδέεται με την παροχή φροντίδας στον ασθενή, όπως, ενδεικτικά και ανάλογα με την ειδικότητα, τα
ενοχλήματα της υγείας του και το λόγο της επίσκεψης, την πρωτογενή και δευτερογενή διάγνωση ή την αγωγή που ακολουθήθηκε.
3. Οι κλινικές και τα νοσοκομεία τηρούν στα ιατρικά τους αρχεία και τα αποτελέσματα όλων των κλινικών και παρακλινικών εξετάσεων.
4. Η υποχρέωση διατήρησης των ιατρικών αρχείων ισχύει:
α) στα ιδιωτικά ιατρεία και τις λοιπές μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας του ιδιωτικού τομέα, για μία δεκαετία από την τελευταία επίσκεψη του ασθενή και
β) σε κάθε άλλη περίπτωση, για μία εικοσαετία από την τελευταία επίσκεψη του ασθενή.
5. Ο ιατρός λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα, έτσι ώστε στην περίπτωση επιστημονικών δημοσιεύσεων να μην γνωστοποιείται με οποιονδήποτε τρόπο η ταυτότητα του ασθενή στον οποίο αφορούν τα δεδομένα. Εάν, λόγω της φύσης της δημοσίευσης, είναι αναγκαία η αποκάλυψη της ταυτότητας του ασθενή ή στοιχείων που υποδεικνύουν ή μπορούν να οδηγήσουν στην εξακρίβωση της ταυτότητάς του, απαιτείται η ειδική έγγραφη συναίνεσή του.
6. Ο ιατρός τηρεί τα επαγγελματικά του βιβλία με τέτοιο τρόπο, ώστε να εξασφαλίζεται το ιατρικό απόρρητο και η προστασία των προσωπικών δεδομένων.
7. Στα ιατρικά αρχεία δεν πρέπει να αναγράφονται κρίσεις ή σχολιασμοί για τους ασθενείς, παρά μόνον εάν αφορούν στην ασθένειά τους.
8. Ο ασθενής έχει δικαίωμα πρόσβασης στα ιατρικά αρχεία, καθώς και λήψης αντιγράφων του φακέλου του. Το δικαίωμα αυτό, μετά το θάνατό του, ασκούν οι κληρονόμοι του, εφόσον είναι συγγενείς μέχρι τετάρτου βαθμού.
9. Δεν επιτρέπεται σε τρίτο η πρόσβαση στα ιατρικά αρχεία ασθενή. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η πρόσβαση:
α) στις δικαστικές και εισαγγελικές αρχές κατά την άσκηση των καθηκόντων τους αυτεπάγγελτα ή μετά από αίτηση τρίτου που επικαλείται έννομο συμφέρον και σύμφωνα με τις νόμιμες διαδικασίες,
β) σε άλλα όργανα της Ελληνικής Πολιτείας, που με βάση τις καταστατικές τους διατάξεις έχουν τέτοιο δικαίωμα και αρμοδιότητα.
10. Ο ασθενής έχει το δικαίωμα πρόσβασης, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις, στα εθνικά ή διεθνή αρχεία στα οποία έχουν εισέλθει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν.

Άρθρο 15
Σύγκρουση καθηκόντων
Ο ιατρός που βρίσκεται μπροστά σε σύγκρουση καθηκόντων αντιμετωπίζει τη σύγκρουση αυτή με βάση την επιστημονική του γνώση, τη σύγκριση των έννομων αγαθών που διακυβεύονται, τον απόλυτο σεβασμό της ανθρώπινης ζωής και αξιοπρέπειας και τη συνείδησή του στο πλαίσιο των αρχών του άρθρου 2.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΣΧΕΣΕΙΣ ΙΑΤΡΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Άρθρο 16
Ο ιατρός και η κοινωνία
1. Ο ιατρός οφείλει να γνωρίζει τον κοινωνικό χαρακτήρα του λειτουργήματός του και έχει την υποχρέωση, με βάση τις γνώσεις του, τις δεξιότητες και την πείρα που έχει αποκτήσει, να εφιστά την προσοχή της κοινότητας, στην οποία ανήκει, σε θέματα που έχουν σχέση με τη δημόσια υγεία και τη βελτίωση της ποιότητας των ιατρικών υπηρεσιών.
2. Ο ιατρός συμμετέχει σε επαγγελματικές ή και επιστημονικές οργανώσεις που έχουν ως σκοπό την προστασία των συλλογικών συμφερόντων της ιατρικής κοινότητας, καθώς και τη μελέτη, επεξεργασία, πρόταση και εφαρμογή συλλογικών μέτρων, που συμβάλλουν στη βελτίωση της δημόσιας υγείας.
3. Ο ιατρός έχει δικαίωμα στο σεβασμό της προσωπικότητάς του και της ιδιωτικής του ζωής από τον Τύπο και τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, κατά την άσκηση του ιατρικού λειτουργήματος.
4. Ο ιατρός απέχει από οποιαδήποτε ενέργεια η οποία μπορεί να οδηγήσει στον κοινωνικό αποκλεισμό ή στη διακριτική μεταχείριση ασθενών ή ατόμων που είναι φορείς νόσων, οι οποίες ενδέχεται να προκαλέσουν κοινωνικό στίγμα. Αντίθετα, μεριμνά για το σεβασμό της αξιοπρέπειας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους, παρέχοντας παράλληλα την καλύτερη δυνατή επιστημονική αντιμετώπισή τους.
5. Ο ιατρός δίνει ιδιαίτερη προσοχή στην παροχή φροντίδας σε άτομα τα οποία ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, όπως γυναίκες που ζουν σε ελλειμματικές συνθήκες ασφάλειας, παιδιά προβληματικών οικογενειών, νεαρά άτομα που διαβιώνουν σε καταστάσεις υψηλού κινδύνου, άτομα με χρόνια νοσήματα ή άτομα της τρίτης ηλικίας.
6. Ο ιατρός παρέχει σε άτομα που ζουν σε φυλακές και στα παιδιά τους, που ζουν σε ιδρύματα, εξίσου καλή φροντίδα με εκείνη που παρέχεται στους υπόλοιπους πολίτες.
7. Στην περίπτωση παροχής φροντίδας σε λιγότερο προνομιούχες ομάδες ατόμων, όπως οι μετανάστες και οι πρόσφυγες, ο ιατρός λαμβάνει υπόψη ιδιαιτέρως την πολιτισμική διάσταση της υγείας.

Άρθρο 17
Διαφήμιση – Παρουσία ιατρών στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης
1. Απαγορεύεται οποιαδήποτε προσωπική διαφήμιση ή συστηματική δημόσια παρουσία ή αναφορά του ονόματος του ιατρού, άμεσα ή έμμεσα, η οποία είτε προέρχεται από αυτόν είτε διενεργείται με δική του υποκίνηση.
2. Απαγορεύεται η ανάρτηση σε δημόσιο χώρο διαφημιστικών πινακίδων ή επιγραφών, η διανομή φυλλαδίων, αγγελιών, δημοσιευμάτων ή οποιασδήποτε φύσης διαφημιστικών εντύπων ή άλλων ανακοινώσεων στον έντυπο ή ηλεκτρονικό τύπο. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η χρήση των ανωτέρω μέσων σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 8.
3. Απαγορεύεται η εντοίχιση επιγραφών ή πινακίδων με εμπορικό ή κερδοσκοπικό περιεχόμενο, καθώς και η ανάρτηση πινακίδων σε εξώστες, παράθυρα
ή άλλα σημεία εκτός από την κύρια είσοδο του τόπου της κατοικίας και της επαγγελματικής εγκατάστασης του ιατρού και την πρόσοψη του κτιρίου. Οι διαστάσεις των πινακίδων οι οποίες επιτρέπεται να αναρτηθούν στην κύρια είσοδο της επαγγελματικής έδρας του ιατρού δεν είναι δυνατόν να είναι μεγαλύτερες των 0,25 Χ 0,30 εκατοστών και περιέχουν υποχρεωτικά και μόνον το όνομα, το επώνυμο, τον αριθμό μητρώου του οικείου Ιατρικού Συλλόγου, τους μόνιμους τίτλους που έχουν αναγνωρισθεί στην Ελλάδα, την ειδικότητα και τις ημέρες και ώρες των επισκέψεων. Απαγορεύεται η επιδεικτική διακόσμηση και ο φωτισμός των πινακίδων.
4. Οι πινακίδες είναι ομοιόμορφες. Ο ιατρός οφείλει, πριν από την ανάρτηση, να υποβάλει την πινακίδα, που προτίθεται να αναρτήσει, προς έγκριση στον οικείο Σύλλογο, ο οποίος αποφαίνεται εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών, άλλως θεωρείται ότι την εγκρίνει.
5. Οποιαδήποτε χρησιμοποίηση των ανωτέρω ή παρεμφερών στοιχείων από τρίτους, οι οποίοι έχουν σχέσεις συγγένειας, συνεργασίας ή εξάρτησης από τον ιατρό, με έμμεσο ή άμεσο σκοπό τη διαφήμισή του, συνεπάγεται τις ίδιες κυρώσεις σε βάρος του ιατρού, τις οποίες προβλέπει ο νόμος, εφόσον αποδεικνύεται ότι ο ιατρός γνώριζε τις ενέργειες των προσώπων αυτών.
6. Η δημοσίευση εν γνώσει του ιατρού αγγελιών, επιστολών ή δηλώσεων με μορφή ευχαριστηρίων ή συγχαρητηρίων και πραγματικών ή υποθετικών διαγνωστικών ή θεραπευτικών επιτυχιών και ικανοτήτων του, η οποία στοχεύει στην επαγγελματική διαφήμιση, συνεπάγεται τις ίδιες κυρώσεις.
7. Οποιαδήποτε επιτρεπόμενη παροχή πληροφοριών δεν πρέπει, σε καμία περίπτωση, να οδηγεί σε κατάχρηση της εμπιστοσύνης των ασθενών και σε εκμετάλλευση της έλλειψης ειδικών ιατρικών γνώσεων από πλευράς του κοινού.
8. Δεν συνιστούν ανεπίτρεπτη διαφήμιση:
α) οι δημόσιες ανακοινώσεις για ιατρικά θέματα, εφόσον γίνονται από ειδικούς σε θέματα της ειδικότητάς τους και με γνώμονα την ενημέρωση των συναδέλφων ιατρών ή της κοινής γνώμης,
β) η συμμετοχή σε δημόσιες συζητήσεις, στο γραπτό ή ηλεκτρονικό Τύπο, με
σκοπό την ενημέρωση της κοινής γνώμης γύρω από θέματα αρμοδιότητας ή ειδικότητας του ιατρού ή του πεδίου ευθύνης του, επίκαιρα ή μη, που την απασχολούν, εφόσον βεβαίως τηρούνται οι αρχές της αβρότητας, της έντιμης εκφοράς κρίσεων και επιχειρημάτων και του σεβασμού της άλλης άποψης, που διατυπώνεται με τους ίδιους κανόνες.
9. Η ενημέρωση του κοινού από τους ιατρούς σε θέματα της ειδικότητας ή του γνωστικού τους αντικειμένου πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις αρχές και τις κείμενες διατάξεις που διέπουν την άσκηση του ιατρικού επαγγέλματος και την Ιατρική Δεοντολογία. Η ενημέρωση πρέπει να στηρίζεται αποκλειστικά σε στοιχεία απόλυτα τεκμηριωμένα και διεθνώς παραδεδεγμένα. Η παρουσία του ιατρού πρέπει να περιορίζεται στα αναγκαία για την ενημέρωση πλαίσια και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να υποκρύπτεται σκοπός διαφήμισης.
10. Δεν επιτρέπεται η δια των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης έκφραση απόψεων που μπορούν να προκαλέσουν σύγχυση ή παραπλάνηση του κοινού για θέματα υγείας. Ο περιορισμός αυτός ισχύει ιδιαίτερα σε περιπτώσεις υποθέσεων οι οποίες εκκρεμούν ενώπιον δικαστικών ή διοικητικών αρχών.

Άρθρο 18
Παρουσία των ιατρών στο διαδίκτυο
1. Οι ιατροί μπορούν να διατηρούν ιστοσελίδα στο διαδίκτυο στην οποία αναφέρονται ιδίως τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 17.
2. Το όνομα, η επωνυμία ή ο τίτλος που επιλέγει ο ιατρός για την ιστοσελίδα του ή την ηλεκτρονική του διεύθυνση πρέπει να συνάδουν με την επαγγελματική του ευπρέπεια και αξιοπρέπεια και να ανταποκρίνονται στις πραγματικά παρεχόμενες υπηρεσίες. Η ιστοσελίδα πρέπει να αναφέρει το χρόνο της τελευταίας της ενημέρωσης. Πρέπει, επίσης, να αναφέρει οποιαδήποτε πιθανή σύγκρουση συμφερόντων.
3. Η ιστοσελίδα μπορεί να περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τις συμβάσεις ή τη με οποιονδήποτε τρόπο συνεργασία του ιατρού με το Δημόσιο, τα ταμεία ασθενείας και τους ασφαλιστικούς φορείς.
4. Οι πληροφορίες που παρέχονται στην ιστοσελίδα πρέπει να είναι ακριβείς, αντικειμενικές, κατανοητές και σύμφωνες με τον παρόντα Κώδικα. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να οδηγούν σε παραπλάνηση του κοινού ή σε έμμεση συγκριτική εκτίμηση προσόντων ή πτυχίων.

Άρθρο 19
Αμοιβή ιατρού
1. Ο ιατρός παρέχει τις υπηρεσίες του με αμοιβή και χειρίζεται το θέμα αυτό με λεπτότητα, διακριτικότητα και χωρίς πρόθεση εκμετάλλευσης του ασθενή. Η διεκδίκηση της νόμιμης αμοιβής ή κάθε άλλο θέμα σχετικό με αυτήν πρέπει να διενεργείται με τρόπο ο οποίος να μην απάδει προς την αξιοπρέπεια και τον κατεξοχήν ανθρωπιστικό χαρακτήρα του ιατρικού επαγγέλματος.
2. Ο ιατρός μπορεί να παρέχει τις υπηρεσίες του χωρίς αμοιβή ή με μειωμένη αμοιβή σε ειδικές κατηγορίες ασθενών, με βάση κριτήρια, που είναι κοινωνικώς πρόσφορα, παραδεκτά και σύμφωνα με το βαθύτερο ανθρωπιστικό χαρακτήρα του ιατρικού επαγγέλματος.
3. Ο ιατρός παρέχει τις υπηρεσίες του χωρίς αμοιβή στους συναδέλφους του και στους συγγενείς προς τους οποίους αυτοί έχουν νόμιμη υποχρέωση, καθώς και στους φοιτητές της ιατρικής.
4. Ο ιατρός έχει δικαίωμα να απαιτήσει την αμοιβή του είτε από τον εργοδότη, ως εργαζόμενος, είτε από τον ασθενή, ως ελεύθερος επαγγελματίας, με την απαιτούμενη όμως ευπρέπεια. Παρέχει τα νόμιμα παραστατικά τα οποία αφορούν στην κατάσταση υγείας του ασθενή και στις οικονομικές συναλλαγές σχετικά με τις παρασχεθείσες ιατρικές υπηρεσίες, ανεξάρτητα από το αν αυτό του ζητηθεί ή όχι από τον ασθενή. Κάθε ιατρός ως εξωνοσοκομειακός – ελεύθερος επαγγελματίας έχει δικαίωμα να καθορίσει, εκτός εάν υπόκειται σε ειδικό καθεστώς, το επίπεδο αμοιβής του, ανάλογα με τις ικανότητές του. Σε επείγουσες περιπτώσεις, η αμοιβή από τους ασθενείς αναζητείται αφού παρασχεθεί η ενδεικνυόμενη ιατρική συνδρομή.
5. Ο ιατρός που προσφέρει τις υπηρεσίες του στο δημόσιο τομέα ή σε οργανισμό κοινωνικής ασφάλισης απαγορεύεται να αξιώνει, να συμφωνεί ή να εισπράττει από τον ασθενή οποιοδήποτε οικονομικό αντάλλαγμα ή άλλο ωφέλημα οποιασδήποτε φύσης ή να δέχεται υπόσχεση τούτου πέρα από τη μηνιαία ή άλλη αποζημίωση ή αμοιβή του, όπως ορίζονται στο νόμο ή στη σύμβασή του.
6. Οποιαδήποτε συναλλαγή που αφορά στη λήψη αμοιβής από ασθενή μεταξύ ιατρών και οποιουδήποτε άλλου λειτουργού υγείας απαγορεύεται.
7. Απαγορεύεται στον ιατρό να χρησιμοποιεί εικονικούς μεσάζοντες πελάτες ή άλλους με σκοπό την προμήθεια πελατών με ποσοστά, καθώς και να λαμβάνει ποσοστά επί της ιατρικής αμοιβής.

Άρθρο 20
Άσκηση ιατρικής στο πλαίσιο της κοινωνικής ασφάλισης
1. Ο ιατρός που προσφέρει τις υπηρεσίες του σε οργανισμό κοινωνικής ασφάλισης του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα έχει όλα τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις, όπως αυτές περιγράφονται στο προηγούμενο άρθρο. Ιδίως, δίνει προτεραιότητα στην αποτελεσματική θεραπεία του ασθενή και στη διατήρηση ή και βελτίωση της υγείας του.
2. Ο ιατρός οφείλει να ενεργεί με κύριο γνώμονα το συμφέρον των ασθενών ασφαλισμένων, πάντα όμως στο πλαίσιο του κανονισμού υγειονομικής περίθαλψης του οικείου φορέα κοινωνικής ασφάλισης.
3. Οι σχέσεις ιατρών και ασφαλιστικών οργανισμών διέπονται από το γενικό πλαίσιο δεοντολογίας και τις συμβάσεις που ισχύουν μεταξύ τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ

Άρθρο 21
Σχέσεις με συναδέλφους και λοιπό προσωπικό
1. Ο ιατρός πρέπει να έχει επαγγελματική συνείδηση, να διατηρεί καλές επαγγελματικές σχέσεις με τους συναδέλφους του, να βοηθά αυτούς πρόθυμα και να σέβεται τη διαφορετική τους άποψη σε επαγγελματικά και επιστημονικά θέματα. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να επικρίνει δημοσίως τους συναδέλφους του ούτε να υπαινίσσεται οποιαδήποτε υπεροχή έναντι αυτών. Η συμπεριφορά αυτή δεν θα πρέπει να εξαρτάται από την τυχόν διαφορά των χρόνων άσκησης επαγγέλματος, το οικονομικό επίπεδο των συναδέλφων, τη διαφορά ιεραρχίας ή τίτλων σπουδών που έχουν μεταξύ τους.
2. Ο ιατρός αποφεύγει οποιαδήποτε πράξη αθέμιτου ανταγωνισμού με τους συναδέλφους του. Ως τέτοια πράξη θεωρείται ιδίως:
α) η χρήση επιστημονικών, επαγγελματικών ή ακαδημαϊκών τίτλων που δεν κατέχει ή δεν έχουν αποκτηθεί νόμιμα ή δεν έχουν αναγνωρισθεί στην Ελλάδα,
β) η επαγγελία θεραπείας με μεθόδους, φάρμακα και άλλα θεραπευτικά μέσα που δεν έχουν αναγνωρισθεί και καθιερωθεί επιστημονικά ή και νομότυπα, καθώς και
η χρήση οργάνων, μηχανημάτων ή πειραμάτων, όταν εφαρμόζονται με σκοπό την προσέλκυση πελατείας ή τη διαφήμιση,
γ) η εκχώρηση μέρους της ιατρικής αμοιβής ή η παροχή ποσοστών αυτής σε πρόσωπα που μεσολαβούν για την προσέλκυση πελατείας.
3. Ο ιατρός που καλείται να προσφέρει τις υπηρεσίες του σε ασθενή που παρακολουθείται από άλλον συνάδελφό του πρέπει, προς το συμφέρον του ασθενή,
να επιδιώξει να έλθει σε επαφή με τον τελευταίο θεράποντα ιατρό, εκτός αν ο ασθενής δηλώσει ανεπιφύλακτα στον ιατρό την αντίθεσή του σε μία τέτοια ενέργεια.
4. Ο ιατρός οφείλει να σέβεται, να διατηρεί άριστες σχέσεις και να συνεργάζεται αρμονικά με τους νοσηλευτές και το λοιπό προσωπικό κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, παραμερίζοντας οποιαδήποτε τυχόν διαφορά, με γνώμονα το συμφέρον του ασθενή και την εύρυθμη λειτουργία του φορέα παροχής υπηρεσιών.
5. Ο ιατρός μπορεί να αναθέτει φροντίδα στο νοσηλευτικό προσωπικό εάν κρίνει ότι αυτό είναι προς όφελος του ασθενή. Πρέπει όμως να είναι βέβαιος ότι το πρόσωπο στο οποίο ανατίθεται ένα συγκεκριμένο καθήκον είναι ικανό να το αναλάβει. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να δώσει όλες τις απαραίτητες για τη διεκπεραίωση του καθήκοντος πληροφορίες σχετικά με τον ασθενή και τη συγκεκριμένη διαδικασία. Ο ιατρός παραμένει υπεύθυνος για τη διαχείριση της φροντίδας του ασθενή.
6. Η προσφυγή του ιατρού στα αρμόδια επαγγελματικά και ελεγκτικά όργανα σχετικά με θέματα αντιδεοντολογικής συμπεριφοράς, παράνομης ή πλημμελούς άσκησης της ιατρικής από συναδέλφους του δεν αποτελεί παράβαση του καθήκοντος συναδελφικότητας.

Άρθρο 22
Ιατρικά συμβούλια
1. Αν ο ιατρός, ο ασθενής ή οι οικείοι του κρίνουν σκόπιμη τη συγκρότηση ιατρικού συμβουλίου, ο θεράπων ιατρός μπορεί να υποδείξει σύμβουλο της επιλογής του. Είναι όμως υποχρεωμένος να αφήσει στην οικογένεια ελευθερία επιλογής με βάση το συμφέρον του αρρώστου και τις μεταξύ τους σχέσεις εμπιστοσύνης.
2. Εάν ο ασθενής ή οι οικείοι του επιλέξουν ως σύμβουλο ιατρό με τον οποίο ο θεράπων ιατρός δεν διατηρεί αγαθές επαγγελματικές σχέσεις, ο τελευταίος μπορεί να αποσύρεται χωρίς δικαιολογία. Το ίδιο ισχύει προκειμένου για την εκλογή ειδικού ιατρού, εργαστηριακού ή κλινικού.
3. Ο θεράπων ιατρός οφείλει να πληροφορεί τον ασθενή ή τους οικείους του για κάθε λεπτομέρεια που αφορά στο ιατρικό συμβούλιο, καθώς και για την οφειλόμενη αμοιβή.
4. Ο θεράπων ιατρός καλεί το σύμβουλο ιατρό, ορίζει την ημέρα, την ώρα και το χώρο που θα συνέλθει το συμβούλιο και συντονίζει τη διαδικασία. Η διεξαγωγή του ιατρικού συμβουλίου περιλαμβάνει:
α) σύντομη προεισηγητική διάσκεψη κατά την οποία την εισήγηση διατυπώνει ο θεράπων ιατρός,
β) εξέταση του ασθενή από καθέναν από τους συμβούλους,
γ) ιδιαίτερη διάσκεψη των ιατρών η οποία ακολουθεί την εξέταση και
δ) ανακοίνωση προς την οικογένεια του πορίσματος του συμβουλίου από εκείνον που το διηύθυνε.
Εάν προκύψει διαφορά γνωμών, ο θεράπων ιατρός μπορεί είτε να αποδεχθεί τη γνώμη του συμβούλου ιατρού είτε, εφόσον την κρίνει άστοχη ή επιζήμια, να αποποιηθεί την ευθύνη. Στην περίπτωση αυτή γνωστοποιεί τη διαφωνία του στον ασθενή ή στην οικογένειά του και ζητεί τη συγκρότηση άλλου συμβουλίου, εάν το κρίνει σκόπιμο και προς το συμφέρον του ασθενή. Εφόσον η οικογένεια προτιμήσει τη γνώμη του συμβούλου ή αποκρούσει τη σύσταση νέου συμβουλίου, ο θεράπων ιατρός δικαιούται να αποσυρθεί.
5. Ο σύμβουλος ιατρός δεν μπορεί να γίνει θεράπων ιατρός του ασθενή, παρά μόνον στην περίπτωση που ο θεράπων ιατρός, ο οποίος τον κάλεσε, τον εξουσιοδοτεί
ρητά ως προς αυτό ή εάν διαφωνήσει και αποχωρήσει, εφόσον ληφθεί πάντοτε υπόψη η προτίμηση του ασθενή.
6. Όταν παρουσιάζεται ανάγκη πρόσκλησης ειδικού ιατρού ή χειρουργού, ο θεράπων ιατρός μπορεί να υποδείξει τους καταλληλότερους κατά την κρίση του, δεν επιτρέπεται όμως να παραβλέψει τις προτιμήσεις του ασθενή, παρά μόνον σε περίπτωση προσωπικής διάστασης ή αδυναμίας να συνεργασθεί με τον ειδικό ιατρό ή τον χειρουργό που προτιμά ο ασθενής. Το ίδιο ισχύει και προκειμένου για την εκλογή θεραπευτηρίου, εργαστηρίου και νοσηλευτικού ιδρύματος.
7. Οι χειρουργοί, οι ειδικοί ιατροί και οι εργαστηριακοί ιατροί, προς τους οποίους παραπέμπεται ο ασθενής από τον θεράποντα ιατρό του, είναι υποχρεωμένοι να γνωστοποιούν στον τελευταίο το πόρισμα της εξέτασης. Αφού εκπληρώσουν αυτήν την εντολή, δεν επιτρέπεται να διατηρούν περαιτέρω σχέσεις ιατρικής φύσεως με τον ασθενή και ιδιαίτερα για θέματα εκτός της ειδικότητάς τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Άρθρο 23
Ο ρόλος του ιατρού στην εκπαιδευτική διαδικασία
1. Ο ιατρός πρέπει να συμβάλλει στην εκπαίδευση άλλων ιατρών, φοιτητών της ιατρικής και λοιπών συναδέλφων του.
2. Κάθε ιατρός πρέπει να είναι προετοιμασμένος να επιβλέπει λιγότερο έμπειρους συναδέλφους του.
3. Ο ιατρός ο οποίος έχει ιδιαίτερες εκπαιδευτικές υποχρεώσεις πρέπει να αναπτύσσει τις διδακτικές του ικανότητες. Εάν είναι υπεύθυνος για την εκπαίδευση νεότερων συναδέλφων του, πρέπει να είναι βέβαιος ότι αυτοί εποπτεύονται κατάλληλα.
4. Ο ιατρός αναγνωρίζει τη σημασία και συμβάλλει στην εκπαίδευση των ασθενών που πάσχουν από χρόνια νοσήματα, καθώς και των μελών της οικογένειάς τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

Άρθρο 24
Ιατρική έρευνα
1. Η ιατρική έρευνα διεξάγεται ελεύθερα στο πλαίσιο των θεμελιωδών πνευματικών και ηθικών αξιών, που χαρακτηρίζονται από σεβασμό στον άνθρωπο και την αξιοπρέπειά του.
2. Η ιατρική έρευνα στον άνθρωπο επιτρέπεται με τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) Ενημέρωση του ανθρώπου που υπόκειται σε έρευνα, σύμφωνα με το άρθρο 11, και ιδίως ως προς:
αα) την ύπαρξη και το μέγεθος πιθανών κινδύνων,
ββ) τα δικαιώματα προστασίας του ατόμου,
γγ) τον εθελοντικό χαρακτήρα συμμετοχής στην έρευνα και χωρίς οικονομικά ανταλλάγματα και
δδ) τη δυνατότητα ελεύθερης ανάκλησης της παρεχόμενης συναίνεσης.
β) Ελεύθερη, ανεπιφύλακτη, ειδική και τεκμηριωμένη συναίνεση του ανθρώπου που υπόκειται σε ιατρική έρευνα, ο οποίος έχει τη σχετική ικανότητα, όπως ειδικότερα ορίζεται στο άρθρο 12.
γ) Οι κίνδυνοι στους οποίους εκτίθεται ο άνθρωπος είναι δυσανάλογα μικροί σε σχέση με τα πιθανά οφέλη από την έρευνα.
δ) Το ερευνητικό πρόγραμμα έχει εγκριθεί από το αρμόδιο όργανο, μετά από σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου Επιστημονικού Συμβουλίου και της αρμόδιας Επιτροπής Δεοντολογίας. Το Επιστημονικό Συμβούλιο ή η Επιτροπή Δεοντολογίας μπορεί, κατά τη διεξαγωγή της έρευνας, να προβεί σε επανεκτίμηση των όρων και συνθηκών διεξαγωγής αυτής.
3. Η έρευνα σε άτομα τα οποία δεν διαθέτουν ικανότητα συναίνεσης, σύμφωνα με το άρθρο 12, επιτρέπεται μόνον εφόσον:
α) πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις των προηγούμενων παραγράφων,
β) τα αποτελέσματα της έρευνας μπορούν να οδηγήσουν σε άμεσο όφελος της
υγείας του ατόμου,
γ) δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί έρευνα αντίστοιχης αποτελεσματικότητας σε άτομα τα οποία διαθέτουν ικανότητα συναίνεσης,
δ) έχει δοθεί η απαραίτητη συναίνεση, σύμφωνα με τους όρους της παραγράφου 2 του άρθρου 12 και
ε) το άτομο δεν αντιτίθεται με οποιονδήποτε τρόπο.
4. Οποιαδήποτε διαγνωστική ή θεραπευτική μέθοδος δεν εφαρμόζεται διεθνώς, χαρακτηρίζεται ως πειραματική και επιτρέπεται η εφαρμογή της μόνο ύστερα από έγκριση του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕ.Σ.Υ.). Ιατροί, που εφαρμόζουν πειραματικές, διαγνωστικές ή θεραπευτικές πράξεις, χωρίς τις προϋποθέσεις των άρθρων του παρόντος ή την ανωτέρω έγκριση, τιμωρούνται με την ποινή της οριστικής αφαίρεσης της άδειας άσκησης επαγγέλματος, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στη διάταξη του άρθρου 36.

Άρθρο 25
Κλινική έρευνα με νέα φάρμακα η νέες διαγνωστικές και θεραπευτικές μεθόδους
1. Οι κλινικές μελέτες με νέα φάρμακα ή εφαρμογή νεότερων διαγνωστικών και
θεραπευτικών μεθόδων επιτρέπονται εφόσον:
α) ανταποκρίνονται στις γενικές προδιαγραφές και διαδικασίες, όπως αυτές καθορίζονται από τα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
β) υπάρχουν ισχυρές επιστημονικές ενδείξεις ότι η χρήση τους ή η εφαρμογή τους θα αυξήσει τις πιθανότητες επιβίωσης ή αποκατάστασης της υγείας ή ανακούφισης των ασθενών που πάσχουν από αντίστοιχες νόσους και η ωφελιμότητα θα είναι σοβαρά σημαντικότερη του εν? δεχόμενου εμφάνισης ανεπιθύμητων ενεργειών,
γ) συντρέχουν όλες οι προϋποθέσεις του προηγούμενου άρθρου.
2. Αν ο ασθενής αρνηθεί τη συμμετοχή του σε μια τέτοια μελέτη, ο ιατρός οφείλει να λάβει κάθε μέτρο, προκειμένου η άρνηση του ασθενή να μην επηρεάζει αρνητικά τη σχέση ιατρού προς ασθενή.
3. Ο ιατρός δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιεί νέα φάρμακα άγνωστης αποτελεσματικότητας ή να εφαρμόζει νέες θεραπευτικές ή διαγνωστικές μεθόδους αγνώστων συνεπειών, χωρίς την αυστηρή εφαρμογή των κανόνων που διέπουν το σχεδιασμό και την εφαρμογή κλινικών μελετών. Αναγνωρίζει ως θεμελιώδη κανόνα ότι η πιθανή διαγνωστική ή θεραπευτική αξία, προς όφελος του ασθενή, έχει προτεραιότητα έναντι της επιστημονικής γνώσης, που ενδεχομένως αποκτάται από τα νέα φάρμακα ή τις νέες θεραπευτικές ή διαγνωστικές μεθόδους.

Άρθρο 26
Μη θεραπευτική βιοϊατρική έρευνα
1. Επιτρέπεται η ιατρική έρευνα σε ανθρώπους, για καθαρώς επιστημονικούς λόγους, με τις προϋποθέσεις του άρθρου 24 και επιπλέον τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) ο ιατρός ερευνητής θεωρεί ύψιστο καθήκον του την προστασία της ζωής, της υγείας και της αξιοπρέπειας του προσώπου στο οποίο διεξάγεται η έρευνα, η οποία προστασία προηγείται του συμφέροντος της επιστήμης ή της κοινωνίας,
β) ο ιατρός ερευνητής λαμβάνει κάθε απαραίτητο μέτρο, έτσι ώστε η συμμετοχή του ατόμου στην έρευνα να γίνεται χωρίς οποιοδήποτε αντάλλαγμα.
2. Ο ιατρός ερευνητής διακόπτει την έρευνα, αν, κατά την κρίση του, η συνέχισή της μπορεί να επιφέρει σοβαρή, επικίνδυνη ή απλή βλάβη στο άτομο.

Άρθρο 27
Δημοσιότητα των ανακαλύψεων
1. Ο ιατρός υποχρεούται να καθιστά γνωστές, κατά προτεραιότητα, στην ιατρική κοινότητα, με τον πιο πρόσφορο τρόπο, τις ανακαλύψεις που επέτυχε και τα συμπεράσματα στα οποία έχει καταλήξει από τις επαγγελματικές του μελέτες σε διαγνωστικά ή θεραπευτικά θέματα. Αποφεύγει την ευρύτερη δημοσιοποίηση των ανακαλύψεων και των συμπερασμάτων του στο μη ιατρικό κοινό, προτού τα υποβάλει στην κριτική των συναδέλφων του.
2. Ο ιατρός σε κάθε επιστημονική ανακοίνωσή του αναφέρει όλους τους συνεργάτες του, που συνέβαλαν στο περιεχόμενο της επιστημονικής ανακοίνωσης. Επιπλέον, δηλώνει οπωσδήποτε την επιχείρηση ή εταιρεία, που χρηματοδότησε ολικά ή μερικά την έρευνά του.
3. Ιατροί, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι σύνταξης βιοϊατρικών περιοδικών ή μετέχουν στη συντακτική τους επιτροπή, πριν προχωρήσουν στη δημοσίευση των εργασιών που προκύπτουν από την ερευνητική διαδικασία, ελέγχουν την τήρηση των κανόνων των άρθρων 24 έως και 26 ή απαιτούν υπεύθυνη δήλωση για την τήρησή τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄
ΙΑΤΡΟΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Άρθρο 28
Φροντίδα ψυχικής υγείας
1. Ο ψυχίατρος πρέπει να προσφέρει την καλύτερη δυνατή θεραπεία σύμφωνα με τις γνώσεις του και να παρέχει τις φροντίδες του μέσα στο πλαίσιο του σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών των ανθρώπων που πάσχουν από ψυχικές διαταραχές. Ενθαρρύνει επίσης τη γενικότερη προαγωγή της ψυχικής υγείας.
2. Ο ψυχίατρος οφείλει να ενημερώνεται, να εκπαιδεύεται και να επιμορφώνεται τακτικά σε θέματα που αφορούν τόσο τις εξελίξεις της επιστήμης του, όσο και την προστασία της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και των θεμελιωδών ελευθεριών των ανθρώπων που πάσχουν από ψυχικές διαταραχές, καθώς και στην αποφυγή και τον έλεγχο της βίας.
3. Ο ψυχίατρος οφείλει να προβαίνει σε θεραπευτικές παρεμβάσεις στο μέτρο που αυτές περιορίζουν ελάχιστα την ελευθερία του ανθρώπου που πάσχει από ψυχικές διαταραχές και να ζητεί τη γνώμη συναδέλφων του, όπου αυτό θεωρείται αναγκαίο. Όταν ο ψυχίατρος είναι υπεύθυνος για τη θεραπεία ή τις υποστηρικτικές ενέργειες που παρέχονται στο χώρο των ψυχικών διαταραχών από άλλους επαγγελματίες, οφείλει να τους εκπαιδεύει και να τους επιβλέπει κατάλληλα.
4. Ο ψυχίατρος οφείλει να γνωρίζει και να αναγνωρίζει ότι ο άνθρωπος που πάσχει από ψυχικές διαταραχές είναι δικαιωματικά εταίρος στη θεραπευτική διαδικασία. Η θεραπευτική σχέση βασίζεται τόσο στην εχεμύθεια του ιατρού, όσο και σε αμοιβαία εμπιστοσύνη και σεβασμό, ώστε να επιτρέπει σε αυτόν που πάσχει από ψυχικές διαταραχές να συμμετέχει στην αποφασιστική διαδικασία, σύμφωνα με τις προσωπικές του αξίες και προτιμήσεις.
5. Ο ψυχίατρος οφείλει να ενημερώνει τον άνθρωπο που πάσχει από ψυχικές διαταραχές για τη φύση της κατάστασής του, τις θεραπευτικές διαδικασίες, καθώς και τις τυχόν εναλλακτικές αυτών, όπως επίσης και την πιθανή έκβαση των θεραπευτικών διαδικασιών.
6. Ο ψυχίατρος σέβεται την πνευματική, συναισθηματική και ηθική αυτονομία του ανθρώπου που πάσχει από ψυχικές διαταραχές. Για αυτόν το λόγο, κατά τη θεραπεία, λαμβάνει τα ανάλογα μέτρα, που διασφαλίζουν την άσκηση των θρησκευτικών και πολιτικών επιλογών του ανθρώπου που πάσχει από ψυχικές διαταραχές, καθώς και τη συμμετοχή του σε πρόσφορες κοινωνικές δραστηριότητες, εφόσον αυτές δεν επηρεάζουν αρνητικά την ψυχική του κατάσταση ή δεν εμπλέκονται στην ψυχοπαθολογία του.
7. Ο ψυχίατρος οφείλει να συνεννοείται με τα πρόσωπα που αναφέρονται στο άρθρο 12, όταν ο άνθρωπος που πάσχει από ψυχικές διαταραχές δεν διαθέτει ικανότητα λήψης αποφάσεων, λόγω των διαταραχών αυτών.
8. Ο ψυχίατρος δεν χορηγεί καμία θεραπεία χωρίς τη θέληση του ανθρώπου που πάσχει από ψυχικές διαταραχές, εκτός εάν η άρνηση θεραπείας θέτει σε κίνδυνο τη ζωή του ίδιου και εκείνων που τον περιβάλλουν ή συνεπάγεται σοβαρή επιβάρυνση της πορείας της ψυχικής του διαταραχής. Αν καθίσταται επιτακτική η αναγκαστική νοσηλεία του ανθρώπου που πάσχει από ψυχικές διαταραχές, αυτή πρέπει να είναι σύμφωνη με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία.
9. Δεν επιτρέπεται στον ψυχίατρο να επωφεληθεί από τη θεραπευτική του σχέση με τον άνθρωπο που πάσχει από ψυχικές διαταραχές και να επιτρέψει να υπεισέλθουν στη θεραπεία ανάρμοστες προσωπικές επιθυμίες, συναισθήματα, προκαταλήψεις και πεποιθήσεις, ούτε να χρησιμοποιήσει πληροφορίες που έχουν αποκτηθεί, κατά τη σχέση αυτή, για προσωπικούς λόγους, οικονομικά ή ακαδημαϊκά οφέλη. Επιτρέπεται η παραβίαση του απορρήτου, μόνον όταν η τήρησή του θα μπορούσε να επιφέρει σοβαρή σωματική ή ψυχική βλάβη σε αυτόν που πάσχει από ψυχικές διαταραχές ή σε τρίτο πρόσωπο.
10. Ο ψυχίατρος που καλείται να διατυπώσει μια εκτίμηση για ένα πρόσωπο με σκοπούς άλλους από τους θεραπευτικούς, όπως κατά τη διενέργεια ψυχιατροδικαστικής εκτίμησης, οφείλει πρώτα να το ενημερώσει και να το συμβουλεύσει για το σκοπό της εκτίμησης αυτής, τη χρήση των ευρημάτων και τις πιθανές επιπτώσεις της εκτίμησης.
11. Ο ψυχίατρος οφείλει, στις έρευνες που διεξάγονται σε ανθρώπους που πάσχουν από ψυχικές διαταραχές, να επιδεικνύει ιδιαίτερη προσοχή, ώστε να διαφυλάσσεται η αυτονομία τους, καθώς και η ψυχική και σωματική τους ακεραιότητα. Επίσης, οφείλει να ενημερώνει τους ανθρώπους αυτούς για τους σκοπούς της έρευνας και τις ενδεχόμενες ανεπιθύμητες επιδράσεις της και να εξασφαλίζει, μετά από πλήρη, σαφή και κατανοητή ενημέρωση, τη συγκατάθεση των ασθενών, αναφορικά με τη συμμετοχή τους σε ερευνητικό πρόγραμμα. Η προσπάθεια του ψυχιάτρου για την καλύτερη δυνατή θεραπεία ανθρώπου που πάσχει από ψυχικές διαταραχές δεν θα πρέπει επ’ ουδενί να επηρεάζεται από την άρνηση συμμετοχής του συγκεκριμένου ανθρώπου σε έρευνα του ψυχιάτρου.
12. Ο ψυχίατρος με κανέναν τρόπο δεν θα πρέπει να χρησιμοποιεί μέσα και μεθόδους του επαγγέλματός του, που πειθαναγκάζουν σε τροποποίηση ή αλλαγή στάσεων και συμπεριφορών που σχετίζονται με πολιτικές ή και κοινωνικές πεποιθήσεις ή, γενικότερα, εξυπηρετούν άλλους σκοπούς πλην των θεραπευτικών και της προαγωγής της υγείας του ατόμου και της κοινωνίας.
13. Ο ψυχίατρος πρέπει να φροντίζει ώστε οι ψυχικά πάσχοντες να παρουσιάζονται στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (Μ.Μ.Ε.) με τρόπο που, αφ’ ενός μεν προστατεύει την τιμή και την αξιοπρέπειά τους, αφ’ ετέρου δε μειώνει το στίγμα και τη διάκριση εναντίον τους. Ο ψυχίατρος δεν πρέπει να κάνει ανακοινώσεις στα Μ.Μ.Ε. για την υποτιθέμενη ψυχοπαθολογία οποιουδήποτε ατόμου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄
ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Άρθρο 29
Ιατρικές αποφάσεις στο τέλος της ζωής
1. Ο ιατρός, σε περίπτωση ανίατης ασθένειας που βρίσκεται στο τελικό της στάδιο, ακόμη και αν εξαντληθούν όλα τα ιατρικά θεραπευτικά περιθώρια, οφείλει να φροντίζει για την ανακούφιση των ψυχοσωματικών πόνων του ασθενή. Του προσφέρει παρηγορητική αγωγή και συνεργάζεται με τους οικείους του ασθενή προς αυτήν την κατεύθυνση. Σε κάθε περίπτωση, συμπαρίσταται στον ασθενή μέχρι το τέλος της ζωής του και φροντίζει ώστε να διατηρεί την αξιοπρέπειά του μέχρι το σημείο αυτό.
2. Ο ιατρός λαμβάνει υπόψη τις επιθυμίες που είχε εκφράσει ο ασθενής, ακόμη και αν, κατά το χρόνο της επέμβασης, ο ασθενής δεν είναι σε θέση να τις επαναλάβει.
3. Ο ιατρός οφείλει να γνωρίζει ότι η επιθυμία ενός ασθενή να πεθάνει, όταν αυτός βρίσκεται στο τελευταίο στάδιο, δεν συνιστά νομική δικαιολόγηση για τη διενέργεια πράξεων οι οποίες στοχεύουν στην επίσπευση του θανάτου.

Άρθρο 30
Ιατρική υποβοήθηση στην ανθρώπινη αναπαραγωγή
1. Ο ιατρός οφείλει να παράσχει στον ενδιαφερόμενο κάθε χρήσιμη πληροφορία σχετικά με το θέμα της ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής και της αντισύλληψης.
2. Ο ιατρός συζητά, ενημερώνει για τις θετικές και αρνητικές συνέπειες και ενθαρρύνει την προσφυγή στις μεθόδους ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής σε συγκεκριμένες περιπτώσεις ιατρικής αδυναμίας απόκτησης παιδιών με φυσικό τρόπο ή προκειμένου να αποφευχθεί η μετάδοση σοβαρής ασθένειας στο παιδί. Η εφαρμογή των μεθόδων αυτών διέπεται από το σεβασμό στην προσωπικότητα του ανθρώπου και την ελεύθερη και σοβαρή βούλησή του, όπως αυτή σχηματίζεται μετά από πλήρη και τεκμηριωμένη ενημέρωση. Σε κάθε περίπτωση, ο ιατρός απέχει από κάθε επιχείρηση ή προσπάθεια βιομηχανοποίησης της διαδικασίας της ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής.
3. Οποιαδήποτε παρέμβαση στο έμβρυο, η οποία γίνεται στο πλαίσιο εφαρμογής των μεθόδων ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, πρέπει να είναι σύμφωνη με τις διατάξεις για την προστασία της γενετικής ταυτότητας και την απαγόρευση τροποποιήσεων του ανθρώπινου γονιδιώματος, που είναι δυνατόν να μεταβιβασθούν στην επόμενη γενεά.
4. Η κλωνοποίηση ως μέθοδος αναπαραγωγής ανθρώπου απαγορεύεται.
5. Ο ιατρός μπορεί να επικαλεσθεί τους κανόνες και τις αρχές της ηθικής συνείδησής του και να αρνηθεί να εφαρμόσει ή να συμπράξει στη διαδικασία της ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής.

Άρθρο 31

Τεχνητή διακοπή κύησης
1. Ο ιατρός μπορεί να επικαλεσθεί τους κανόνες και τις αρχές της ηθικής συνείδησής του και να αρνηθεί να εφαρμόσει ή να συμπράξει στη διαδικασία τεχνητής διακοπής της κύησης, εκτός εάν υπάρχει αναπότρεπτος κίνδυνος για τη ζωή της εγκύου ή κίνδυνος σοβαρής και διαρκούς βλάβης της υγείας της. Στην περίπτωση αυτή, απαιτείται σύμφωνη και αιτιολογημένη γνώμη του κατά περίπτωση αρμόδιου ιατρού.
2. Ο ιατρός οφείλει να παρέχει συμβουλευτική υποστήριξη στη γυναίκα που ζητεί την παροχή των υπηρεσιών του, πριν προχωρήσει στη διακοπή της κύησης.

Άρθρο 32
Μεταμοσχεύσεις ιστών και οργάνων
1. Ο ιατρός οφείλει να ενθαρρύνει τις μεταμοσχεύσεις ιστών και οργάνων που γίνονται για θεραπευτικούς λόγους, παρέχοντας σωστή ενημέρωση και συνεργαζόμενος με τους αντίστοιχους φορείς και υπηρεσίες.
2. Ο ιατρός δεν παρέχει τις υπηρεσίες του εάν η μεταμόσχευση γίνεται ή επιχειρείται να γίνει με οποιοδήποτε αντάλλαγμα ή υποκρύπτει τέτοιο. Η καταβολή των δαπανών που είναι απαραίτητες για τη μεταμόσχευση δεν συνιστά αντάλλαγμα.
3. Ο ιατρός προστατεύει, με κάθε τρόπο, το απόρρητο της ταυτότητας του δότη και του λήπτη.

Άρθρο 33
Αιμοδοσία
1. Ο ιατρός ενθαρρύνει πάντοτε την εθελοντική και μη αμειβόμενη αιμοδοσία. Το οικονομικό όφελος δεν πρέπει ποτέ να αποτελεί κίνητρο ούτε για τους αιμοδότες ούτε για τους υπεύθυνους συλλογής αίματος.
2. Ο ιατρός, εκτός από τη μέριμνα του αιμολήπτη, έχει και τη μέριμνα του αιμοδότη. Η μέριμνα για την υγεία και την ασφάλεια του αιμοδότη είναι διαρκής.
3. Ο ιατρός γνωρίζει στον αιμοδότη όλους τους κινδύνους που εμπεριέχει η διαδικασία της αιμοδοσίας.
4. Ο ιατρός λαμβάνει κάθε μέτρο για την τήρηση της ανωνυμίας μεταξύ αιμοδοτών και αιμοληπτών, εκτός εάν συντρέχουν ειδικοί εξαιρετικοί λόγοι, όπως η διασφάλιση της υγείας του αιμολήπτη ή λόγοι ηθικής ευπρέπειας ή συγγενικής ή κοινωνικά πρόσφορης αλληλεγγύης.

Άρθρο 34
Προστασία γενετικής ταυτότητας
1. Παρεμβάσεις του ιατρού οι οποίες οδηγούν στην τροποποίηση του ανθρώπινου γονιδιώματος μπορούν να γίνουν μόνο για προληπτικούς, διαγνωστικούς ή θεραπευτικούς σκοπούς. Σε καμία περίπτωση η τροποποίηση αυτή δεν μπορεί να μεταφέρεται στο γονιδίωμα της επόμενης γενεάς.
2. Δεν επιτρέπεται η χρησιμοποίηση της γενετικής τεχνολογίας για πολιτικούς ή στρατιωτικούς σκοπούς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ

Άρθρο 35
Σχέσεις ιατρού προς τον Ιατρικό Σύλλογο
1. Ο ιατρός είναι υποχρεωμένος να εκπληρώνει πρόθυμα και απροφάσιστα όλα τα επιβεβλημένα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις προς τον Ιατρικό Σύλλογο του οποίου είναι μέλος.
2. Ο ιατρός οφείλει να εγγραφεί ως μέλος του Ιατρικού Συλλόγου στην περιφέρεια του οποίου έχει την επαγγελματική του εγκατάσταση.
3. Ο ιατρός οφείλει να προσέρχεται ανελλιπώς στις γενικές συνελεύσεις και να συμβάλλει με τις γνώσεις και το ζήλο του στην προαγωγή και ολοκλήρωση των σκοπών του Συλλόγου, να αναλαμβάνει και να εκτελεί ενόρκως και ευσυνείδητα κάθε υπηρεσία που του ανατίθεται, να εκπληρώνει τις οικονομικές του υποχρεώσεις τακτικά και έγκαιρα, να μετέχει στις ψηφοφορίες για την εκλογή των καταλληλότερων, κατά την κρίση του, οργάνων διοίκησης, να βοηθά το Σύλλογο όταν καλείται και να προσέρχεται σε κάθε περίσταση, καθώς και να υπακούει στις αποφάσεις του Συλλόγου που λαμβάνονται νόμιμα και είναι δεσμευτικές για το σύνολο.
4. Κάθε παράλειψη ή παράβαση των υποχρεώσεων του ιατρού προς τον Ιατρικό Σύλλογο, καθώς και κάθε απείθεια προς τις αποφάσεις του, επισύρει πειθαρχικές κυρώσεις σε βάρος του υπεύθυνου ιατρού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ΄
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 36
Κυρώσεις
1. Κάθε παράβαση των διατάξεων του παρόντος τιμωρείται πειθαρχικά από τα αρμόδια πειθαρχικά όργανα.
2. Επιπλέον ο ιατρός που παραβιάζει τις διατάξεις των άρθρων 6 παράγραφοι 4 και 5, 19 παράγραφοι 5,6 και 7, 24 παράγραφος 4, 28 παράγραφος 9 και 30 παράγραφος 4, τιμωρείται με προσωρινή ανάκληση της άδειας ασκήσεως του επαγγέλματος και προσωρινή παύση από θέση που τυχόν κατέχει στο Δημόσιο για τουλάχιστον δύο (2) έτη και πρόστιμο ποσού πενήντα χιλιάδων (50.000,00) έως και διακοσίων χιλιάδων (200.000,00) ευρώ. Η ποινή επιβάλλεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, μετά από γνώμη του Εθνικού Συμβουλίου Ιατρικής Ηθικής και Δεοντολογίας, η οποία εκδίδεται μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την αποστολή σχετικού ερωτήματος. Σε περίπτωση τελέσεως εκ νέου μίας από τις ανωτέρω παραβάσεις, επιβάλλεται υποχρεωτικά, με όμοια απόφαση, οριστική ανάκληση της άδειας ασκήσεως του επαγγέλματος και οριστική παύση.
3. Ο ιατρός έχει δικαίωμα σε αποκατάσταση, αποζημίωση και επανόρθωση κάθε οικονομικής ή ηθικής βλάβης ή ζημίας που υπέστη από την εναντίον του άσκηση κάθε είδους αβάσιμης αναφοράς από φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Κάθε ιατρός ο οποίος κατηγορείται στο πλαίσιο αστικής, ποινικής ή πειθαρχικής διαδικασίας έχει δικαίωμα απόλυτου σεβασμού της προσωπικότητάς του.

Άρθρο 37
Καταργητική διάταξη
Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργείται το β.δ. της 25.5./6.7.1955 (ΦΕΚ 171 Α΄).

Άρθρο 46
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε επί μέρους διατάξεις του. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Αθήνα, 24 Νοεμβρίου 2005

Αρχείο Φ.Ε.Κ.: Ιατρική Δεοντολογία 2005

Ανωτάτη Στρατού Υγειονομική Επιτροπή (Α.Σ.Υ.Ε.)

Αρχική

Η Ανωτάτη Στρατού Υγειονομική Επιτροπή (ΑΣΥΕ) είναι το ανώτερο υγειονομικό γνωμοδοτικό συμβούλιο του Στρατού Ξηράς. Κύριο έργο της είναι η πιστοποίηση της σωματικής ικανότητας του στρατιωτικού προσωπικού, καθώς και των υποψηφίων των Παραγωγικών σχολών.

Η ΑΣΥΕ γνωματεύει για την υγειονομική κατάσταση των εν ενεργεία στρατιωτικών και δημοσίων υπαλλήλων, που παραπέπονται από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Ο/Η ενδιαφερόμενος/η υπάλληλος πρέπει να ζητήσει με αίτησή του/της  προς την αρμόδια Διεύθυνση Συντάξεων του Γενικό Λογιστήριο του Κράτους την παραπομπή του/της στην ΑΣΥΕ προκειμένου να γνωματεύσει για το είδος της πάθησης και το ποσοστό ανικανότητας.

Για διευκόλυνση της Επιτροπής κρίνεται σκόπιμο να συνοδεύεται η αίτηση από κάποια ιατρική γνωμάτευση (νοσοκομείου ή Υγειονομικής Επιτροπής ή του ΚΕΠΑ) για το είδος της πάθησης.

Η αρμόδια Διεύθυνση Συντάξεων εκδίδει ένα παραπεμπτικό έγγραφο το οποίο ταυτόχρονα κοινοποιεί και στον/στην ενδιαφερόμενο/η υπάλληλο.

Όταν ο/η ενδιαφερόμενος/η το λάβει επικοινωνεί με την ΑΣΥΕ, σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται σ’ αυτό, για να καθοριστεί ο τόπος και ο χρόνος εξέτασής του/της.

Η γνωμάτευση που εκδίδεται από την ΑΣΥΕ αποστέλλεται στην Διεύθυνση Συντάξεων που έκανε την παραπομπή, η οποία με την σειρά της την κοινοποιεί στον/στην ενδιαφερόμενο/η.

Πριν την ολοκλήρωση της προαναφερόμενης διαδικασίας είναι φρόνιμο να μην έχει ο/η υπάλληλος κινήσει την διαδικασία αποχώρησής του/της από την υπηρεσία.

Κλείστε ηλεκτρονικά το ραντεβού σας εδώ: https://gramasye.army.gr/

 

Στοιχεία επικοινωνίας:

Διεύθυνση: Λεωφόρος Παναγιώτη Κανελλόπουλου, Αθήνα 115 25

Τηλέφωνο: 2107704770, 2107494878

Φαξ: 2107494888

 

ΠΗΓΗ: https://asye.army.gr/el

 

Φωτεινή Χριστοδούλου

Κοινωνική Λειτουργός

 

Ανώτατη Ναυτική Υγειονομική Επιτροπή (Α.Ν.Υ.Ε.)

Πολεμικό Ναυτικό - Επίσημη Ιστοσελίδα

Η ΑΝΥΕ είναι το ανώτερο υγειονομικό γνωμοδοτικό συμβούλιο του Πολεμικού Ναυτικού. Κύριο έργο της είναι:

α. Η εξέταση της σωματικής ικανότητας του μόνιμου και στρατεύσιμου προσωπικού του Πολεμικού Ναυτικού εν ενεργεία.
β. Η έγκριση ειδικών εξετάσεων και αναρρωτικών αδειών ασθενών των Ναυτικών Νοσοκομείων Αθηνών και Σαλαμίνας.
γ. H καταλληλότητα των υποψηφίων προς κατάταξη παραγωγικών σχολών του Πολεμικού Ναυτικού και του Λιμενικού Σώματος.
δ. Η από υγειονομικής πλευράς καταλληλότητα των υποψηφίων αξιωματικών και υπαξιωματικών του Πολεμικού Ναυτικού για εκπαίδευση και/ή τοποθέτηση στην αλλοδαπή.
ε. Η εξέταση της σωματικής ικανότητας των στελεχών του Πολεμικού Ναυτικού καθώς και άλλων κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας για παρακολούθηση των σχολείων των Υποβρυχίων Καταστροφών (Ο.Υ.Κ.).
στ. Η εξέταση της σωματικής ικανότητας των αξιωματικών και λοιπών στελεχών του Εμπορικού Ναυτικού.
ζ. Η από υγειονομικής πλευράς καταλληλότητα των προσερχόμενων προς απόκτηση φυλλαδίου Ναυτικών (λόγω ασθενείας).
η. Η γνωμάτευση επί θεμάτων που αφορούν την κατάσταση της υγείας του προσωπικού του Πολεμικού Ναυτικού, Λιμενικού Σώματος και Εμπορικού Ναυτικού προς εφαρμογή της συνταξιοδοτικής και λοιπής νομοθεσίας.
θ. Η εξέταση των προς κατάταξη οπλιτών λόγω προηγουμένων αναβολών στράτευσης καθώς και ο καθορισμός της σωματικής ικανότητας αυτών.
ι. Η εξέταση γονέων και αδερφών στρατευμένων, οι οποίοι είναι ανίκανοι για κάθε εργασία, προκειμένου ο δικαιούχος του ευεργετήματος αυτού να υπηρετήσει μειωμένη θητεία.

Σε περίπτωση προσφυγής των ανωτέρω προς αναθεώρηση των αποφάσεων της Α.Ν.Υ.Ε. αυτές κρίνονται από την Αναθεωρητική Υγειονομική Επιτροπή Ναυτικού (Α.Υ.Ε.Ν.).

 

Στοιχεία επικοινωνίας:

Διεύθυνση: Ακτή Μουτσοπούλου 66,  ΤΚ: 185 36

Τηλέφωνο: 2104583704, 2104583705, 2104583575

Φαξ: 2104583513

 

ΠΗΓΗ: https://www.hellenicnavy.gr

 

Φωτεινή Χριστοδούλου

Κοινωνική Λειτουργός

Ανωτάτη Αεροπορίας Υγειονομική Επιτροπή (A.A.Y.E.)

Ανωτάτη Αεροπορίας Υγειονομική Επιτροπή (AAYE)

Αποτελεί το ανώτατο, μετά την Αναθεωρητική Υγειονομική Επιτροπή, όργανο υγειονομικής εξέτασης και γνωμάτευσης και λειτουργεί μία για όλη την Πολεμική Αεροπορία υπό τον τίτλο Ανωτάτη της Αεροπορίας Υγειονομική Επιτροπή (ΑΑΥΕ). Επειδή στην Πολεμική Αεροπορία δεν λειτουργούν Επιτροπές Απαλλαγών, οι αρμοδιότητες αυτών – σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία – περιέρχονται στην ΑΑΥΕ.

Οι αρμοδιότητες της ΑΑΥΕ απορρέουν από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία «Περί των Υγειονομικών Επιτροπών των Ενόπλων Δυνάμεων» και «Περί κρίσης της σωματικής ικανότητας στρατιωτικών».

Η ΑΑΥΕ εξετάζει και γνωματεύει:

 • Επί της από υγειονομικής πλευράς κρίσεως της πτητικής ικανότητος, παντός ιπταμένου αξιωματικού, ανθυπασπιστού ή οπλίτη ή οιουδήποτε έχοντος σχέση με τις πτήσεις, ανεξάρτητα του κλάδου των Ενόπλων Δυνάμεων στον οποίο αυτός ανήκει.
 • Επί της από υγειονομικής πλευράς κρίσεως της πτητικής ικανότητας προσωπικού της πολιτικής αεροπορίας, για την εφαρμογή των νόμων που το αφορά.
 • Επί ιδιωτών, προς απόκτηση ερασιτεχνικού πτητικού διπλώματος.
 • Επί της σωματικής ικανότητας των υπηρετούντων μονίμων και μονίμων εκ της εφεδρείας Αξιωματικών, Ανθυπαστιστών και μονίμων Υπαξιωματικών ως και των μαθητών των Παραγωγικών Σχολών Αξιωματικών, για θέματα που αφορούν τις μεταβολές της κατάστασης αυτών κατά τη σταδιοδρομία τους στο στράτευμα.
 • Επί της από υγειονομικής πλευράς καταλληλότητας των υποψηφίων παραγωγικών σχολών αξιωματικών και των απ’ ευθείας ως αξιωματικών κατατασσομένων.
 • Επί της χορηγήσεως μακρών αναρρωτικών αδειών σε μόνιμους Αξιωματικούς, Ανθυπασπιστές, Υπαξιωματικούς και μαθητές Παραγωγικών Σχολών Αξιωματικών.
 • Επί της ανάγκης και των εν γένει συνθηκών μεταβάσεως στο εξωτερικό για ειδική θεραπεία, παντός πάσχοντος στρατιωτικού.
 • Επί της από υγειονομικής πλευράς καταλληλότητας ειδικών κατηγοριών προσωπικού των κλάδων τους, όπως οι οικείες διατάξεις προβλέπουν.
 • Επί της σωματικής ικανότητας πασχόντων από νοσήματα, παθήσεις ή βλάβες μη αναφερόμενες στους πίνακες και τα παραρτήματα του Προεδρικού Διατάγματος «Περί κρίσης της σωματικής ικανότητας στρατιωτικών».
 • Επί παντός θέματος που αφορά την κατάσταση υγείας , για εφαρμογή της συνταξιοδοτικής και λοιπής νομοθεσίας των παθόντων εν πολέμω και εν ειρήνη υπηρετούντων, αποστρατευθέντων ή απολυθέντων αξιωματικών και οπλιτών.
 • Επί παντός θέματος που αφορά την εφαρμογή των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας περί υγειονομικής περιθάλψεως των στρατιωτικών και των οικογενειών αυτών, σε όσες περιπτώσεις προβλέπεται από το νόμο γνωμάτευση ανωτάτης υγειονομική επιτροπής.
 • Επί αναπήρων και θυμάτων πολέμου ή ειρήνης για την εφαρμογή των νόμων που τους αφορούν.
 • Επί περιπτώσεων εγκρίσεων μεταβάσεως υπόχρεων προς στράτευση ιδιωτών στο εξωτερικό για λόγους υγείας, όπως προβλέπει ο νόμος περί στρατολογίας, ή λοιπών προσώπων ως συνοδών πάσχοντος μέλους οικογένειας στρατιωτικού.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υγειονομική και ασφαλιστική περίθαλψη των δικαιούχων δείτε εδώ: https://www.haf.gr/staff/healthcare/

 

Στοιχεία επικοινωνίας:

Διεύθυνση: Νοσοκομείο Αεροπορίας 251 ΓΝΑ

 

ΠΗΓΗ: https://www.haf.gr/structure/gea-2/aaye/

 

Φωτεινή Χριστοδούλου

Κοινωνική Λειτουργός

Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή Ελληνικής Αστυνομίας (Κ.Ι.Α.)

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ -

ΑΝΩΤΑΤΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Υπάγεται διοικητικά στην στην Δ/νση Υγειονομικού του Α.Ε.Α.
Λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις  των άρθρων  54 – 57 του Π.Δ 584/85 (Οργάνωση και λειτουργία Υγειονοµικής Υπηρεσίας της Ελληνικής Αστυνοµίας) όπου και καθορίζονται ρητά : η  Λειτουργία – Σύνθεση της Α.Υ.Ε , οι αρμοδιοτητες της , οι περιπτώσεις παραπομπής καθώς και η διαδικασία παραπομπής σε αυτήν. Η Επιτροπή συνεδρίαζει στην αίθουσα συνεδρίασεων στο 5ο όροφο του οικήματος του Κ.Ι.Α  κάθε ΤΡΙΤΗ και ΠΕΜΠΤΗ.  Η γραμματεία της επιτροπής βρίσκεται έπισης στον 5ο όροφο του οικήματός μας και έχει τηλεφωνο επικοινωνίας το 210 – 3482339.

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΠΕΜΠΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΗΝ Α.Υ.Ε ΑΘΗΝΩΝ.
ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ – ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΡΟΥΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Α.Υ.Ε. ΑΘΗΝΩΝ

1.Ώρα προσέλευσης: 08.30.
2.Δήλωση παρουσίας στο γραφείο 509 και λήψη οδηγιών.
3.Θεώρηση φύλλου πορείας στο γραφείο 307.
4.Μετάβαση για εξέταση στον υπηρεσιακό γιατρό του Κεντρικού Ιατρείου Αθηνών, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις ληφθείσες οδηγίες και στη συνέχεια στην αίθουσα αναμονής μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία εξέτασης από την Α.Υ.Ε. Αθηνών.
5.Παραλαβή δυο (2) θεωρημένων αντιγράφων γνωματεύσεων από το γραφείο 509, επίδοση του ενός (1) στο γραφείο 307, και παραλαβή φύλλου πορείας. Το έτερο αντίγραφο γνωμάτευσης θα τηρείται από την/τον ενδιαφερόμενη/ο και ΔΕΝ θα παραδίδεται στην Υπηρεσία της/του.Τα ανωτέρω (1) έως (4) ισχύουν και για την εξέταση ιδιωτών ειδικών περιπτώσεων (αίτημα μετάθεσης για λόγους υγείας, καθορισμός ποσοστού αναπηρίας συζύγου ή τέκνου κ.λ.π.). Σε αυτές τις περιπτώσεις αντίγραφο γνωμάτευσης θα παραλαμβάνει μόνο η/ο αιτούσα/ων Αστυνομικός – Ειδικός Φρουρός, εφόσον είναι παρούσα/ών κατά την ημερομηνία της συνεδρίασης.

 

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ

Ο κύριος ασφαλιστικός φορέας του εν ενεργεία και εν συντάξει αστυνομικού προσωπικού καθώς και των μελών των οικογενειών τους είναι ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Ως εκ τούτου, στον τομέα της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας το Κεντρικό Ιατρείο Αθηνών, το Κεντρικό Ιατρείο Θεσ/κης και τα περιφερειακά Ιατρεία  που λειτουργούν ανά την Ελλάδα, λειτουργούν συμπληρωματικά με τον ως άνω κύριο φορέα.

Το Κεντρικό Ιατρείο Αθηνών παρέχει εξωνοσοκοµειακή ιατρική και οδοντιατρική περίθαλψη στο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνοµίας.

΄Ολο το εν ενεργεία προσωπικό της Ελληνικής Αστυνοµίας και οι  Πολιτικοί Υπαλλήλοι της δικαιούνται περίθαλψης.

Το Κεντρικό Ιατρείο Αθηνών δέχεται για εξέταση τα µέλη των οικογενειών του εν ενεργεία προσωπικού, καθώς και το προσωπικό που έχει συνταξιοδοτηθεί και τα µέλη των οικογενειών του.

Επιπλέον,  το Κεντρικό Ιατρείο Αθηνών παρακολουθεί την υγεία του προσωπικού , µεριµνά για την περίθαλψη των ασθενών και επιβλέπει την πορεία των νοσηλευοµένων σε νοσηλευτικά ιδρύµατα της περιοχής δικαιοδοσίας του.

Στον ισόγειο χώρο του οικηματος καθέ Δευτέρα και Πέμπτη Ελεγκτής του Κλάδου Υγείας τ.Α.Π (σφραγιδάκι) εξυπηρετεί του δικαιούχους της τ.Α.Π . Tηλέφωνο επικοινωνίας:2103451596

Οι γιατροί δύνανται να συνταγογραφούν βασει της ειδικοτητάς τους και της κείμενης νομοθεσίας.

Τέλος, το κτήριο του  Κεντρικού Ιατρείου Αθηνών είναι πλήρως προσβάσιμο σε άτομα με κινητικά προβλήματα καθώς στην πλαινή πύλη του οικήματος, (οδός Ιπποθοντιδών), λειτουργεί αναβατόριο (πλατφόρμα διαγώνιας κίνησης) που επιτρέπει τη μεταφορά αναπηρικών αμαξιδίων εντός του κτηρίου.

Στοιχεία επικοινωνίας:

Διεύθυνση: Πειραιώς 153 Αθήνα Τ.Κ. 11854

Τηλέφωνο: 2103482333, 2103482346

Φαξ: 2106991546

email: info@kiath.gr

 

ΠΗΓΗ: https://www.kiath.gr/domi-ipiresias/epitropes

 

Φωτεινή Χριστοδούλου

Κοινωνική Λειτουργός

Υγειονομική Υπηρεσία Πυροσβεστικού Σώματος (ΥΓ.Υ.Π.Σ.)

Άρθρο 87 – Υγειονομική Υπηρεσία Πυροσβεστικού Σώματος (ΥΓ.Υ.Π.Σ.)

1. Η Υγειονομική Υπηρεσία του Πυροσβεστικού Σώματος αποτελεί Ειδική Κεντρική Υπηρεσία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του π.δ. 39/2006 (Α΄ 42), εδρεύει στην Αθήνα και υπάγεται στον Επιτελάρχη.
2. Με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, καθορίζονται θέματα εσωτερικής οργάνωσης, διάρθρωσης, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για τη λειτουργία της Υγειονομικής Υπηρεσίας του Πυροσβεστικού Σώματος.
3. Η Υγειονομική Υπηρεσία του Πυροσβεστικού Σώματος στεγάζεται στις δομές του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας και παρέχει τις υπηρεσίες της στους δικαιούχους του Νοσοκομείου (πλην των ιπτάμενων).
4. Στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας μπορεί να υπηρετεί το πυροσβεστικό προσωπικό Ειδικών Καθηκόντων ειδικότητας Υγειονομικού, ανάλογων ειδικοτήτων κατά βαθμό και θέση. Με απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Προστασίας του Πολίτη καθορίζεται η διαδικασία τοποθέτησης του ανωτέρω προσωπικού, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.
5. Το πυροσβεστικό προσωπικό, το οποίο μετατάσσεται στην κατηγορία Ειδικών Καθηκόντων ειδικότητας Υγειονομικού και τοποθετείται στην Υγειονομική Υπηρεσία του Πυροσβεστικού Σώματος, εφόσον δεν έχει αποκτήσει τίτλο ιατρικής ειδικότητας, ασκείται για την απόκτηση τίτλου σε ιατρική ειδικότητα, η οποία καθορίζεται από τον Αρχηγό Πυροσβεστικού Σώματος, μετά από αιτιολογημένη πρόταση του Διευθυντή της Υγειονομικής Υπηρεσίας Πυροσβεστικού Σώματος.

Διαβάστε το σχετικό σχέδιο νόμου: http://www.opengov.gr/yptp/wp-content/uploads/downloads/2019

 

ΠΗΓΗ: http://www.opengov.gr

 

Φωτεινή Χριστοδούλου

Κοινωνική Λειτουργός

Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας (Κ.Ε.Π.Α.) ταμείων Ε.Φ.Κ.Α.

Τί είναι τα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.):

Tο Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας συστάθηκε από 1.9.2011 με σκοπό την εξασφάλιση της ενιαίας υγειονομικής κρίσης όσον αφορά στον καθορισμό του βαθμού αναπηρίας των ασφαλισμένων όλων των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης και του Δημοσίου, καθώς και των ανασφάλιστων πολιτών για τη χορήγηση παροχών συντάξεων, επιδομάτων ή οικονομικών ενισχύσεων, απαλλαγών και διευκολύνσεων που παρέχει η Πολιτεία στα άτομα με αναπηρία.

Υποβολή  αίτησης πιστοποίησης αναπηρίας από τους ενδιαφερόμενους:

Οι αιτήσεις υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους είτε απευθείας σε ένα από τα εξήντα ένα (61) Σημεία ΚΕ.Π.Α. που λειτουργούν πανελλαδικά, είτε στο Τμήμα Διοικητικού του πλησιέστερου στον τόπο κατοικίας των αιτούντων Υποκατάστηματος Μισθωτών ΕΦΚΑ, που στη συνέχεια διαβιβάζουν το σχετικό αίτημα στο αρμόδιο Σημείο ΚΕ.Π.Α., είτε ηλεκτρονικά μέσω web από τον ιστότοπο του ΕΦΚΑ www.efka.gov.gr, εφόσον πιστοποιηθούν ως χρήστες της αντίστοιχης ηλεκτρονικής υπηρεσίας του φορέα.

Δικαιολογητικά που απαιτούνται για την εξέταση:

 1. ΑΙΤΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ
 2. ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ: συμπληρώνεται υπεύθυνα και με πλήρη γνώση των συνεπειών του νόμου από τον θεράποντα ιατρό ειδικότητας της κύριας πάθησης του ασθενούς (ιστορικό, παρούσα κατάσταση, ιατρικές εξετάσεις, φαρμακευτική αγωγή, συνυπάρχουσες παθήσεις κ.λπ.). Από 1.1.2018, συμπληρώνονται υποχρεωτικά από τους θεράποντες ιατρούς και Ειδικοί Εισηγητικοί Φάκελοι Παροχών Αναπηρίας, που συνυποβάλλονται με τον ΓΕΝΙΚΟ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΦΑΚΕΛΟ
 • ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ή ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (εφόσον υπάρχει)
 1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΙΤΟΥΝΤΑ
 • Απλό αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου σε ισχύ, ή διαβατηρίου και άδειας παραμονής σε ισχύ για υπηκόους τρίτων χωρών, ή άδειας παραμονής πολιτικού πρόσφυγα, ή βεβαίωσης κατάθεσης δικαιολογητικών για έκδοση άδειας παραμονής.
 • Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης [ΑΜΚΑ] ή Κάρτα Ευρωπαίου Ασφαλισμένου
 • Αριθμός φορολογικού μητρώου
 • Εξουσιοδότηση ή πληρεξούσιο (σε περίπτωση κατάθεσης της αίτησης από εκπρόσωπο), ή σε περίπτωση αδυναμίας παροχής εξουσιοδότησης ή πληρεξουσίου, απόφαση ορισμού δικαστικού συμπαραστάτη ή οποιοδήποτε νομιμοποιητικό έγγραφο

ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ 46,14 ευρώ που καταβάλλεται από τους υπόχρεους μετά την υποβολή της αίτησής τους στα ΚΕ.Π.Α.

Παράβολο καταβάλλουν οι αιτούντες που προσέρχονται στα ΚΕ.Π.Α. χωρίς παραπεμπτικό φορέα ή υπηρεσίας του δημοσίου, καθώς και οι ασκούντες ένσταση ενώπιον του δευτεροβάθμιου υγειονομικού οργάνου κατά του αποτελέσματος της πρωτοβάθμιας υγειονομικής επιτροπής. Εξαιρούνται οι άποροι/ανασφάλιστοι πολίτες που είναι δικαιούχοι μηδενικής συμμετοχής στη φαρμακευτική δαπάνη.

Πως εξετάζονται οι ασθενείς που νοσηλεύονται σε νοσοκομεία, κέντρα αποκατάστασης κ.λπ., ή που τελούν σε πλήρη αδυναμία μετακίνησής τους από την οικία τους;

Με μέριμνα των νόμιμων εκπροσώπων τους υποβάλλονται στη γραμματεία ΚΕ.Π.Α. τα απαιτούμενα ιατρικά και λοιπά δικαιολογητικά και εφόσον στον ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΦΑΚΕΛΟ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ έχει συμπληρωθεί από τον θεράποντα ιατρό η ένδειξη «αδυναμία μετακίνησης», η αίτηση καταχωρείται για κατ’οίκον εξέταση από αρμόδια υγειονομική επιτροπή, η οποία μεταβαίνει στη διεύθυνση που δηλώνεται ως κατοικία του ασθενή, ή που εδρεύει το νοσοκομείο στο οποίο νοσηλεύεται.

Σε περίπτωση επιδείνωσης της πάθησής με γνωμάτευση ΚΕ.Π.Α. σε ισχύ ή σε περίπτωση εμφάνισης νέας πάθησης:

Αίτηση επιδείνωσης μπορεί να υποβληθεί στο ΚΕΠΑ μετά την πάροδο εξαμήνου από την ημερομηνία της τελευταίας εξέτασής σας, ή και πριν από τη λήξη της εξάμηνης προθεσμίας εφόσον έχει μεσολαβήσει νοσηλεία σας σε δημόσιο νοσοκομείο, ή νέα πάθηση.

Ευνόητο είναι ότι η επιδείνωση ή νέα πάθηση πρέπει να αναφέρεται ρητά από τον θεράποντα ιατρό σας στον ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΦΑΚΕΛΟ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ και να αποδεικνύεται με ανάλογα ιατρικά πιστοποιητικά και ιατρικές εξετάσεις.

Στην περίπτωση που είστε συνταξιούχος φορέα κοινωνικής ασφάλισης η αίτηση επιδείνωσης υποβάλλεται υποχρεωτικά στον φορέα σας, ο οποίος ακολούθως σας παραπέμπει για πιστοποίηση της αναπηρίας σας στις υγειονομικές επιτροπές ΚΕΠΑ.

Παροχές με τη Γνωστοποίηση Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας:

Η Γνωστοποίηση Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας εκδίδεται για κάθε νόμιμη χρήση και επομένως μπορεί να υποβληθεί στην αρμόδια υπηρεσία ή φορέα του δημοσίου για την έγκριση και λήψη της παροχής, οικονομικής ενίσχυσης, διευκόλυνσης ή απαλλαγής λόγω αναπηρίας που χορηγεί με βάση τη νομοθεσία της. Προσοχή όμως για να μάθετε ποιες από τις παροχές δικαιούστε επικοινωνήστε με κάποιον αρμόδιο επαγγελματία για να σας πληροφορήσει καταλλήλως. Ανάλογα με την περίπτωση και τον τύπο της ασθένειας μπορεί κάποιος να διεκδικήσει παρακάτω παροχές:

 • Κοινωνικό τιμολόγιο στην Δ.Ε.Η. & στην Ε.Υ.Δ.Α.Π.
 • Φοροελάφρυνση ή φοροαπαλλαγή
 • Ελάφρυνση είτε απαλλαγή από τα δημοτικά τέλη
 • 0% συμμετοχή σε εξετάσεις για όσους έχουν 80% αναπηρία και πάνω
 • Ελάφρυνση ή απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας
 • Έκδοση δελτίου στάθμευσης ΑμΕΑ
 • Αίτημα για διακανονισμό οφειλών σε Τράπεζες ή οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία
 • Ελεύθερη μετακίνηση με τα Μ.Μ.Μ. εντός Αττικής
 • Μειωμένα εισιτήρια σε ΚΤΕΛ
 • Μειωμένα ακτοπλοϊκά εισιτήρια
 • Μειωμένα εισιτήρια σε θέατρα, κινηματογράφους, αρχαιολογικούς χώρους
 • Κοινωνικός Τουρισμός
 • Απαλλαγή ή μειωμένη στρατιωτική θητεία
 • Μειωμένο ωράριο εργασίας
 • Πανελλήνιες εξετάσεις ως ειδική κατηγορία
 • Προκηρύξεις δημοσίου μέσω ΑΣΕΠ
 • Σύνταξη αναπηρίας
 • Οικονομική ενίσχυση ΑμΕΑ βαριάς αναπηρίας (προνοιακό επίδομα)
 • Επίδομα αεροθεραπείας
 • Επίδομα παρατετραπληγίας ή εξωιδρυματικό επίδομα
 • Διατροφικό επίδομα
 • Επίδομα απόλυτης αναπηρίας
 • Επίδομα εταίρου προσώπου
 • Επίδομα ασθενείας

Δεν γνωρίζω τα δικαιώματά μου ως ΑμεΑ. Που μπορώ να απευθυνθώ για σχετική ενημέρωση και με ποιον τρόπο;

Αρμόδια όργανα ενημέρωσης των ατόμων με αναπηρία σχετικά με τα πάσης φύσεως δικαιώματά τους είναι τα θεσμοθετημένα συλλογικά όργανα εκπροσώπησής τους (Σύλλογοι, Ομοσπονδίες).

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνείτε στο τηλέφωνο του Συλλόγου 2106468222 ή 210 3244390, όπου είτε τηλεφωνικά είτε κατόπιν ραντεβού επαγγελματίας κοινωνική λειτουργός ενημερώνει λεπτομερώς σχετικά με τα δικαιώματα των καρκινοπαθών. Τέλος, μπορείτε να ανατρέξετε στον ιστότοπο του «Κ.Ε.Φ.Ι.» Αθηνών (www.anticancerath.gr) ή στην ιστοσελίδα «ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΥ» (http://dikaiomamou.gr/).

Φωτεινή Χριστοδούλου
Κοινωνική Λειτουργός B.Sc
Υπεύθυνη κοινωνικής υπηρεσίας Συλλόγου “Κ.Ε.Φ.Ι.” Αθηνών

ΠΗΓΗ: https://www.efka.gov.gr/el/sychnes-eroteseis-kai-apanteseis-schetika-me-kepa

Πίνακας προσδιορισμού ποσοστού αναπηρίας

Παρακάτω παρατίθεται πίνακας με τον οποίον καθορίζονται τα ποσοστά αναπηρίας για τις παθήσεις του καρκίνου, καθώς και οι υποτροπές αυτών, που θα λαμβάνονται υπόψη από τις Υγειονομικές Επιτροπές του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. και θα αφορούν όλους τους ασφαλιστικούς φορείς και το δημόσιο (ΦΕΚ Τεύχος Β 5987/31.12.2018)

Οξεία Λευχαιμία 

Οι οξείες λευχαιμίες διακρίνονται στην οξεία λεμφοβλαστική (κυρίως σε παιδιά) και στην οξεία μυελοβλαστική (κυρίως σε ενηλίκους). 

Ποσοστό αναπηρίας:

 • (α) Κατά την αρχική διάγνωση της νόσου: 80% (για ένα έως δύο χρόνια)
 • (β) Ασθενείς σε πλήρη ύφεση της νόσου και χωρίς υποτροπή: 20-30%
 • (γ) Ασθενείς που υποβάλλονται σε αλλογενή μεταμόσχευση μυελού των οστών:
 1. Εάν δεν υπάρχει νόσος μοσχεύματος κατά ξενιστού: 30-40%
 2. Εάν υπάρχει νόσος μοσχεύματος κατά ξενιστού και αναλόγως της βαρύτητάς της: 67%-80%.

Χρόνια Μυελογενής Λευχαιμία (ΧΜΛ)

Νεοπλασματική  νόσος οφειλόμενη στο παθολογικό χρομόσωμα Φιλαδέλφεια που δημιουργεί την υβριδική πρωτεΐνη bcr-abl. Η νόσος ΧΜΛ διαιρείται στα εξής στάδια:

 1. χρόνια φάση (αρχικά στάδια της νόσου)
 2. επιταχυνόμενη φάση
 3. βλαστική κρίση (τα στάδια 2 και 3 είναι προχωρημένα στάδια της νόσου).

Ποσοστό αναπηρίας:

 • (α) Ασθενείς υπό αγωγή με αναστολείς της τυροσινικής κινάσης με ανταπόκριση της νόσου, που είναι και παραμένουν στην χρόνια φάση της ΧΜΛ, αναλόγως ύπαρξης παρενεργειών από την λήψη της αγωγής: 20%
 • (β) Ασθενείς που υποβάλλονται σε αλλογενή μεταμόσχευση:
 1. Εάν δεν υπάρχει νόσος μοσχεύματος κατά ξενιστού (graft versus host disease): 30-40%
 2. Εάν υπάρχει νόσος μοσχεύματος κατά ξενιστού και αναλόγως της
 3. βαρύτητας της: 67-80%.

Χρόνια Λεμφογενής Λευχαιμία  

Η νόσος μπορεί αν είναι ασυμπτωματική επί σειρά ετών και να μην χρειάζεται  θεραπευτική αγωγή, αλλά ιατρική παρακολούθηση. Επί ένδειξης χορήγησης θεραπευτικής αγωγής, η θεραπεία έχει στόχο να ελέγχει τα συμπτώματα της νόσου. Συνήθως η νόσος χρειάζεται ξανά θεραπεία μετά από κάποιο χρονικό διάστημα. Η νόσος συνοδεύεται συχνά από μεγάλη ευαισθησία σε λοιμώξεις, και αυτοάνοση αιμολυτική αναιμία.

Ποσοστό αναπηρίας:

 • (α) Επί ασυμπτωματικής νόσου, χωρίς ανάγκη θεραπείας: 20%
 • (β) Επί ανάγκης χορήγησης θεραπείας ή θεραπειών: 40-67%.

Πολλαπλούν Μυέλωμα 

Κακοήθης νεοπλασία χαρακτηρισμένη από αυξημένη μονοκλωνική διήθηση από νεοπλασματικά πλασματοκύτταρα, τα οποία διηθούν τον μυελό των οστών και παράγουν μονοκλωνική IgG, IgA, ή ελαφρές αλυσίδες ανοσοσφαιρίνης. Η νόσος διαδιγνώσκεται βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων.

Ποσοστό αναπηρίας:

 • (α) MGUS (μονοκλωνική παραπρωτεϊναιμία άγνωστης σημασίας): 20%
 • (β) Ασυμπτωματικό πολλαπλούν μυέλωμα: 30%
 • (γ) Συμπτωματικό πολλαπλούν μυέλωμα: (αναλόγως του βαθμού και της βαρύτητας των συμπτωμάτων και επιπλοκών από τα όργανα καθώς και των αντιμετωπίσεων τους, π.χ το μεγαλύτερο ποσοστό επί πολλαπλών οστεολύσεων, υποτροπών, ανθεκτικότητας της νόσου κ.λ.π) από >67% έως >80%.

Νόσος του Hodgkin

Αντιμετωπίζεται με χημειοθεραπεία μόνο ή σε συνδυασμό με ακτινοβολία σε επιλεγμένες περιπτώσεις. 

Ποσοστό αναπηρίας:

 • (α) Κατά τη διάρκεια της θεραπείας: 50-67% (για ένα έτος)
 • (β) Επί ύφεσης και παραμονής σε ύφεση: 20%
 • (γ) Επί 1ης υποτροπής της νόσου και νέας χημειοθεραπείας/ αυτομεταμόσχευσης: εφόσον:
 1. επιτευχθεί ύφεση της νόσου: 20-40%
 2. υπάρχει ανθεκτική νόσος (αναλόγως της βλάβης οργάνων/συμπτωμάτων):
 3. 50-80%.

Μη Hodgkin’s λεμφώματα 

Τα μη-Hodgkin λεμφώματα διακρίνονται αναλόγως της κλινικής πορείας σε λεμφώματα υψηλής ή χαμηλής κακοήθειας.

1. Λεμφώματα χαμηλής κακοήθειας

Ποσοστό αναπηρίας:

 • (α) Επί ασυμπτωματικών  περιπτώσεων, χωρίς ανάγκη χορήγησης θεραπείας, με απλή παρακολούθηση: 20%
 • (β) Επί χορήγησης θεραπευτικού σχήματος, αναλόγως του εάν χορηγείται για πρώτη ή πολλοστή φορά: 35-67%
 1. Λεμφώματα υψηλής κακοήθειας

  Ποσοστό αναπηρίας:

 • (α) Κατά τη διάρκεια της θεραπείας: 50-67% (για ένα έτος)
 • (β) Επί επίτευξη πλήρους ύφεσης της νόσου, και μη υποτροπής (αναλόγως της ύπαρξης παρενεργειών κατά την θεραπεία): 20%
 • (γ) Επί υποτροπής της νόσου μετά την αρχική χημειοθεραπεία, η πρόγνωση είναι κακή, και εάν είναι δυνατόν γίνεται αυτομεταμόσχευση: 67-80%
 • (δ) Επί ύφεσης μακρόχρονης μετά αυτομεταμόσχευση: 20-40%.

Όγκοι Θυροειδούς

Επίπεδα Βαρύτητας

 • 1ο επίπεδο: Κλινικά ευρήματα: Λανθάνον αδενοκαρκίνωμα: Μικρού μεγέθους <1 cm χωρίς ενδοθυρεοειδικές ή εξωθυρεοειδικές μεταστάσεις. Ποσοστό αναπηρίας: 50% (1μήνα) – 10% (δια βίου).
 • 2ο επίπεδο: Κλινικά ευρήματα: Θηλώδες αδενοκαρκίνωμα. Θηλακιώδες αδενοκαρκίνωμα. Hurhtle cell αδενοκαρκίνωμα. Μυελώδες καρκίνωμα.
 1. Θηλώδες. Ποσοστό αναπηρίας: Χωρίς μακρινές μεταστάσεις: 20% (5 έτη) μετά 10% (δια βίου). Με μακρινές μεταστάσεις: 50-80%.
 2. Θηλακιώδες. Ποσοστό αναπηρίας: xωρίς μακρινές μεταστάσεις: 20% (5 έτη) μετά 10%. Με μακρινές μεταστάσεις: 80%.
 3. Hurhtle cell καρκίνωμα. Ποσοστό αναπηρίας: Χωρίς μεταστάσεις: 20%. Με μακρινές μεταστάσεις: 90%.
 4. Μυελοειδές καρκίνωμα. Ποσοστό αναπηρίας: α) Χωρίς μεταστάσεις (Εάν μετεγχειρητική καλσιτονίνη χαμηλή): 20%. β) Εάν μετρητή καλσιτονίνη μετεγχειρητικά (<150). Χωρίς ανιχνεύσιμες μεταστάσεις: 50%. γ) Εάν  υψηλή καλσιτονίνη μετεγχειρητικά (>400) και ανιχνεύσιμες μεταστάσεις: 100%.
 • 3ο επίπεδο: Κλινικά ευρήματα: Αμετάπλαστο καρκίνωμα, συνήθως μεγάλη και σκληρή οζώδης παραμόρφωση στον τράχηλο. Ποσοστό αναπηρίας:
  100%.

Καρκίνος Πνεύμονος 

Μακροσκοπικώς είναι όγκοι συστάσεως σκληράς και χροιάς λευκοφαίου.
Διαίρεση (παθολογοανατομική).

 1. Μικροκυτταρικό
 2. Μη μικροκυτταρικό

Ποσοστό αναπηρίας:

 • Ca μή χειρουργήσιμο και υποβαλλόμενο σε ΧΜΘ ή ΑΚΘ: 80% (2 έτη).
 • Ca χειρουργήσιμο: 80% [2 έτη από επεμβάσεως].
 • Ca χειρουργημένο χωρίς στοιχεία υποτροπής ή μεταστάσεων: 67% [3 έτη μετά τα 2 πρώτα].
 • Ca χειρουργημένο με ολική πνευμονεκτομή (ανάλογα των σπιρομετρικών τιμών και την αναπνευστική λειτουργία το ΠΑ αρχίζει απο 80% για 3 χρόνια κατόπιν 67% για άλλα 2 χρόνια και 50% εφ όρου ζωής εφόσον δεν υπάρχει επιβάρυνση της αναπνευστική του λειτουργίας.
 • Ca χειρουργημένο μετά στοιχείων υποτροπής ή μεταστάσεων: 80%

Κακοήθεις Όγκοι Καρδιάς

ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ

 • Συνήθως είναι σαρκώματα. Τα σαρκώματα διηθούν την καρδιά, το περικάρδιο ή και τα όργανα που περιβάλλουν την καρδιά. Η νόσος εκδηλώνεται με συμπτώματα καρδιακής ανεπάρκειας λόγω διηθήσεως του μυοκαρδίου και των βαλβίδων ή και με συμπτώματα υγράς περικαρδίτιδας λόγω διηθήσεως του περικαρδίου. Ποσοστό αναπηρίας: 80%.
 • Η καρδιά εκτός από τα πρωτοπαθή νεοπλάσματα είναι δυνατό να προσβληθεί και από μεταστατικά νεοπλάσματα (πχ κακόηθες μελάνωμα, βρογχογενές καρκίνωμα, καρκινοειδές). Ποσοστό αναπηρίας: 80%

Κακοήθεις Όγκοι Στομάχου 

 • (α) Δυνητικά Κακοήθη: Στρωματικοί όγκοι (GIST): Καρκινοειδές: Συνήθως τυχαίο εύρημα σε γαστροσκόπηση και βιοψία (ιστολογική εξέταση). Φαρμακευτική ή χειρουργική αντιμετώπιση.Ποσοστό αναπηρίας:0-10%.
 • (β) Κακοήθη: Ποσοστό αναπηρίας: 70 – 100% (για 5 χρόνια). Επανέλεγχος στην 5-ετία και αν δεν υπάρχει υποτροπή νόσου, χορηγείται αναπηρία ανάλογα με το είδος της γαστρεκτομής.
 • (γ) Κακοήθη και με ύπαρξη μεταστάσεων (λεμφαδένες, ήπαρ, πνεύμονες). Ποσοστό αναπηρίας: 100%

Νεοπλάσματα Λεπτού Εντέρου 

Ποσοστό αναπηρίας:

 • Aδενοκαρκίνωμα: πρόγνωση κακή. Συνήθως καθυστερημένη η διάγνωση. Θεραπεία χειρουργική. Ακτινοθεραπεία (λεμφώματα): 67 – 80%.
 • Στρωματικοί όγκοι – GIST: Χειρουργική θεραπεία χειρουργική ή και χρόνια θεραπεία με Imatinib: Χωρίς μεταστάσεις και ίαση με χειρουργική θεραπεία: 0% Με μεταστάσεις: 67 – 80%
 • Καρκινοειδές: Χειρουργική θεραπεία, τμηματική εντερεκτομή: Χωρίς μεταστάσεις, μετά από χειρουργική αφαίρεση του όγκου: 0-30% (για 5 χρόνια και επανεκτίμηση). Επί μεταστάσεων αναλόγως της βαρύτητας: 50 – 70%

Καρκίνος Ήπατος 

Ποσοστό αναπηρίας: 100%

Καρκίνος Παγκρέατος 

Ποσοστό αναπηρίας: 100%

Καρκίνος Κόλπου

Επίπεδα βαρύτητας

 • 1ο Επίπεδο:Στάδιο Ο (Ca in situ). Ποσοστό αναπηρίας:10-20%. Επανεκτίμηση μετά 2 έτη.
 • 2ο Επίπεδο:Στάδιο Ι. Ποσοστό αναπηρίας: 40-50%. Επανεκτίμηση μετά 2 έτη.
 • 3ο Επίπεδο:Στάδιο ΙΙ. Ποσοστό αναπηρίας: 67%. Επανεκτίμηση μετά 2 έτη.
 • 4ο Επίπεδο:Στάδια ΙΙΙ –ΙV. Επέκταση μέχρι τοίχωμα πυέλου (ΙΙΙ). Επέκταση στην κύστη ή στο έντερο ή εξωπυελικές μεταστάσεις (ΙV). Ποσοστό αναπηρίας: 80%. Επανεκτίμηση μετά 2 έτη

Καρκίνος Τραχήλου Μήτρας

Μετά από σταδιοποίηση της νόσου εκτιμάται ο βαθμός και το ποσοστό αναπηρίας.

Ποσοστό αναπηρίας:

 • Στάδιο Ια: 30%. Με διηθημένα λεμφογάγγλια: 70%.
 • Στάδιο Ιβ, ΙΙα, ΙΙβ: 70%.
 • Στάδιο ΙΙΙ: 80%.
 • Στάδιο ΙV: 80%.

Επανεκτίμηση σε όλα τα στάδια μετά 2 έτη.

Καρκίνος του σώματος της μήτρας: Ποσοστό αναπηρίας: 67%

Καρκίνος Σάλπιγγος  

 • 1ο Επίπεδο:Στάδια Ι – ΙΙ. Ποσοστό αναπηρίας: 40%.
 • 2ο Επίπεδο:Στάδια ΙΙΙ – IV. Ποσοστό αναπηρίας: 80%. Σε όλα τα στάδια επανεκτίμηση μετά 2 έτη.

Κακοήθεις Όγκοι Ωοθηκών 

Ποσοστό αναπηρίας:

 • Στάδια Ι & ΙΙ: 67%. Επανεκτίμηση μετά 2 έτη.
 • Στάδια ΙΙΙ & IV: 80%

Νεοπλασματικές Παθήσεις Δέρματος  

 • C84 ΔΕΡΜΑΤΙΚΟ Τ ΛΕΜΦΩΜΑ
 • 0 ΣΠΟΓΓΟΕΙΔΗΣ ΜΥΚΗΤΙΑΣΗ
 • 1 ΣΥΝΔΡΟΜΟ SEZARY

ΕΠΙΠΕΔΑ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ

 • 1ο Επίπεδο: Εντοπισμένο ή διάσπαρτο εξάνθημα αποτελούμενο από κηλίδες και λεπτές πλάκες. Χωρίς κλινικά ή εργαστηριακά ευρήματα συστηματικής προσβολής. ΠΡΟΓΝΩΣΗ – ΙΑΤΡΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΠΟΨΗ: 1ο Επίπεδο: Σχετικά καλή, λόγω της βραδείας εξέλιξης της νόσου. Το στάδιο αυτό απαντά καλά στις ειδικές θεραπείες. Υποτροπές αναμένονται. Ποσοστό αναπηρίας:  5-10%. [επί εξάρσεων και όσο διαρκεί η θεραπεία].
 • 2ο Επίπεδο: Στάδιο της νόσου με διάσπαρτες περιγεγραμμένες και διηθημένες πλάκες σε σημαντική έκταση με συχνές υποτροπές. Διόγκωση λεμφαδένων. Πιθανά αιματολογικά ευρήματα λευχαιμικού τύπου και ενίοτε σπλαγχνικές διαταραχές. Συνήθως συνυπάρχουν συμπτώματα καταβολής, πυρετικής κινήσεως, σπλαγχνικών ενοχλήσεων. ΠΡΟΓΝΩΣΗ – ΙΑΤΡΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΠΟΨΗ: Δυσχερής. Εντονότερες και μακρότερες οι απαιτούμενες θεραπείες. Συχνές υποτροπές. Απαιτείται τακτικός νοσοκομειακός έλεγχος. Ποσοστό αναπηρίας: 20 – 50%. [2 – 3 έτη].
 • 3ο Επίπεδο: Γενικευμένη εικόνα με πολλαπλές και διάσπαρτες βλάβες, αποτελούμενες από οζίδια και εξωφυτικές μάζες και κλινικά και εργαστηριακά ευρήματα από τον οργανισμό, σπλαγχνικές διαταραχές, καταβολή, καχεξία. Σύνδρομο Sezary. Κατάσταση βαρέως πάσχοντος. ΠΡΟΓΝΩΣΗ – ΙΑΤΡΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΠΟΨΗ: Κακή έως χείριστη. Απαιτούνται συχνές νοσηλείες και συστηματικώς χορηγούμενα χημειοθεραπευτικά σχήματα θεραπείες με μέτρια αποτελέσματα και προσωρινά. Κατάσταση μη αναστρέψιμη. Ποσοστό αναπηρίας: 80-100%. [2 χρόνια – εφ’ όρου ζωής].

Νόσος KAPOSI (Mεσογεικό Ή Κλασσικό)

Ποσοστό αναπηρίας:

Σε δερματικές εκδηλώσεις στα άκρα, με εργαστηριακή επιβεβαίωση, χωρίς επέκταση σε άλλα σημεία του σώματος, με μέτριου έως σημαντικού βαθμού ενοχλήματα και δυσχρησία άκρων: 25-50%. [1-2 χρόνια και επανεκτίμηση].

Σε σημαντική επέκταση του εξανθήματος (άνω και κάτω άκρα), ύπαρξη γενικών συμπτωμάτων και ευρημάτων και επέκταση σε εσωτερικά όργανα ή με αιματολογικές διαταραχές, δικαιολογείται αναπηρική κάλυψη >  80%. [2-3 χρόνια ως εφ΄όρου ζωής].

Μελάνωμα Δέρματος των Γεννητικών Οργάνων 

Το μελάνωμα είναι ένας κακοήθης όγκος του δέρματος που προέρχεται από τα μελανοκύτταρα.

Ποσοστό αναπηρίας:

 • Στα πρώιμα στάδια της νόσου, και εφ΄ όσον ο ασθενής έχει υποβληθεί σε χειρουργική αφαίρεση του όγκου και δεν υφίστανται δυσμενείς προγνωστικοί παράγοντες, δεν δικαιολογείται ποσοστό αναπηρίας: 0%.
 • Επί λεμφαδενικής προσβολής: 20-50% λόγω νοσηρότητας από χειρουργικές επεμβάσεις και συμπληρωματικές ανοσοθεραπείες (γιά 1—2 έτη και επανεκτίμηση).
 • Επί μεταστατικής νόσου: 80-100%.

Επιδερμικοί Κακοήθεις Όγκοι (Βασικοκυτταρικό και Ακανθοκυτταρικό Καρκίνωμα Δέρματος) 

Ποσοστό αναπηρίας:

 • Στα πρώιμα στάδια της νόσου, και εφ΄ όσον ο ασθενής έχει υποβληθεί σε χειρουργική αφαίρεση του όγκου και δεν υφίστανται δυσμενείς προγνωστικοί παράγοντες: 0%
 • Σε περιπτώσεις τοπικά προχωρημένης νόσου ή προσβολής των επιχώριων λεμφαδένων: 20-50%. (για 1—2 έτη και επανεκτίμηση) λόγω νοσηρότητας από χειρουργικές επεμβάσεις και συμπληρωματικές ακτινοθεραπείες.
 • Επί μεταστατικής νόσου: 80-100%.

Ως γενική αρχή, τα ίδια  ισχύουν σε περιπτώσεις σπανίων όγκων του δέρματος όπως άτυπο ινοξάνθωμα, επηρμένο δερματοινοσάρκωμα, καρκίνωμα των κυττάρων του Merkel.

Νεοπλάσματα Οστών

Η εκτίμηση της λειτουργικής ανικανότητας εξαρτάται από το βαθμό κακοήθειας του όγκου (καλοήθης-κακοήθης), τη θέση του (εγχειρήσιμος-μη εγχειρήσιμος) και των υπολειμματικών διαταραχών μετά τυχούσα θεραπεία.

Ποσοστό αναπηρίας:

 • Κακοήθεις όγκοι μυοσκελετικού χωρίς μεταστάσεις: 80% για δυο έτη. 67% για ένα έτος και επανεκτίμηση.
 • Κακοήθεις όγκοι με μεταστάσεις: 80% επ’ αόριστον

Στα παραπάνω ποσοστά θα πρέπει να προστίθεται το ποσοστό τυχόντος ακρωτηριασμού ή δυσχρησίας του μέλους.

Όγκοι Ώτος

Ακουστικό νευρίνωμα: Ο σημαντικότερος καλοήθης όγκος της περιοχής του έσω ακουστικού πόρου αποτελεί το 18% των ενδοκρανιακών όγκων και το 7% των όγκων των γεφυροπαρεγκεφαλιδικής γωνίας. Η ανάπτυξη είναι βραδεία και χαρακτηρίζεται από μονόπλευρη νευροαισθητήρια βαρηκοΐα, εμβολές, ίλιγγο και αστάθεια. Σειρά χαρακτηριστικών συμπτωμάτων θέτει την υποψία και σειρά ακουολογικών εξετάσεων και αξονικών ακουολογικών ευρημάτων θέτει τη διάγνωση. Θεραπεία χειρουργική ή ακτινοθεραπεία (βλ. Παθήσεις αιθουσαίου).

Ποσοστό αναπηρίας: 50-70%.

Όγκοι πτερυγίου: Πρόκειται κατά κανόνα για καλοήθεις όγκους με επικρατέστερα τα επιθηλιώματα.

Ποσοστό αναπηρίας: 20-30%

Όγκοι έξω ακουστικού πόρου – μέσου ωτός: Πλέον συνήθη τα βασικοκυτταρικά και τα επιδερμογενή καρκινώματα.

Ποσοστό αναπηρίας: 60-70%.

Κακοήθη Νεοπλάσματα Ρινός

 1. Καρκίνωμα εκ πολλαπλών πλακωδών επιθηλίων,
 2. αναπλαστικό και αδενοκυστικό καρκίνωμα,
 3. κυλίνδρωμα,
 4. σάρκωμα,
 5. λέμφωμα,
 6. μελάνωμα,
 7. αισθησιονευροβλάστομα,
 8. μονήρες πλασμοκύττωμα.

Εκτιμάται ο βαθμός κακοήθειας, η έκταση, η ύπαρξη μεταστάσεων και η γενική κατάσταση. Ποσοστό αναπηρίας: 70-80%. Μέσο 5/ετές προσδόκιμο επιβίωσης 30% για 1, 4, 5, 6 τύπο.

Κακοήθη Νεοπλάσματα Σιελογόνων Αδένων 

Συνηθέστερα

1.αδενοκαρκινώματα και 2.βλεννοεπιδερμοειδή υψηλής κακοήθειας. ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ:  προσωρινή ανικανότητα 60-70%. Τον  1ο  και 2ο  χρόνο εφ’ όσον συνυπάρχει χημείο-ακτινοθεραπεία:

Ποσοστό αναπηρίας: προσωρινή ανικανότητα 80%

Κακοήθη Νεοπλάσματα Στοματοφάρυγγα – Ρινοφάρυγγος

 1. Μαλπηγγιακό καρκίνωμα,
 2. Σάρκωμα,
 3. Νon Hodgkin λέμφωμα.

Ποσοστό αναπηρίας: προσωρινή ανικανότητα 70-80%.

Καρκίνωμα Ρινοφάρυγγα

Ποσοστό αναπηρίας: προσωρινή ανικανότητα 80%.

Καρκίνος Υποφάρυγγας

Ποσοστό αναπηρίας: 80%.

Καρκίνος Λάρυγγος 

Ποσοστό αναπηρίας: 70-80%.

Η πρόγνωση εξαρτάται από τον βαθμό έκτασης του όγκου Τ, και της προσβολής των τραχηλικών λεμφαδένων Ν. Εξ’ αιτίας της κακής πρόγνωσης το ποσοστό αναπηρίας είναι το maximum για 1 – 2  χρόνια. Μετά εκτιμάται η κατάσταση του ασθενούς (στένωση λάρυγγος, απώλεια λάρυγγος, μόνιμη τραχειοτομία, απώλεια ή διατήρηση φωνής, δυσκαταποσία) και ύπαρξη μεταστάσεων Μ, ή υποτροπής της νόσου.

Χειρουργικές Παθήσεις – Μετεγχειρητικές Καταστάσεις 

1. Μετεγχειρητικές καταστάσεις θυρεοειδούς ή παραθυρεοειδών 

Kατόπιν θυρεοειδεκτομής για κακοήθεις όγκους θυρεοειδούς ή παραθυρεοειδών.

 • Εφόσον η επέμβαση έγινε για θηλώδες, θυλακιώδες ή σποραδικό μυελοειδές καρκίνωμα θυρεοειδούς χωρίς απομακρυσμένες μεταστάσεις, η πορεία του ασθενούς μπορεί να είναι ικανοποιητική εφόσον έχει εκτελεστεί θυρεοειδεκτομή με ή χωρίς τον απαραίτητο λεμφαδενικό καθαρισμό τραχήλου, εφόσον αυτός ενδείκνυται.ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ: 0%. Εάν στον τακτικό επανέλεγχο ανευρεθεί υποτροπή ή μετάσταση, το ποσοστό αναπηρίας επαναπροσδιορίζεται καταλλήλως, ως κατωτέρω.
 • Επί παρουσίας απομακρυσμένων μεταστάσεων ή υποτροπής της νόσου ή σε περίπτωση αναπλαστικού καρκινώματος θυρεοειδούς ή καρκινώματος παραθυρεοειδών αδένων, τα οποία έχουν βαρειά πρόγνωση: ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ: 60-80%. Εάν κατά την επέμβαση υπέστησαν βαριά βλάβη οι παραθυρεοειδείς ή τα παλίνδρομα λαρυγγικά νεύρα, τα ποσοστά αναπηρίας θα καθοριστούν από την αντίστοιχη ειδικότητα (ενδοκρινολόγο ή ΩΡΛ, αντίστοιχα).
 1. Μετεγχειρητικές καταστάσεις οισοφάγου 

  Κατόπιν επεμβάσεων για κακοήθεις παθήσεις.

 • Επί εκτεταμένων γαστροοισοφαγεκτομών, μετά ή άνευ μεταθέσεως τμημάτων του γαστρεντερικού κυμαινόμενες μέχρι και βαριάς καταστάσεως δυσαπορροφήσεως. ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ: 67-80%. Μετά την τριετία στην απουσία υποτροπών, το Π.Α.=60% για ένα έτος. Π.Α=50% για το επόμενο έτος και Π.Α.=30% για το μεθεπόμενο έτος.
 1. Μετεγχειρητικές καταστάσεις στομάχου 

  Γαστρεκτομή για κακοήθεια στομάχου

 • Γαστρικός καρκίνος χωρίς απομακρυσμένες μεταστάσεις: ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ: 67% για 6 μήνες, εφόσον δεν απαιτείται επικουρική θεραπεία (χημειοθεραπεία ή ακτινοθεραπεία) ή για 1 έτος και, μετά από επανεκτίμηση, ως το πέρας της επικουρικής θεραπείας εφόσον αυτή κριθεί απαραίτητη μετεγχειρητικά. Ανά έτος επανεκτίμηση και βαθμιαία πτώση έως το 5ο έτος μετά την επέμβαση.
 • Γαστρικός καρκίνος με μεταστάσεις ή με υποτροπή μετά προηγούμενη χειρουργική θεραπεία: ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ: 67-80%.
 • Μόνιμη γαστροστομία: Το ποσοστό αναπηρίας καθορίζεται από την υποκείμενη νόσο που αποτέλεσε την ένδειξη για τη δημιουργία της γαστροστομίας.
 1. Μετεγχειρητικές καταστάσεις λεπτού εντέρου. 

  Εντερεκτομή: Εκτελείται όταν το λεπτό έντερο υποστεί μετατραυματική κάκωση με το αντίστοιχο τμήμα του μεσεντερίου, για μεσεντερική ισχαιμία τοπική ειλεϊτιδα, συρίγγια, στενώσεις συγγενείς ή επίκτητες, γάγγραινα, εκκολπωματίτιδα, Μεκέλειο απόφυση, νόσο του Hirschsprung. Η εντερεκτομή μπορεί να είναι υψηλή – νήστιδας, χαμηλή- ειλεού, και εκτεταμένη. Τα επίπεδα βαρύτητας καθορίζονται από την έκταση της εντερεκτομής. Εκτομή του 1/3 του λεπτού εντέρου είναι άνευ σημασίας για την επιβίωση. Η εκτομή ½ δηλαδή 330 περίπου εκατοστά, είναι το μέγιστο να εκτιμηθεί άνευ σοβαρού κινδύνου και η εκτομή πέραν του 80% του λεπτού εντέρου, δηλαδή πέραν των 500 εκατοστών, είναι ασυμβίβαστη με τη ζωή.

 • (α) Εκτομή λεπτού εντέρου 3 μέτρων ή παραπάνω, με επακόλουθο βαριά καχεξία λόγω πλημμελούς απορροφήσεως πρωτεϊνών, λιπών και διαταραχών των ηλεκτρολυτών. ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ: 35-55%.
 • (β) Μεγαδωδεκαδάκτυλο: Ασυνήθης μεγέθυνση και διάταση του δωδεκαδακτύλου με συμπτωματολογία εκείνης του γαστροδωδεκαδακτυλού έλκους. Μετά γενομένη επιτυχή εγχείρηση. ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ: 0%.
 • (γ) Εκκολπώματα 12/δακτύλου: Μόνο εφόσον εμφανίσουν επιπλοκές- εξέλκωση- αιμορραγία και φλεγμονώδη διήθηση και υπόκεινται σε ανάλογη χειρουργική θεραπεία. Σε επιτυχή θεραπεία: ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ: 0%.
 • (δ) Στενώσεις 12/δακτύλου: Συγγενείς ή επίκτητοι, δυσκινησία ή ατονία του 12/δακτύλου μετά από εγχείρηση χωρίς επιπλοκές από τα χοληφόρα. Μετά από επιτυχή διόρθωση με επεμβατικά μέσα: ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ: 0%. Στις παραπάνω ή ανάλογες καλοήθεις καταστάσεις μετά από επεμβατική (χειρουργική ή ενδοσκοπική) προσπάθεια διόρθωσης, αποτυχία ή υποτροπή μη υποκείμενη ή δύσκολα διορθούμενη: ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ: 30%.
 • (ε) Γαστροδωδεκαδακτυλικό συρίγγιο: Σπάνια, αλλά βαριά επιπλοκή της γαστρεκτομής Billroth II – Ρήξη κολοβώματος (θεωρείται ως μόνη αιτία η κακή τεχνική). Χαρακτηρίζεται από διάβρωση του δέρματος της περιοχής εξόδου του συριγγίου, προκαλούσα έντονο αιμάσουσα ερυθρότητα πολύ ενοχλητική για τον ασθενή. Μέχρι οριστικής χειρουργικής αποκαταστάσεως. ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ: 40- 50%. Μετά την αποκατάσταση: 0%.
 • (στ) Μόνιμη νηστιδοστομία: Όταν δεν υπάρχει πιθανότητα μελλοντικής αποκαταστάσεως του πεπτικού σωλήνα με γενική επίδραση στον οργανισμό. ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ: 50%.
 • (ζ) Μόνιμος ειλεοστομία: Όταν δεν είναι εφικτή η αποκατάσταση της συνέχειας του πεπτικού σωλήνα, καλώς λειτουργούσα χωρίς επιπλοκές: ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ: 50%. Σε βαριά καχεξία με υπολευκωματαιμία το προτεινόμενο ποσοστό αναπηρίας αυξάνεται αναλόγως. ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ: 30-50%.
 1. Μετεγχειρητικές καταστάσεις παχέος εντέρου.  
 • (α) Μόνιμη ειλεοστομία ή κολοστομία μετά την αντιμετώπιση καλοήθων ή κακοήθων παθήσεων. ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ:30%-50%.

Επεμβάσεις για κακοήθεις όγκους

 • (β) Ορθοκολικός καρκίνος χωρίς απομακρυσμένες μεταστάσεις: ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ: 67% για 3 μήνες, εφόσον δεν απαιτείται επικουρική θεραπεία (χημειοθεραπεία ή ακτινοθεραπεία) ή για 1 έτος και, μετά από επανεκτίμηση, ως το πέρας της επικουρικής θεραπείας εφόσον αυτή κριθεί απαραίτητη μετεγχειρητικά. Ανά έτος επανεκτίμηση έως το 5ο έτος μετά την επέμβαση. Εφόσον ο ασθενής είναι ελεύθερος νόσου, δεν δικαιολογείται περαιτέρω Π.Α.
 • (γ) Ορθοκολικός καρκίνος με μεταστάσεις ή με υποτροπή μετά προηγούμενη χειρουργική θεραπεία: ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ:80%.
 1. Μετεγχειρητικές καταστάσεις παγκρέατος. 

  Συγγενείς ανωμαλίες του παγκρέατος 

 • α) Ανωμαλίες παγκρεατικού πόρου.
 • β) Διπλούν πάγκρεας.
 • γ) Έκτοπο πάγκρεας σε στόμαχο, 12/δάκτυλο, νήστιδα.
 • δ) Δακτυλιοειδές πάγκρεας εφόσον δεν έχει δημιουργήσει σημεία χρόνιας αποφράξεως και ίκτερου.

ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ: 0%.

Κυστικοί όγκοι του παγκρέατος 

 • α) Αληθείς κύστες με βραδεία εξέλιξη χωρίς επιπλοκές. ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ: 0%.
 • β) Ψευδοκύστεις: Μετατραυματικές ή μετανεκρωτικές χαρακτηριζόμενες από την έλλειψη ιδίου τοιχώματος και εφόσον δεν εμφανίζουν – υποβαλλόμενες σε εγχειρητική θεραπεία – παγκρεατικό συρίγγιο. ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ: 20% [1έτος] Επανεξέταση.

Παγκρεατικό συρίγγιο 

ΕΠΙΠΕΔΑ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ

 • 1ο Επίπεδο:Μικρά διαβρωτική εξεργασία του δέρματος. Εκροή παγκρεατικών υγρών μικράς σχετικώς ποσότητας (100-200κ.εκ./24ωρο). Γίνεται σχετικός εύκολα ανεκτό. ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ: 10%.
 • 2ο Επίπεδο:Μεγάλη διαβρωτική εξεργασία της περιοχής του συριγγίου. Έκκριση πέραν των 300 κ.εκ. Επηρεασμός της γενικής καταστάσεως. Αυτά έχουν αιτιολογία τη 12/δακτυλοπαγκρεατεκτομή. Κλινικός και εργαστηριακός έλεγχος. ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ: 20-40%.

Παγκρεατεκτομή 

Εκτελείται ως 12/δακτυλοπαγκρεατεκτομή λόγω καρκίνου κεφαλής παγκρέατος, λόγω καρκίνου φύματος του Vater, της ληκύθου και ολική Παγκρεατεκτομή αναλόγως των εμφανιζομένων μετά την εγχείρηση επιπλοκών. Λόγω της βαριάς πρόγνωσης: ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ: 50-80% και ανά έτος επανεκτίμηση.

7. Μετεγχειρητικές καταστάσεις σπληνός 

Οι παθήσεις του σπλήνος που χρήζουν χειρουργικής επεμβάσεως (σπληνεκτομή) συνήθως είναι οι ακόλουθες:

 1. Μορφές υπερσπληνισμού.
 2. Κακώσεις σπληνός.
 3. Ανευρύσματα σπληνικής αρτηρίας.
 4. Νεοπλασματικές και κυστικές νόσοι και αποστήματα.

Η βαρύτητα της νόσου εξαρτάται από την αιτία που οδήγησε στην επέμβαση της σπληνεκτομής. Σπληνεκτομή λόγω μυελοειδούς μεταπλασίας, ή λόγω λεμφώματος ή σαρκώματος του σπληνός ή επί πυλαίας υπερτάσεως λόγω κιρρώσεως. Πρόγνωση από επιφυλακτική έως κακή, χρήζει ανά έτος ελέγχου (κυρίως αιματολογικού) πλήρους κλινικοεργαστηριακού. ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ: 50-80% [2 έτη]. Επανεξέταση ανά έτος.

8. Μετεγχειρητικές καταστάσεις ήπατος χοληφόρων 

Κακοήθεις παθήσεις ήπατος–Χοληφόρων. Επίσης οι καλοήθεις εκείνες παθήσεις όπου η προκεχωρημένη βλάβη του ήπατος (ή/και της πυλαίας κυκλοφορίας) τις κατατάσσει στο επίπεδο αυτό π.χ. κίρρωση ήπατος με πυλαία υπέρταση, με ή χωρίς κιρσορραγίες από τον οισοφάγο, ίκτερο, ασκίτη κ.λ.π. ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ: 50-80% >80% σε ηπατική εγκεφαλοπάθεια.

Χειρουργικές Παθήσεις Μαστού

Κακοήθεις παθήσεις (καρκίνος). Αναλόγως της επεμβάσεως (ριζική ή τροποποιημένη μαστεκτομή ή αφαίρεση τμήματος), αναλόγως αν παρουσιάζει οίδημα ή όχι στο σύστοιχο άνω άκρο, ως επίσης της κινητικής του συστοίχου ώμου, ως επίσης αν υπάρχουν ή όχι μεταστάσεις.

 • Χωρίς απομακρυσμένες μεταστάσεις: ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ: 67% για 3 μήνες, εφόσον δεν απαιτείται επικουρική θεραπεία (χημειοθεραπεία ή ακτινοθεραπεία) ή για 1 έτος και, μετά από επανεκτίμηση, ως το πέρας της επικουρικής θεραπείας εφόσον αυτή κριθεί απαραίτητη μετεγχειρητικά. Ανά έτος επανεκτίμηση έως το 5ο έτος μετά την επέμβαση.
 • Με μεταστάσεις ή με υποτροπή μετά προηγούμενη χειρουργική θεραπεία: ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ: 67-80%.
 • Πάντοτε υπό την προϋπόθεση ότι δεν εμφανίσθηκαν υποτροπές ούτε υπήρξε δυσχρησία του άνω άκρου λόγω λεμφοιδήματος ούτε επιπλοκές από χημειοθεραπεία ή άλλη επιβάρυνση της υγείας. Σε τέτοια περίπτωση: ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ:30-50%.

Χειρουργικές Παθήσεις Ουροποιογεννητικού  

ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΝΕΦΡΟΥ –  ΕΠΙΚΤΗΤΟΣ ΜΟΝΗΡΗΣ ΝΕΦΡΟΣ – ΝΕΦΡΕΚΤΟΜΗ ΓΙΑ ΚΑΡΚΙΝΟ ΝΕΦΡΟΥ 

 • Ριζική νεφρεκτομή λόγω κακοήθους νεοπλασίας, με ή χωρίς συμπληρωματική θεραπεία.ΠΟΣΟΣΤO ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ: 
 1. Α. Χωρίς την παρουσία μεταστάσεων για το 1ο έτος: 40%.
 2. Β. Μετά το 1ο έτος και εφόσον ο κλινικό -εργαστηριακός έλεγχος δεν αναδεικνύει ενδείξεις υποτροπής της νόσου: 25%. Επανεκτίμηση ΠΑ κρίνεται χρήσιμη επί υποτροπής (τοπικής ή απομακρυσμένης).
 3. Γ. Με παρουσία απομακρυσμένων μεταστάσεων 67-100%.
 4. Ε. Σε περίπτωση ΧΝΑ κρίνεται με βάση και την παράγραφο γιά την νεφρική ανεπάρκεια.
 5. Στ. Στην περίπτωση παρουσίας απομακρυσμένων μεταστάσεων και κακής λειτουργικής κατάστασης μπορεί να κριθεί και η βοήθεια ετέρου προσώπου για βραχύ χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι μήνες.
 • Μερική νεφρεκτομή ή ελάχιστα επεμβατική αντιμετώπιση (RF-κρυοθεραπεία) λόγω κακοήθους νεοπλασίας με φυσιολογική λειτουργική ικανότητα του άλλου νεφρού ή επί μονήρους νεφρού.ΠΟΣΟΣΤO ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ:
 1. (α) 1ο έτος: 40%.
 2. (β) Μετά το 1ο έτος και εφόσον  ο κλινικοεργαστηριακός έλεγχος δεν αναδεικνύει ενδείξεις υποτροπής της νόσου: 25%. Επανεκτίμηση ΠΑ κρίνεται χρήσιμη επί υποτροπής (τοπικής ή απομακρυσμένης).
 3. (γ) Με παρουσία απομακρυσμένων μεταστάσεων: 67-100%.
 4. (δ) Σε περίπτωση ΧΝΑ κρίνεται με βάση και την παράγραφο για την νεφρική ανεπάρκεια.
 5. (ε) Στην περίπτωση παρουσίας απομακρυσμένων μεταστάσεων και κακής λειτουργικής κατάστασης του ασθενούς μπορεί να κριθεί και η βοήθεια ετέρου προσώπου για βραχύ χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι μήνες.

ΝΕΦΡΟΟΥΡΗΤΗΡΕΚΤΟΜΗ ΓΙΑ ΚΑΡΚΙΝΟ ΕΚ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΥ ΕΠΙΘΗΛΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ 

Νεφροουρητηρεκτομή λόγω όγκου εκ μεταβατικού επιθηλίου του ανώτερου ουροποιητικού συστήματος με ή χωρίς συμπληρωματική θεραπεία. ΠΟΣΟΣΤO ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ:

 • (α) 1ο έτος: 40%.
 • (β) Μετά το 1ο έτος και εφόσον  ο κλινικοεργαστηριακός έλεγχος δεν αναδεικνύει ενδείξεις υποτροπής της νόσου: 25%. Επανεκτίμηση ΠΑ κρίνεται χρήσιμη επί υποτροπής (τοπικής ή απομακρυσμένης). Η εμφάνιση όγκου εκ μεταβατικού επιθηλίου στην ουροδόχο κύστη δεν θεωρείται υποτροπή με την στενή έννοια του όρου και αντιμετωπίζεται ξεχωριστά ως όγκος της ουροδόχου κύστεως (βλέπε αντίστοιχη παράγραφο).
 • (γ) Με παρουσία απομακρυσμένων μεταστάσεων: 67-100%.
 • (δ) Σε περίπτωση ΧΝΑ κρίνεται με βάση και την παράγραφο για την νεφρική ανεπάρκεια.
 • (ε) Στην περίπτωση παρουσίας απομακρυσμένων μεταστάσεων και κακής λειτουργικής κατάστασης του ασθενούς μπορεί να κριθεί και η βοήθεια ετέρου προσώπου για βραχύ χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΟΥ 

ΠΟΣΟΣΤO ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ:

 • (α) Καρκίνος προστάτου που τίθεται σε προσεκτική παρακολούθηση: 25%.
 • (β) Καρκίνος προστάτου ριζικά αντιμετωπισθείς (ριζική προστατεκτομή, ακτινοθεραπεία, βραχυθεραπέια) χωρίς βιοχημική υποτροπή: 25%.
 • (γ) Καρκίνος προστάτου με βιοχημική υποτροπή μετά την αρχική θεραπεία: 40%.
 • (δ) Καρκίνος προστάτου με κλινική τοπική υποτροπή μετά την αρχική θεραπεία: 67-100%.
 • (ε) Μεταστατική νόσος του προστάτου: 67-100%.
 • (στ) Ορμονοάντοχος καρκίνος προστάτου: 80-100%.

Σε νόσο τελικού σταδίου με κακή λειτουργικότητα μπορεί να κριθεί και η βοήθεια ετέρου προσώπου για βραχύ χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι μήνες. Επανεκτίμηση του ΠΑ ανάλογα με την πορεία εξέλιξης της νόσου.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΟΥΡΟΔΟΧΟΥ ΚΥΣΤΕΩΣ 

Ο καρκίνος της ουροδόχου κύστεως χωρίζεται σε μη διηθητικό και διηθητικό καρκίνο κύστεως ανάλογα με το αν διηθεί ο όγκος την μυϊκή στιβάδα της ουροδόχου κύστεως ή όχι. Ο μη διηθητικός (επιφανειακός) καρκίνος κύστεως χωρίζεται σε ομάδες  χαμηλού, μετρίου και υψηλού κινδύνου για υποτροπή και μετάπτωση σε διηθητικό καρκίνο. ΠΟΣΟΣΤO ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ:

 • (α) Μη διηθητικός καρκίνος κύστεως χαμηλού και μετρίου κινδύνου για υποτροπή και διήθηση: 15-25%.
 • (β) Μη διηθητικός καρκίνος κύστεως υψηλού κινδύνου για υποτροπή και διήθηση: 25-35%. Επανεκτίμηση ΠΑ επί μεταπτώσεως σε διηθητικό ή επί προγραμματισμένης κυστεκτομής. Μετά τη συμπλήρωση της πενταετίας και μετά από πλήρη κλινικοεργαστηριακό έλεγχο ο οποίος δεν αναδεικνύει ενδείξεις υποτροπής της νόσου ΠΑ μειωμένο κατά 10% επί των ανωτέρω ποσοστών.
 • (γ) Διηθητικός καρκίνος της ουροδόχου κύστεως που υποβάλλεται σε ριζική κυστεκτομή με εκτροπή  των ούρων (ορθότοπη ή ετερότοπη νεοκύστη ή ουρητηροστομίες) ανεξαρτήτως νεοεπικουρικής ή επικουρικής χημειοθεραπείας: 40-80%. Μετά τη συμπλήρωση της πενταετίας και μετά από πλήρη κλινικοεργαστηριακό έλεγχο ο οποίος δεν αναδεικνύει ενδείξεις υποτροπής της νόσου ΠΑ μειωμένο κατά 10% επί των ανωτέρω ποσοστών.
 • (δ) Διηθητικός καρκίνος της ουροδόχου κύστεως με παρουσία απομακρυσμένων μεταστάσεων ή εμφάνιση αυτών μετά την αρχική θεραπεία: 80-100%.
 • (ε) Διηθητικός καρκίνος της ουροδόχου κύστεως που υποβάλλεται σε ακτινοβολία λόγω αδυναμίας εκτέλεσης κυστεκτομής λόγω αυξημένου εγχειρητικού κινδύνου: 67-100%.
 • (στ)  Σε περίπτωση συνυπάρχουσας  νεφρικής ανεπάρκειας κρίνεται και με βάση την αντίστοιχη παράγραφο.

Στην αρχική μετεγχειρητική περίοδο μετά την κυστεκτομή και στην περίπτωση παρουσίας απομεμακρυσμένων μεταστάσεων μπορεί να κριθεί και η βοήθεια ετέρου προσώπου για βραχύ χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι μήνες.

ΕΠΙΚΤΗΤΟΣ ΜΟΝΗΡΗΣ ΟΡΧΙΣ – ΟΡΧΕΚΤΟΜΗ ΓΙΑ ΚΑΡΚΙΝΟ ΟΡΧΕΩΣ (ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΟΡΧΕΩΣ) 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ:

 • (α) Ορχεκτομή επί  μη μεταστατικού καρκίνου όρχεως με ή χωρίς προφυλακτική συμπληρωματική θεραπεία και/ή οπισθοπεριτοναϊκό λεμφαδενικό καθαρισμό: 30%.
 • (β) Επανεκτίμηση ΠΑ μετά διετία. Επί μη υποτροπής: 15%.
 • (γ) Ορχεκτομή επί  μεταστατικού καρκίνου όρχεως με συμπληρωματική θεραπεία και/ή οπισθοπεριτοναϊκό λεμφαδενικό καθαρισμό: 67-100%.
 • (δ) Επανεκτίμηση ΠΑ μετά διετία. Επί μη υποτροπής: 15-67%.

ΠΕΕΚΤΟΜΗ ΓΙΑ ΝΕΟΠΛΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΟΥΣ (ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΠΕΟΥΣ)  

 • (α) Μερική πεεκτομή για καρκίνο του πέους χωρίς μεταστάσεις: 40%.
 • (β) Ριζική πεεκτομή με περινεϊκή ουρηθροστομία για καρκίνο του πέους χωρίς μεταστάσεις: 67%.
 • (γ) Ριζική ή μερική πεεκτομή και λεμφαδενεκτομή για μεταστατικό καρκίνο του πέους: 67-80%.
 • (δ) Μεταστατική νόσος: 67-100%.
 • (ε) Μετά τη συμπλήρωση της πενταετίας και μετά από πλήρη κλινικοεργαστηριακό έλεγχο ο οποίος δεν αναδεικνύει ενδείξεις υποτροπής της νόσου: 40%.
 • (στ) Στην περίπτωση παρουσίας απομεμακρυσμένων μεταστάσεων μπορεί να κριθεί και η βοήθεια ετέρου προσώπου για βραχύ χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι μήνες.

Κακοήθεις Όγκοι Οφθαλμού 

ΠΟΣΟΣΤΟ  ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ:

 • 50%(για 1 χρόνο).
 • Επί μεταστάσεων εκτός οφθαλμών: 80%

Νεοπλάσματα Νεφρού 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ:

 • Για τα δύο πρώτα έτη από το χειρουργείο και επί επιτυχούς εξαίρεσης της νεοπλασίας: 50-67%. (μετά τα δύο έτη επανασταδιοποίηση και επί μη εμφανούς νόσου: 20-30%).
 • Όταν υπάρχουν μεταστάσεις στους πνεύμονες, υπεζωκότα, και οστά: 80% έως άνω 80%.

Επαγγελματικός Καρκίνος Πνεύμονος

Στον επαγγελματικό χώρο υπάρχουν πολλές ουσίες ή επιδράσεις ύποπτες για καρκινογόνο δράση. Θεωρείται ότι 15% του συνόλου των καρκίνων για τους άνδρες και 5% για τις γυναίκες είναι επαγγελματικής αιτιολογίας. Δεδομένου ότι οι πνεύμονες και το δέρμα είναι τα πλέον εκτεθειμένα όργανα στις επιδράσεις του περιβάλλοντος, η αναλογία του επαγγελματικού καρκίνου σε αυτά τα όργανα θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη.

Φυσικές ή χημικές επιδράσεις εκ του περιβάλλοντος, στα ακάλυπτα ιδίως μέρη του σώματος, είναι δυνατόν να επιφέρουν αλλοιώσεις δέρματος που κλινικώς και ιστολογικώς να ανήκουν στις καρκινικές καταστάσεις (διαφόρου τύπου, εκτάσεως και προγνώσεως και αναλόγου με αυτά ασφαλιστικής σκέψεως και κρίσεως). Ορισμένες από τις ουσίες του επαγγελματικού περιβάλλοντος θεωρούνται ότι έχουν πολλαπλασιαστική αλληλεπίδραση με το κάπνισμα.

Για τον αμίαντο, το αρσενικό, τους χλωρομεθυλαιθέρες και τα ραδιενεργά στοιχεία, η σχέση θεωρείται αποδεδειγμένη. Αδιάσειστες αποδείξεις για τη σχέση ενός καρκίνου με το επάγγελμα δεν είναι δυνατόν να υπάρξουν. Η εμφάνιση ωστόσο ενός καρκίνου σε νεότερη ηλικία από τη συνήθη, σε συνδυασμό με την παρουσία ενός βέβαιου καρκινογόνου στο χώρο εργασίας, είναι ισχυρές ενδείξεις τις οποίες οι επιτροπές επαγγελματικών νοσημάτων θα πρέπει να λαμβάνουν σοβαρά υπόψη.

ΑΜΙΑΝΤΟΣ: Αναμφισβήτητα η έκθεση στον αμίαντο μπορεί να οδηγήσει στην ανάπτυξη καρκίνου πνεύμονος και μεσοθηλιώματος. Ειδικά για το δεύτερο, η επαγγελματική έκθεση σε αμίαντο βρίσκεται στο 80% των περιπτώσεων. Θεωρείται ότι οι μισοί από αυτούς που έχουν αμιάντωση θα πεθάνουν από καρκίνο πνεύμονος. Ο κίνδυνος είναι ανάλογος του βαθμού εκθέσεως, του τρόπου εκθέσεως και του είδους του αμιάντου, ενώ αυξάνει πολλαπλασιαστικά σε συνδυασμό με το κάπνισμα.

ΑΡΣΕΝΙΚΟ: Έχει διαπιστωθεί σαφής σχέση μεταξύ της δόσεως και του καρκίνου του πνεύμονος κατά την επαγγελματική έκθεση. Έχει πολλαπλασιαστική αλληλεπίδραση με το κάπνισμα. Όλοι οι ιστολογικοί τύποι καρκίνου πνεύμονος μπορούν να παρατηρηθούν ιδιαίτερα όμως το εκ πλακωδών επιθηλίων.

ΝΙΚΕΛΙΟ: Ο καρκίνος πνεύμονος αλλά και των παραρρινίων που προκαλείται από την εισπνοή νικελίου είναι γνωστός από παλιά.

ΧΡΩΜΙΟ: Αυξημένη θνησιμότητα από καρκίνο πνεύμονος έχει παρατηρηθεί σε εργάτες εκτεθειμένους σε χρώμιο ενώ παρουσιάζεται θετική ομοσχέτιση του βαθμού εκθέσεως με τον αριθμό των θανάτων από καρκίνο πνεύμονος. Καρκινογόνες ιδιότητες θεωρείται ότι έχει το εξασθενές χρώμιο.

ΒΕΝΖΟΠΥΡΕΝΙΟ: Αυξημένες συγκεντρώσεις βενζοπυρενίου βρίσκονται κυρίως σε διυλιστήρια παραγωγή πίσσας, ασφαλτοστρώσεις, σταθμούς αυτοκινήτων. Θεωρείται βέβαιο καρκινογόνο.

ΧΛΩΡΟΜΕΘΥΛΑΙΘΕΡΕΣ: Χρησιμοποιούνται ευρέως στη χημική βιομηχανία. Έχουν πολλαπλασιαστική αλληλεπίδραση με το κάπνισμα.
 

ΠΗΓΗ: Ενιαίος Πίνακας Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας

Σύνταξη λόγω αναπηρίας

Αναπηρική Σύνταξη

Έχω υποβάλει αίτηση για χορήγηση προσωρινής σύνταξης λόγω αναπηρίας. Ποιο ποσό δικαιούμαι;

Οι ασφαλισμένοι που υποβάλλουν αίτηση συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας δικαιούνται προσωρινή σύνταξη, η οποία διαμορφώνεται στο 80% του ποσού της οριστικής σύνταξης που υπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4387/2016 σε συνδυασμό με το ποσοστό αναπηρίας.

 

Έχω υποβάλει αίτηση για χορήγηση προσωρινής σύνταξης λόγω αναπηρίας που οφείλεται σε εργατικό ατύχημα. Ποιο ποσό δικαιούμαι;

Οι ασφαλισμένοι που υποβάλλουν αίτηση συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας δικαιούνται προσωρινή σύνταξη, η οποία διαμορφώνεται στο 80% του ποσού της οριστικής σύνταξης που υπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4387/2016 σε συνδυασμό με το ποσοστό αναπηρίας. Το ποσό της προσωρινής σύνταξης λόγω αναπηρίας που οφείλεται σε εργατικό ατύχημα ή επαγγελματική ασθένεια δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού των 768,00€.

 

Σε πόσο χρονικό διάστημα θα μου χορηγηθεί προσωρινή σύνταξη λόγω αναπηρίας;

Εφόσον έχουν κατατεθεί όλα τα δικαιολογητικά, η προσωρινή σύνταξη λόγω αναπηρίας εκδίδεται μετά την οριστικοποίηση των γνωματεύσεων ΚΕΠΑ.

 

Έχω καταθέσει αίτηση συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας σε ποσοστό 67%. Θα μειωθεί η εθνική σύνταξη;

Το ποσό της εθνικής σύνταξης λόγω αναπηρίας χορηγείται πλήρες όταν το ποσοστό αναπηρίας είναι τουλάχιστον 80%. Για μικρότερα ποσοστά, μειώνεται ως εξής:

α) για ποσοστό αναπηρίας από 50% μέχρι 66,99% κατά 50%

β) για ποσοστό αναπηρίας από 67% μέχρι 79,99% κατά 25%

Η μείωση διαρκεί για το αντίστοιχο προς τη διάρκεια της αναπηρίας χρονικό διάστημα. Σε περίπτωση αναπροσαρμογής του ποσοστού αναπηρίας, αναπροσαρμόζεται αναλόγως και το ποσό της εθνικής σύνταξης.

 

Έχω καταθέσει αίτηση συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας και δεν έχω 15 χρόνια μόνιμης και νόμιμης διαμονής στην Ελλάδα ούτε 15 χρόνια ασφάλισης. Δικαιούμαι εθνική σύνταξη;

Στους υποψήφιους συνταξιούχους λόγω αναπηρίας δεν ελέγχεται η διάρκεια της μόνιμης και νόμιμης διαμονής στην Ελλάδα. Όταν υπάρχει χρόνος ασφάλισης για λιγότερο από 15 χρόνια, το ποσό της εθνικής σύνταξης λόγω αναπηρίας είναι ίσο με 346,60€.

Δικαιούμαι κατώτατο όριο σύνταξης λόγω αναπηρίας;

Στις συντάξεις που χορηγούνται λόγω εργατικού ατυχήματος ή επαγγελματικής νόσου από 13.5.2016 και μετά το ποσό της σύνταξης, εθνικής και ανταποδοτικής, δεν μπορεί να είναι λιγότερο από 768,00 €.

 

ΠΗΓΗ: https://www.efka.gov.gr/el/syntaxe-logo-anaperias-poso (Ιστότοπος Ε.Φ.Κ.Α.)

Επιδόματα σε ΑμΕΑ & άλλες ευπαθείς κοινωνικές ομάδες

Ο Σύλλογος μας στα πλαίσια της πλαισίωσης των ογκολογικών ασθενών παρέχει κοινωνική υποστήριξη. Ένα ιδιαίτερα συχνό αίτημα που εντοπίζεται μέσα από τις τηλεφωνικές επικοινωνίες και τις προσωπικές συνεδρίες με τους ασθενείς, είναι το αν δικαιούνται κάποιο επίδομα για την κάλυψη των οικονομικών  και καθημερινών αναγκών τους. Προς διευκρίνηση και αποφυγή παραπληροφόρησης τονίζουμε πως δεν υπάρχει επίδομα καρκινοπαθών.

Για αυτό τον λόγο παρακάτω βρίσκεται ένας σύντομος και συγκεντρωτικός πίνακας από τη δημοσίευση του Ο.Π.Ε.Κ.Α. σχετικά με τα επιδόματα, που χορηγούνται. Αναφέρονται αναλυτικά τα επιδόματα που καταβάλλονται σε ΑμΕΑ και άλλες ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. Για κάθε επίδομα αναγράφονται οι δικαιούχοι και τα ποσά που αντιστοιχούν, καθώς και τα ποσοστά αναπηρίας που προβλέπεται για κάθε ένα από αυτά.

 • ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΕ ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΚΟΥΣ, ΤΕΤΡΑΠΛΗΓΙΚΟΥΣ, ΑΚΡΩΤΗΡΙΑΣΜΕΝΟΥΣ  (Ποσό: 165 ευρώ /μήνα)

Δικαιούχοι ασθενείς: Άτομα με ακρωτηριασμό και των δύο κάτω άκρων, με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω, άτομα με ακρωτηριασμό και των δύο άνω άκρων, με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω, άτομα με παράλυση των δύο κάτω άκρων, με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω

 • ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΕ ΝΕΦΡΟΠΑΘΕΙΣ, ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΜΕΝΟΥΣ ΚΑΡΔΙΑΣ, ΗΠΑΤΟΣ, ΚΛΠ (Ποσό: 362 ευρώ /μήνα)

Δικαιούχοι ασθενείς: Νεφροπαθείς που βρίσκονται στο τελευταίο στάδιο νεφρικής ανεπάρκειας και υποβάλλονται σε διαδικασία αιμοκάθαρσης Άτομα που έχουν υποβληθεί σε πολυσπλαχνική μεταμόσχευση, καθώς και όσα έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση έστω ενός εκ των παρακάτω οργάνων: στομάχι, σπλήνα, πάγκρεας, νησίδια παγκρέατος, έντερο (παχύ ή λεπτό), ήπαρ, νεφρός, καρδιά, πνεύμονες και μυελός των οστών.

 • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΒΑΡΙΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑ (Β.Α.) (Ποσό: 313 ευρώ/μήνα)

Δικαιούχοι ασθενείς: Με σωματική, νοητική ή ψυχική ασθένεια ή αναπηρία με ποσοστό αναπηρίας από 67% και άνω, χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου και ποσοστό αναπηρίας από 80% και άνω, ανεξαρτήτως του διατροφικού επιδόματος διαβήτη τύπου 1 ινσουλινοεξαρτώμενο και ποσοστό αναπηρίας από 50% και άνω.

 • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΒΑΡΙΑ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ (Β.Ν.Υ.) (Ποσό: 527 ευρώ/μήνα)

Δικαιούχοι ασθενείς: Άτομα με βαριά νοητική υστέρηση, ποσοστό αναπηρίας από 80% και άνω και δείκτη νοημοσύνης κάτω του 30. Άτομα με σύνδρομο Down με συνοδό, βαριά νοητική υστέρηση και ποσοστό αναπηρίας από 80% και άνω. Άτομα με διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές (παιδικός αυτισμός, αυτισμός) και ποσοστό αναπηρίας από 80% και άνω

 • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΕ ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΚΟΥΣ, ΤΕΤΡΑΠΛΗΓΙΚΟΥΣ, ΑΚΡΩΤΗΡΙΑΣΜΕΝΟΥΣ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΥΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (Ποσό: 771 ευρώ /μήνα)

Δικαιούχοι ασθενείς: Πάσχουν από παραπληγία ή τετραπληγία, με ποσοστό αναπηρίας από 67% και άνω. Πάσχουν από ασθένειες που έχουν επιφέρει αναπηρία του ίδιου βαθμού (67% και άνω) και της ίδιας μορφής (τετραπληγία, παραπληγία) λόγω μη αναστρέψιμης βλάβης Ανασφάλιστοι ακρωτηριασμένοι: α.Κατά τα τέσσερα άκρα (χέρια και πόδια), ανεξάρτητα από το σημείο ακρωτηριασμού. β. Κατά τα δύο κάτω άκρα (πόδια), από το γόνατο και πάνω (μηρός). γ. Κατά τα δύο άνω άκρα (χέρια) από τον καρπό και πάνω και το ένα κάτω άκρο, από το γόνατο και πάνω.

 • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ, ΑΙΜΟΛΥΤΙΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ, ΑΙΜΟΡΡΟΦΙΛΙΑ, AIDS (Ποσό: 362 ή 697 ευρώ /μήνα)

Δικαιούχοι ασθενείς: Άτομα µε μεσογειακή αναιμία, θαλασσαιµία, αιµοσφαιρινοπάθεια, δρεπανοκυτταρική αναιµία – οµόζυγο δρεπανοκυτταρική αναιµία – µικροδρεπανοκυτταρική αναιµία με ποσοστό αναπηρίας από 67% και άνω.   Άτοµα µε αιµορροφιλία Α, αιµορροφιλία Β, συγγενείς αιµορραγικές διαθέσεις με ποσοστό αναπηρίας από 50% και άνω. Άτοµα µε Σύνδροµο Επίκτητης Ανοσολογικής Ανεπάρκειας (AIDS) µε ποσοστό αναπηρίας από 50% και άνω.

 • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΩΦΩΝ ΚΑΙ ΒΑΡΗΚΟΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (Ποσό: 362 ευρώ/μήνα)

Δικαιούχοι ασθενείς: Άτομα με κώφωση – βαρηκοΐα με ποσοστό αναπηρίας από 67% και άνω, ηλικίας μέχρι και 18 ετών, καθώς και οι μεγαλύτεροι των 65 Άτομα με κώφωση – βαρηκοΐα με ποσοστό αναπηρίας από 67% και άνω, από 19 έως 25 ετών, που φοιτούν σε κατώτερες, μέσες ή ανώτερες τεχνικές ή επαγγελματικές σχολές ή σε σχολές του ΟΑΕΔ ή σε ανώτερα ή ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα ή σε μονάδες επαγγελματικής κατάρτισης

 • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΟΡΑΣΗΣ (Ποσό: 362 ή 697 ευρώ/μήνα)

Δικαιούχοι ασθενείς: Άτομα με οπτική αναπηρία – αναπηρία όρασης με ποσοστό αναπηρίας από 80% και άνω.

 • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΠΑΡΑΛΥΣΗ (Ποσό: 697 ευρώ/μήνα)

Δικαιούχοι ασθενείς: Άτομα με εγκεφαλική παράλυση ηλικίας 0-18 ετών Τα ενήλικα άτομα με εγκεφαλική παράλυση που φοιτούν σε μονάδες του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας Τα ενήλικα άτομα με εγκεφαλική παράλυση που είναι δικαιούχοι του επιδόματος του ΝΔ 1153/72 «περί προστασίας της οικογένειας»

Αν πληρείτε τις προϋποθέσεις για κάποιο από τα προνοιακά επιδόματα απευθύνεστε στο Κέντρο Κοινότητας του Δήμου σας, για να ξεκινήσει η αίτηση. Στη συνέχεια επικοινωνείτε με τον θεράποντα γιατρό σας για να συμπληρωθεί ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ο εισηγητικός φάκελος παροχών αναπηρίας.

Μπορείτε να εντοπίσετε ολόκληρη την συγκεντρωτική λίστα με όλα τα Κέντρα Κοινότητας των Δήμων της περιφέρειας Αττικής, όπου απευθύνονται οι πολίτες προκειμένου να ξεκινήσουν τις ηλεκτρονικές αιτήσεις ΜΟΝΟ για την αίτηση επιδομάτων. Για παράδειγμα, η Οικονομική ενίσχυση ΑμΕΑ βαριάς αναπηρίας που συχνά δικαιούνται οι ανασφάλιστοι ή οι έμμεσα ασφαλισμένοι ογκολογικοί ασθενείς δίνεται ΜΟΝΟ σε μορφή επιδόματος.

Σημαντική σημείωση: Οι αιτήσεις που ξεκινούν στα Κέντρα Κοινότητας ηλεκτρονικά πρέπει να συνεχίζονται και από τον θεράποντα γιατρό επίσης ηλεκτρονικά.

Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση αιτήματος είτε για αναπηρική σύνταξη, είτε για κοινωνικές παροχές οι διαδικασίες γίνονται χειρόγραφα με την κατάθεση των δικαιολογητικών στον ασφαλιστικό φορέα. Οι προνοιακές παροχές δεν συμπεριλαμβάνουν την καταβολή του παράβολου των 46,14 ευρώ, που απαιτούν από τα ΚΕ.Π.Α.

Οι επιτροπές εξετάζουν μόνο στο κεντρικό υποκατάστημα του Ε.Φ.Κ.Α. στην Πειραιώς 181.

Για περαιτέρω ανάλυση σχετικά με τους δικαιούχους και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται, καθώς και οποιαδήποτε άλλη επεξήγηση επικοινωνήστε με την Κοινωνική Λειτουργό στο τηλέφωνο του Συλλόγου στο 210 64.68.222 ή επισκεφθείτε το site του Συλλόγου «ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΥ-Εκστρατεία για την ενημέρωση για των δικαιωμάτων των ασθενών» https://dikaiomamou.gr/

 

Χριστοδούλου Φωτεινή

Κοινωνική Λειτουργός

Για τον Σύλλογο Καρκινοπαθών «Κ.Ε.Φ.Ι.» Αθηνών

Σύντομος οδηγός ασφαλιστικών θεμάτων για άτομα με αναπηρία ή/και χρόνιες παθήσεις

Ο παρόν οδηγός (Π4.3) αποτελεί μέρος μια σειράς πέντε (5) σύντομων οδηγών που εκπονήθηκαν στο πλαίσιο του Π.Ε.4 του Υποέργου 1 «Σχεδιασμός και Λειτουργία του Παρατηρητηρίου Θεμάτων Αναπηρίας» της Πράξης «Παρατηρητήριο Θεμάτων Αναπηρίας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», με συγχρηματοδότηση από την Ελλάδα και από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Η Ε.Σ.Α.μεΑ., έχοντας γνώση πρωτίστως των δυσκολιών και των εμποδίων που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και οι οικογένειές τους, ακόμα και στο στοιχειώδες επίπεδο της πληροφόρησης, ανέλαβε την πρωτοβουλία για την έκδοση αυτής της σειράς, φιλοδοξώντας οι συγκεκριμένοι οδηγοί να αποτελέσουν χρήσιμα εργαλεία, τόσο για τα άτομα με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και τις οικογένειές τους, όσο και για όλους και όλες που ενδιαφέρονται για θέματα αναπηρίας.

Ο εν λόγω οδηγός στοχεύει να παρέχει πρακτική πληροφόρηση και καθοδήγηση στα άτομα με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και τις οικογένειές τους σχετικά με θέματα συνταξιοδότησης. Ειδικότερα, παρέχει πληροφόρηση σχετικά με το νέο ασφαλιστικό σύστημα, τις κατηγορίες συντάξεων αναπηρίας, τη διαδικασία υποβολής αιτήματος συνταξιοδότησης και τη διαδικασία πιστοποίησης της αναπηρίας, καθώς και τις προϋποθέσεις που ισχύουν κατά περίπτωση για συνταξιοδότηση λόγω αναπηρίας. Ο οδηγός περιλαμβάνει επίσης χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο υπολογισμού της σύνταξης, τη χορήγηση ειδικών επιδομάτων αναπηρίας κατά τη συνταξιοδότηση και το δικαίωμα των συνταξιούχων με αναπηρία στην εργασία.

Δείτε τον οδηγό επιλέγοντας τον παρακάτω σύνδεσμο:

Σύντομος οδηγός ασφαλιστικών θεμάτων για άτομα με αναπηρία ή/και χρόνιες παθήσεις

ΠΗΓΗ: Παρατηρητήριο Θεμάτων Αναπηρίας της ΕΣΑμεΑ

Ειδικές άδειες δημοσίων υπαλλήλων

Παρακάτω θα βρείτε συνημμένη την εγκύκλιο του Υπ. Εσωτερικών με αριθμό ΑΔΑ:6ΣΦΙ46ΜΤΛ6-48Π 28/5/20, που αφορά θέματα Ειδικών Αδειών των Δημοσίων Υπαλλήλων.

Ενδεικτικά παραθέτουμε τα σχετικά χωρία , όπου αναφέρονται στις εργασιακές διευκολύνσεις λόγω αναπηρίας.

Μειωμένο ωράριο λόγω αναπηρίας

Το μειωμένο ωράριο κατά μία (1) ώρα την ημέρα δικαιούνται οι μόνιμοι υπάλληλοι και οι υπάλληλοι με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ και ΙΔΟΧ που έχουν παιδιά έως 18 ετών που πάσχουν από σακχαρώδη διαβήτη ινσουλινοεξαρτώμενο ή τύπου 1 με ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω, αντί της ηλικίας των 15 ετών που ίσχυε μέχρι σήμερα.

Επίσης, όσον αφορά τη χορήγηση μειωμένου ωραρίου για σύζυγο με αναπηρία, προστίθεται, πέραν της προϋπόθεσης της συντήρησης αυτού και η προϋπόθεση της φροντίδας του, προκειμένου να διευκρινιστεί ότι η έννοια της συντήρησης σχετίζεται περισσότερο με την υποχρέωση καθημερινής επιμέλειας αυτού και όχι με την οικονομική του συντήρηση.

Ειδική άδεια 6 ημερών λόγω αναπηρίας

Υπάλληλοι που δεν υπάγονται στις περιπτώσεις για τις οποίες χορηγείται η ειδική άδεια των 22 ημερών και έχουν οι ίδιοι ποσοστό αναπηρίας πενήντα τοις εκατό (50%) και άνω, ή έχουν ανήλικα ή ενήλικα τέκνα, τα οποία δεν εργάζονται λόγω της αναπηρίας αυτής, δικαιούνται ειδική άδεια έξι (6) εργάσιμων ημερών με αποδοχές κάθε χρόνο, επιπλέον της κανονικής.

Σε περίπτωση που ο/η υπάλληλος δικαιούται την ειδική άδεια για περισσότερα από ένα πάσχοντα πρόσωπα, η ειδική άδεια των 6 ημερών με αποδοχές προσαυξάνεται κατ’ ανώτατο όριο σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες τον χρόνο.

Ειδική άδεια σε δικαστικούς συμπαραστάτες

Προβλέπεται η δυνατότητα χορήγησης των ειδικών αδειών και σε δικαστικούς συμπαραστάτες προσώπων που πληρούν τις προϋποθέσεις των διατάξεων είτε η καθημερινή φροντίδα των προσώπων αυτών παρέχεται από αρμόδια ιδρύματα και φορείς κοινωνικής πρόνοιας είτε όχι, με πρόβλεψη, ωστόσο, για χορήγηση μειωμένου αριθμού ημερών άδειας στην πρώτη περίπτωση.

Για να διαβάσετε τον πλήρη οδηγό πατήστε τον παρακάτω σύνδεσμο:

 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ 2020

 

Φωτεινή Χριστοδούλου

Κοινωνική Λειτουργός

Υπεύθυνη Κοινωνικής Υπηρεσίας Συλλόγου “Κ.Ε.Φ.Ι.”

Μηδενική Συμμετοχή σε Διαγνωστικές Εξετάσεις

Οι ασθενείς με πιστοποιημένη από τα ΚΕ.Π.Α. αναπηρία 80% και άνω δικαιούνται μηδενική συμμετοχή στις συνταγογραφημένες εξετάσεις ακόμα και σε ιδιώτες συμβεβλημένους παρόχους.

Για να εφαρμοστεί η μηδενική συμμετοχή, θα πρέπει να ενημερώνεται κάθε φορά ο θεράπων ιατρός. Κατά τη διαδικασία της συνταγογράφησης των εξετάσεων, οφείλει ο εκάστοτε ασθενής να επιδεικνύει την πιστοποίηση 80% αναπηρία και άνω. Με την εισαγωγή Αριθμού Μητρώου ΚΕ.Π.Α. από τον ιατρό στην ηλεκτρονική πλατφόρμα συνταγογράφησης το σύστημα προβλέπει 0% συμμετοχή.

Μπορείτε να δείτε τη σχετική νομοθεσία πατώντας στον παρακάτω σύνδεσμο.

Μηδενική συμμετοχή ασθενών σε εξετάσεις

Οδηγίες σχετικά με την αποζημίωση δαπανών για μετακινήσεις ασθενών σύμφωνα με το άρθρο 56 του Ε.Κ.Π.Υ. (ΦΕΚ.Β' 4898/2018)

Από τον Ενιαίο Κανονισμό Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ) προβλέπεται η αποζημίωση δικαιούχων του ΕΟΠΥΥ, εφόσον μετακινηθούν έκτος του τόπου κατοικίας τους λόγω έλλειψης αρμόδιων υγειονομικών δομών καθώς και μηνιαία τακτική αποζημίωση σε ορισμένες κατηγορίες ασθενών. Οι όροι και οι προϋποθέσεις απόδοσης των αποζημιώσεων αυτών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό όπως ισχύει κάθε φορά, έχουν ως εξής:

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ME ΜΜΜ, IX & TAΞI:

Σύμφωνα με την παρ. 1 του 56 του άρθρου του Ε.Κ.Π.Υ., δικαιούχοι του ΕΟΠΥΥ που χρειάστηκε να μετακινηθούν έκτος του τόπου κατοικίας τους προκειμένου να αντιμετωπίσουν πρόβλημα υγείας που δεν αντιμετωπίζεται σε υγειονομική δομή κοντά στον τόπο κατοικίας τους, αποζημιώνονται για την δαπάνη μετακίνησης των ιδίων καθώς και συνοδού, εφόσον απαιτείται.

Για την αποζημίωση της δαπάνης απαιτείται η προσκόμιση των κάτωθι δικαιολογητικών.:

α) Αιτιολογημένη βεβαίωση Διευθυντή Νοσοκομείου ΕΣΥ, Πανεπιστημιακού, Στρατιωτικού, του τόπου κατοικίας του ασθενή ή ειδικευμένου ιατρού, θεράποντος του ασθενή, για την αδυναμία αντιμετώπισης της πάθησης η διενέργειας εξέτασης η των αναγκαίων παρακλινικών εξετάσεων στον τόπο κατοικίας του ασθενή, καθώς και για την αναγκαιότητα μετακίνησης μετά συνοδού.

Για την αποζημίωση δαπάνης μετακίνησης του συνοδού, όταν η γνωμάτευση έχει εκδοθεί από θεράποντα ιατρό (ο οποίος δεν έχει το βαθμό του Δ/ντή), απαιτείται και συνυπογραφή αυτής από τον Δ/ντή του Νοσοκομείου ή του Κ.Υ., εφόσον ο δικαιούχος είναι ενήλικας, άνω των 18 ετών.

Η δαπάνη μετακίνησης συνοδού αποδίδεται υποχρεωτικά στις περιπτώσεις μετακίνησης παιδιών και εφήβων έως 18 ετών, καθώς και σε δικαιούχους με ποσοστό αναπηρίας όρασης 80% και άνω.

β) Αντίγραφα των εξετάσεων ή του εξιτηρίου σε περίπτωση νοσηλείας του ασθενή

γ) Εισιτήρια της οικονομικότερης θέσης του μέσου μαζικής μεταφοράς με το οποίο μετακινήθηκαν

όταν η μετακίνηση γίνεται με Ι.Χ. υποβάλλονται

 • Αποδείξεις βενζίνης και
 • Αποδείξεις διοδίων (εφόσον υπάρχουν σταθμοί διοδίων), κατά την ήμερα μετάβασης και επιστροφής.
 • Βεβαίωση χιλιομετρικής απόστασης

Η αποζημίωση καταβάλλεται βάση της χιλιομετρικής απόστασης, με 0,15 λεπτά ανα χιλιόμετρο.

όταν η μετακίνηση γίνεται με TAXI

 • Αποδείξεις πληρωμής του κομίστρου
 • Αποδείξεις διοδίων (εφόσον υπάρχουν σταθμοί διοδίων), κατά την ήμερα μετάβασης και επιστροφής
 • Βεβαίωση χιλιομετρικής απόστασης

Η αποζημίωση καταβάλλεται βάση της χιλιομετρικής απόστασης, με 0,15 λεπτά ανά χιλιόμετρο. Στην περίπτωση που ο δικαιούχους επιλέξει διαδρομή μέσω οδού χωρίς διόδια, για την απόδοση της δαπάνης απαλλάσσεται της προσκόμισης των αποδείξεων διοδίων.

Δείτε το πλήρες κείμενο της σχετικής απόφασης του ΕΟΠΥΥ εδώ.

ΠΗΓΗ: https://bit.ly/2TpTSmZ

Απαλλαγή από την εισφορά αλληλεγγύης των ΑμΕΑ με ποσοστό αναπηρίας άνω του 80%

Άρθρο 17 Τροποποίηση άρθρου 43 Α σχετικά με την απαλλαγή από την εισφορά αλληλεγγύης των ΑμεΑ με ποσοστό αναπηρίας άνω του 80%.

 

1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 43 Α αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Εξαιρούνται και δεν προσμετρώνται τα εισοδήματα των προσώπων που παρουσιάζουν αναπηρίες κάθε μορφής σε ποσοστό από ογδόντα τοις εκατό (80%) και άνω, η αποζημίωση για τη λύση ή καταγγελία της εργασιακής σχέσης της περίπτωσης ε’ της παρ. 3 του άρθρου 12 και της περίπτωσης στ’ της παρ. 1 του άρθρου 14.»

2. Οι διατάξεις της παρ. 1 εφαρμόζονται για εισοδήματα που αποκτώνται από 1.1.2020 και μετά.

 

Διαβάστε εδώ τη σχετική νομοθεσία: Φορολογικό Νομοσχέδιο 7/11/2019

 

ΠΗΓΗ: http://www.opengov.gr

 

Φωτεινή Χριστοδούλου

Κοινωνική Λειτουργός

Διαδικασία διορθώσεων και χορήγηση απαλλαγών από τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (Ε.Ν.Φ.Ι.Α.)

Οικογενειακά έσοδα
Από την άλλη πλευρά πλήρη απαλλαγή από το φόρο ακινήτων δικαιούνται οι τρίτεκνοι, οι πολύτεκνοι και τα άτομα με αναπηρία με βάση συγκεκριμένα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.

Υπενθυμίζεται ότι για να χορηγηθεί έκπτωση 50% στον ΕΝΦΙΑ θα πρέπει το συνολικό φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα του προηγούμενου φορολογικού έτους να μην υπερβαίνει τις 9.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά 1.000 ευρώ για τον ή τη σύζυγο και κάθε εξαρτώμενο μέλος.

Ως συνολικό φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα θεωρείται το άθροισμα του συνολικού φορολογητέου εισοδήματος του συζύγου, της συζύγου και των εξαρτώμενων τέκνων, σε όσες περιπτώσεις ορίζεται από το νόμο ότι τα εισοδήματα των τέκνων συναθροίζονται με αυτά των γονέων, καθώς και του συνολικού φορολογητέου εισοδήματος των εξαρτώμενων τέκνων που έχουν υποβάλει ατομική δήλωση φορολογίας εισοδήματος. Σε κάθε περίπτωση το συνολικό φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα και ο αριθμός των εξαρτώμενων τέκνων λαμβάνονται από τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος του οικείου φορολογικού έτους, οι οποίες έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα, ενώ στην περίπτωση που οι σύζυγοι υποβάλλουν χωριστή δήλωση, λαμβάνεται ο μεγαλύτερος αριθμός τέκνων που έχει δηλωθεί σε μία εκ των δύο δηλώσεων.

 

Η απόφαση της ΑΑΔΕ
Το πλήρες κείμενο της εν λόγω απόφασης της ΑΑΔΕ έχει ως εξής:

Έχοντας υπόψη κ.λπ., αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1
Αρμόδιο όργανο για τη χορήγηση έκπτωσης ή μείωσης

1. Η χορήγηση έκπτωσης ή μείωσης του ΕΝΦΙΑ σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 7 του ν. 4223/2013, πραγματοποιείται κεντρικά από τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΔΗΛΕΔ) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Η έκπτωση των διατάξεων των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 7 του ν. 4223/2013 χορηγείται με αιτιολογημένη απόφαση της Φορολογικής Διοίκησης, σύμφωνα με το συνημμένο στο παράρτημα υπόδειγμα.

2. Στις περιπτώσεις στις οποίες δεν είναι δυνατή η χορήγηση της έκπτωσης ή μείωσης σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, χορηγείται με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου προϊσταμένου ΔΟΥ, σύμφωνα με την οριζόμενη διαδικασία στην Α.1272/2019 (Β’ 2936) απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ.

 

Άρθρο 2
Προϋποθέσεις χορήγησης έκπτωσης

Α.1. Ως συνολικό φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα θεωρείται το άθροισμα του συνολικού φορολογητέου εισοδήματος του συζύγου, της συζύγου και των εξαρτώμενων τέκνων, σε όσες περιπτώσεις ορίζεται από το νόμο ότι τα εισοδήματα των τέκνων συναθροίζονται με αυτά των γονέων, καθώς και του συνολικού φορολογητέου εισοδήματος των εξαρτώμενων τέκνων που έχουν υποβάλει ατομική δήλωση φορολογίας εισοδήματος.

Το συνολικό φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα και ο αριθμός των εξαρτώμενων τέκνων λαμβάνονται από τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος του οικείου φορολογικού έτους, οι οποίες έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα. Αν οι σύζυγοι υποβάλλουν χωριστή δήλωση, λαμβάνεται ο μεγαλύτερος αριθμός τέκνων που έχει δηλωθεί σε μία εκ των δύο δηλώσεων.

Το συνολικό φορολογητέο εισόδημα προσδιορίζεται από το άθροισμα του καθαρού εισοδήματος, όπως προκύπτει από τα ποσά των κωδικών του Πίνακα 4 της δήλωσης ή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος του οικείου φορολογικού έτους, τα οποία λαμβάνονται υπόψη για τον προσδιορισμό του εισοδήματος, των ποσών των κωδικών των περιπτώσεων 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12 και 18 του Πίνακα 6 της δήλωσης και του ποσού της προστιθέμενης διαφοράς αντικειμενικής δαπάνης, όπου αυτή εφαρμόζεται.

2. Η συνολική επιφάνεια των κτισμάτων, αποτελούμενη από το άθροισμα των κύριων και βοηθητικών χώρων των κατηγοριών ακινήτων 1 έως και 12 (εκτός 4, 41 έως και 47), αποπερατωμένων και ημιτελών, καθώς και η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας, όπως αυτή προσδιορίζεται για τον υπολογισμό του συμπληρωματικού φόρου, λαμβάνεται από τις δηλώσεις ΕΝΦΙΑ του οικείου έτους, οι οποίες έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα, λαμβανομένου υπόψη του ποσοστού συνιδιοκτησίας και του είδους του δικαιώματος επί των ακινήτων.

3. Η αναπηρία του υπόχρεου και της συζύγου λαμβάνεται από τη δήλωση ή τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος του οικείου φορολογικού έτους ή από τα αρχεία των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) ή την Εφαρμογή των ΔΟΥ «Καταχώρηση Αναπηριών».

Η αναπηρία των τέκνων λαμβάνεται από την Εφαρμογή των ΔΟΥ «Καταχώρηση Αναπηριών» ή από τα αρχεία των ΚΕΠΑ ή, εφόσον το τέκνο υποβάλλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος, από τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος αυτού του οικείου φορολογικού έτους.

Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η μείωση χορηγείται με υπόδειγμα από τη ΔΟΥ, απαιτείται, πριν από τη χορήγηση της έκπτωσης, η καταχώρηση της πληροφορίας για την αναπηρία στην εφαρμογή «Καταχώρηση Αναπηριών» των ΔΟΥ.

Για την πιστοποίηση της αναπηρίας εφαρμόζονται τα ισχύοντα στη φορολογία εισοδήματος του οικείου φορολογικού έτους.

Β. 1. Όπου στο άρθρο αυτό αναφέρεται το οικείο φορολογικό έτος, εννοείται το προηγούμενο του έτους για το οποίο εκδίδεται η δήλωση ΕΝΦΙΑ – πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου.

2. Για τη χορήγηση της έκπτωσης ή μείωσης κατά τα ανωτέρω ο φορολογούμενος, ο ή η σύζυγος και τα εξαρτώμενα τέκνα της οικογένειάς του πρέπει να είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας την 1η Ιανουαρίου του έτους φορολογίας.

 

Άρθρο 3
Χορήγηση αναστολής πληρωμής του ΕΝΦΙΑ σε νομικά πρόσωπα

Η χορήγηση αναστολής πληρωμής του ΕΝΦΙΑ σε νομικά πρόσωπα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 7 του ν. 4223/2013, πραγματοποιείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΠΟΛ.1250/2014 απόφαση ΓΓΔΕ. Η αίτηση δύναται να υποβληθεί μέχρι και την τελευταία εργάσιμη, για τις δημόσιες υπηρεσίες, ημέρα του Δεκεμβρίου του οικείου έτους.

 

Το σύνολο των κτισμάτων
Όσον αφορά το σύνολο της επιφάνειας των κτισμάτων στα οποία κατέχουν δικαιώματα ο υπόχρεος δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, ο ή η σύζυγος και τα εξαρτώμενα τέκνα της οικογένειάς του, λαμβανομένου υπόψη του ποσοστού συνιδιοκτησίας και του είδους του δικαιώματος, δεν υπερβαίνει τα 150 τετραγωνικά και η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας, όπως αυτή προσδιορίζεται για τον υπολογισμό του συμπληρωματικού φόρου, δεν υπερβαίνει το ποσό των 85.000 ευρώ για τον άγαμο, των 150.000 ευρώ για τον έγγαμο (και τον ή τη σύζυγό του ή τη μονογονεϊκή οικογένεια) με ένα εξαρτώμενο τέκνο και των 200.000 ευρώ για τον έγγαμο (τον ή τη σύζυγό του και τα εξαρτώμενα τέκνα τους ή τη μονογονεϊκή οικογένεια) με δύο εξαρτώμενα τέκνα.

 

Χορήγηση αναστολής πληρωμής
Πλήρη απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ έχουν οι οικογένειες που είναι τρίτεκνες ή πολύτεκνες ή περιλαμβάνουν ανάπηρα άτομα κατά ποσοστά 80% και άνω, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται και οι ακόλουθες κατωτέρω προϋποθέσεις:

 • το συνολικό ετήσιο καθαρό οικογενειακό εισόδημα του προηγούμενου έτους δεν έχει υπερβεί τις 12.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά 1.000 ευρώ για τον ή τη σύζυγο και κάθε εξαρτώμενο μέλος και
 • το σύνολο της επιφάνειας των κτισμάτων στα οποία κατέχουν δικαιώματα πλήρους ή ψιλής κυριότητας ή επικαρπίας ο υπόχρεος υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, η σύζυγος και τα εξαρτώμενα τέκνα της οικογένειάς του δεν υπερβαίνει τα 150 τετραγωνικά μέτρα.

Η αναπηρία του υπόχρεου και της συζύγου, σύμφωνα με την εν λόγω απόφαση, λαμβάνεται από τη δήλωση ή τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος του οικείου φορολογικού έτους ή από τα αρχεία των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) ή την Εφαρμογή των ΔΟΥ «Καταχώρηση Αναπηριών».

Η αναπηρία των τέκνων λαμβάνεται από την Εφαρμογή των ΔΟΥ «Καταχώρηση Αναπηριών» ή από τα αρχεία των ΚΕΠΑ ή, εφόσον το τέκνο υποβάλλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος, από τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος αυτού του οικείου φορολογικού έτους.

Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η μείωση χορηγείται με υπόδειγμα από τη ΔΟΥ, απαιτείται, πριν από τη χορήγηση της έκπτωσης, η καταχώρηση της πληροφορίας για την αναπηρία στην εφαρμογή «Καταχώρηση Αναπηριών» των ΔΟΥ. Επισημαίνεται ότι η διαδικασία χορήγησης εκπτώσεων είναι αυτοματοποιημένη για τα φυσικά πρόσωπα, χωρίς να χρειάζεται η υποβολή πρόσθετων δικαιολογητικών, παρά μόνο εφόσον διαπιστωθούν λάθη.

 

Διαβάστε εδώ το σχετικό Φ.Ε.Κ.: https://www.aade.gr.pdf

 

ΠΗΓΗ: https://www.aade.gr/egkyklioi

 

Φωτεινή Χριστοδούλου

Κοινωνική Λειτουργός

Μείωση ή απαλλαγή από τα δημοτικά τέλη

Οι Δήμοι της χώρας, με απόφαση των δημοτικών συμβουλίων, μπορούν να μειώνουν ή να απαλλάσσουν ολοκληρωτικά από δημοτικά τέλη και φόρους στους λογαριασμούς των ΔΕΚΟ, συγκεκριμένες ευπαθείς κοινωνικές ομάδες πολιτών.

Τα δημοτικά ή κοινοτικά συμβούλια δύνανται με απόφασή τους να μειώσουν τους δημοτικούς φόρους ή τέλη μέχρι 50%, ή να απαλλάξουν πλήρως από την επιβολή του απόρους, άτομα με αναπηρία και πολύτεκνους (όπως η ιδιότητα αυτών οριοθετείται αντίστοιχα από την κείμενη νομοθεσία) υπό προϋποθέσεις.

Εφόσον έχει ληφθεί σχετική απόφαση από τον οικείο ΟΤΑ (απαιτείται διερεύνηση από πλευράς ενδιαφερόμενων), οι πολίτες που εμπίπτουν στις εν λόγω ευπαθείς ομάδες μπορούν να υποβάλουν σχετικό αίτημα.

 
 
Άρθρο 13
Απαλλαγή από δημοτικά τέλη και φόρους

1. Η παρ. 3 του άρθρο 202 του ν. 3463/2006 (Α΄ 114) αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του αριθμού των μελών του, είναι δυνατή η μείωση δημοτικών φόρων ή τελών ή η απαλλαγή από αυτούς για τους απόρους, τα άτομα με αναπηρίες, τους πολύτεκνους, τους τρίτεκνους, τις μονογονεϊκές οικογένειες και τους μακροχρόνια άνεργους, όπως η ιδιότητα των ανωτέρω οριοθετείται αντίστοιχα από την κείμενη νομοθεσία, καθώς και τους δικαιούχους του πρώτου Κεφαλαίου του ν. 4320/2015 (Α΄ 29), όπως εκάστοτε αυτοί ορίζονται με τις υπουργικές αποφάσεις του άρθρου 5 του ίδιου νόμου. Με την ίδια απόφαση μπορεί να τίθενται και εισοδηματικά κριτήρια για τη χορήγηση της ως άνω μείωσης ή απαλλαγής. Η επίπτωση στα έσοδα του Δήμου που προκύπτει από τη λήψη της απόφασης του πρώτου εδαφίου της παρούσας αποτυπώνεται υποχρεωτικά και λαμβάνεται υπόψη κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού του έτους εφαρμογής της, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Ειδικά για την ευπαθή κοινωνική ομάδα των ατόμων με αναπηρία συμπεριλαμβανομένων και των οικογενειών που έχουν στη φροντίδα τους άτομα με αναπηρία, σε περίπτωση λήψης εισοδηματικών κριτηρίων λαμβάνεται υπόψη το πρόσθετο κόστος που απαιτείται για την κάλυψη των αναγκών αναπηρίας. Στο εισοδηματικό κριτήριο που αφορά στην ανωτέρω κοινωνική ομάδα θα πρέπει να υπολογίζεται μόνο το φορολογητέο εισόδημα, ώστε να μην προσμετρούνται τα πάσης φύσεως επιδόματα αναπηρίας (προνοιακά επιδόματα, εξωιδρυματικό επίδομα, επίδομα κίνησης, διατροφικό επίδομα νεφροπαθών και μεταμοσχευμένων συμπαγών οργάνων κ.λπ.) τα οποία είναι αφορολόγητα».

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται στους ΟΤΑ που υπάγονται οι δικαιούχοι. Περισσότερες πληροφορίες για τη διαδικασία και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά απευθύνεστε στο Τμήμα Εσόδων του Δήμου, καθώς δεν γίνεται μείωση φόρων ή τελών σε όλους τους Δήμους της χώρας.

 

ΠΗΓΗ: https://bit.ly/3kTbOCD

http://www.opengov.gr/ypes

 

Φωτεινή Χριστοδούλου

Κοινωνική Λειτουργός

Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (ΚΟΤ) ΔΕΗ - Ποιοι το δικιαούνται
Το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (ΚΟΤ) θεσπίστηκε για την προστασία των ευπαθών ομάδων καταναλωτών και παρέχεται σύμφωνα με την Απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Δ5-ΗΛ/Β/Φ29/16027/6.8.10 (ΦΕΚ Β’ 1403/06.09.2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 
Με νεότερη Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β’ 242/01.02.2018) τροποποιήθηκαν οι κατηγορίες των δικαιούχων του ΚΟΤ, τα κριτήρια ένταξης, καθώς και η χορηγούμενη έκπτωση στους δικαιούχους και καταργήθηκε η απόφαση της Επιτροπής Τιμών και Εισοδημάτων (αρ. 2153/3.4.96) με την οποία θεσπίστηκε το ειδικό Τιμολόγιο Πολυτέκνων (ΓΤ).
 
 

Οι δικαιούχοι του ΚΟΤ θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση ένταξης στο ΚΟΤ κάθε χρόνο και κάθε φορά εντός (1) μηνός από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων καθώς και της ενδεχόμενης παράτασής της, προκειμένου να γίνει επανέλεγχος των προϋποθέσεων ένταξης στο ΚΟΤ.

Οι παρακάτω πληροφορίες αποτελούν μία σύντομη περίληψη των βασικών σημείων της Απόφασης και παρέχονται προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων. Για να δείτε αναλυτικά την Υπουργική Απόφαση πατήστε εδώ.
 
1) Ποιες είναι οι κατηγορίες δικαιούχων του ΚΟΤ;
 
α. Κατηγορία ΚΟΤ Α’: Εντάσσονται όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις χορήγησης του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης.
 

β. Κατηγορία ΚΟΤ Β’: Εντάσσονται όσοι πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

i. Έχουν ετήσιο συνολικό πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα, όπως αυτό προκύπτει από τις τελευταίες εκκαθαρισμένες δηλώσεις φόρου εισοδήματος, έως τα όρια του πίνακα παρακάτω:

Πίνακας εισοδηματικών ορίων:

 
Σύνθεση νοικοκυριού Εισοδηματικό όριο
Μονοπρόσωπο νοικοκυριό9.000 ευρώ
Νοικοκυριό αποτελούμενο από δύο ενήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με ένα ανήλικο μέλος13.500 ευρώ
Νοικοκυριό αποτελούμενο από δύο ενήλικα μέλη και ένα ανήλικο μέλος ή μονογονεϊκή οικογένεια με δύο ανήλικα μέλη15.750 ευρώ
Νοικοκυριό αποτελούμενο από τρία ενήλικα μέλη ή δύο ενήλικα και δύο ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με τρία ανήλικα μέλη18.000 ευρώ
Νοικοκυριό αποτελούμενο από τρία ενήλικα και ένα ανήλικο μέλος ή δύο ενήλικα και τρία ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με τέσσερα ανήλικα μέλη24.750 ευρώ
Νοικοκυριό αποτελούμενο από τέσσερα ενήλικα μέλη ή δύο ενήλικα και τέσσερα ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με πέντε ανήλικα μέλη27.000 ευρώ

 

Για νοικοκυριό που στη σύνθεσή του περιλαμβάνει και άτομο ή άτομα με αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω τα παραπάνω εισοδηματικά όρια αυξάνονται κατά οκτώ χιλιάδες (8.000) ευρώ.

Για νοικοκυριό που στη σύνθεσή του περιλαμβάνει και άτομο ή άτομα που έχουν ανάγκη μηχανικής υποστήριξης με χρήση ιατρικών συσκευών, η οποία παρέχεται κατ’ οίκον και είναι απαραίτητη για τη ζωή τους, τα παραπάνω εισοδηματικά όρια αυξάνονται κατά δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ.

Για κάθε επιπλέον ενήλικο μέλος προστίθεται το ποσό των 4.500 ευρώ και για κάθε επιπλέον ανήλικο μέλος το ποσό των 2.250 ευρώ, μέχρι του συνολικού ορίου των 31.500 ευρώ ανεξαρτήτως του αριθμού των μελών του νοικοκυριού. Το συγκεκριμένο ανώτατο όριο (31.500 €) αυξάνεται κατά 8.000 ευρώ για νοικοκυριό που στη σύνθεσή του περιλαμβάνει και άτομο ή άτομα με αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω και κατά 15.000 ευρώ για νοικοκυριό που στη σύνθεσή του περιλαμβάνει και άτομο ή άτομα που έχουν ανάγκη μηχανικής υποστήριξης με χρήση ιατρικών συσκευών, η οποία παρέχεται κατ’ οίκον και είναι απαραίτητη για τη ζωή τους.
 
ii. Έχουν οι ίδιοι και τα μέλη του νοικοκυριού, ακίνητη περιουσία, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, με συνολική φορολογητέα αξία, έως το ποσό των 120.000 ευρώ για το μονοπρόσωπο νοικοκυριό, προσαυξανόμενη κατά 15.000 ευρώ για κάθε πρόσθετο μέλος και έως ανώτατο όριο 180.000 ευρώ.
 
iii. Τα μέλη του νοικοκυριού δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του φόρου πολυτελείας και δεν δηλώνουν δαπάνες διαβίωσης για αμοιβές πληρωμάτων σκαφών αναψυχής, δίδακτρα σε ιδιωτικά σχολεία και για οικιακούς βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό.

2) Πώς και πότε υποβάλλεται αίτηση;

Οι αιτήσεις για την ένταξη στο ΚΟΤ υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του ειδικού προγράμματος  της Η.ΔΙ.Κ.Α. (www.idika.gr)
Η αίτηση υποβάλλεται από τον υπόχρεο υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του νοικοκυριού, ή τη σύζυγό του με απαραίτητη προϋπόθεση η παροχή ηλεκτρικής ενέργειας να είναι ήδη στο όνομά του ή της συζύγου του.

Κάθε νοικοκυριό λαμβάνει το ΚΟΤ μόνον για την παροχή της κύρια κατοικίας.

Οι δικαιούχοι του ΚΟΤ θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση ένταξης στο ΚΟΤ κάθε χρόνο και κάθε φορά εντός (1) μηνός από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων καθώς και της ενδεχόμενης παράτασής της, προκειμένου να γίνει επανέλεγχος των προϋποθέσεων ένταξης στο ΚΟΤ.


3) Ποια είναι τα όρια κατανάλωσης για να εφαρμοσθεί το ΚΟΤ;

Το K.O.T. εφαρμόζεται για το σύνολο της τετραμηνιαίας κατανάλωσης και έως τα αντίστοιχα όρια κατανάλωσης που προβλέπονται για κάθε κατηγορία δικαιούχου:

Όρια τετραμηνιαίας κατανάλωσης (120ημερών) για τιμολόγηση με ΚΟΤ Α’ και ΚΟΤ Β’:

 
Σύνθεση νοικοκυριού Όρια τετραμηνιαίας κατανάλωσης
Μονοπρόσωπο νοικοκυριό1.400 kWh
Νοικοκυριό αποτελούμενο από δύο ενήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με ένα ανήλικο μέλος1.600 kWh
Νοικοκυριό αποτελούμενο από δύο ενήλικα μέλη και ένα ανήλικο μέλος ή μονογονεϊκή οικογένεια με δύο ανήλικα μέλη1.700 kWh
Νοικοκυριό αποτελούμενο από τρία ενήλικα μέλη ή δύο ενήλικα και δύο ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με τρία ανήλικα μέλη1.800 kWh
Νοικοκυριό αποτελούμενο από τρία ενήλικα και ένα ανήλικο μέλος ή δύο ενήλικα και τρία ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με τέσσερα ανήλικα μέλη1.900 kWh
Νοικοκυριό αποτελούμενο από τέσσερα ενήλικα μέλη ή δύο ενήλικα και τέσσερα ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με πέντε ανήλικα μέλη2.000 kWh

Για κατανάλωση μικρότερη των 200 kWh ανά τετράμηνο, δεν υπολογίζεται έκπτωση ΚΟΤ.

Για νοικοκυριό που στη σύνθεσή του περιλαμβάνει και άτομο ή άτομα με αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω τα παραπάνω όρια κατανάλωσης αυξάνονται κατά 300 kWh.

Για νοικοκυριό που στη σύνθεσή του περιλαμβάνει και άτομο ή άτομα που έχουν ανάγκη μηχανικής υποστήριξης με χρήση ιατρικών συσκευών, η οποία παρέχεται κατ’ οίκον και είναι απαραίτητη για τη ζωή τους, τα παραπάνω όρια κατανάλωσης αυξάνονται κατά 600 kWh.

Για κάθε επιπλέον ενήλικο μέλος προστίθεται κατανάλωση 200 kWh και για κάθε επιπλέον ανήλικο μέλος κατανάλωση 100 kWh, μέχρι του συνολικού ορίου των 2.400 kWh ανεξαρτήτως του αριθμού των μελών του νοικοκυριού. Το συγκεκριμένο ανώτατο όριο (2.400 kWh) αυξάνεται κατά 300 kWh για νοικοκυριό που στη σύνθεσή του περιλαμβάνει και άτομο ή άτομα με αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω και κατά 600 kWh για νοικοκυριό που στη σύνθεσή του περιλαμβάνει και άτομο ή άτομα που έχουν ανάγκη μηχανικής υποστήριξης με χρήση ιατρικών συσκευών, η οποία παρέχεται κατ’ οίκον και είναι απαραίτητη για τη ζωή τους.

 

4) Ποια είναι η χορηγούμενη έκπτωση;

Ο Προμηθευτής θα εφαρμόζει τις τιμές χρέωσης Προμήθειας βάσει του Οικιακού Τιμολογίου που έχει επιλέξει ο εκάστοτε πελάτης και επί αυτών θα υπολογίζει την έκπτωση του ΚΟΤ ως εξής:

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ

 Έκπτωση στη χρέωση προμήθειας ηλεκτρικής

ενέργειας σε €/kWh

Κ.Ο.Τ. ΑΚ.Ο.Τ. Β
0,075€/kWh0,045€/kWh

Η παραπάνω έκπτωση υπολογίζεται στη χρέωση Προμήθειας για την κατανάλωση ημέρας. Εάν ο πελάτης έχει επιλέξει το Νυχτερινό Οικιακό Τιμολόγιο, τότε η έκπτωση εφαρμόζεται και στη χρέωση Προμήθειας για την κατανάλωση της νύχτας (ώρες μειωμένης χρέωσης), όπως προβλέπεται στην Υπουργική Απόφαση.

5) Ποια επιπλέον έκπτωση εφαρμόζει η ΔΕΗ στους πελάτες ΚΟΤ;

Στα άτομα με μηχανική υποστήριξη που είναι δικαιούχοι του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου (ΚΟΤ Α και Β) η ΔΕΗ από 01.10.2019 παρέχει έκπτωση 50% στην τιμή  χρέωσης ενέργειας του υπόψη τιμολογίου, που υπολείπεται  μετά το ποσό της επιδότησης που χορηγείται από την Πολιτεία, σύμφωνα με το σχετικό ΦΕΚ (ΦΕΚ Β/242/01.02.18)

6) Πώς γίνεται η τιμολόγηση κατά την ένταξη ή απένταξη στο ΚΟΤ Α ή ΚΟΤ Β;

Κατά την έκδοση του πρώτου Εκκαθαριστικού λογαριασμού, μετά την αρχική ημερομηνία ένταξης του δικαιούχου, το νέο ΚΟΤ δεν εφαρμόζεται για το σύνολο της κατανάλωσης του συγκεκριμένου λογαριασμού, αλλά μόνον για την περίοδο κατανάλωσης που έπεται της ημερομηνίας ένταξης στο νέο ΚΟΤ. Συγκεκριμένα για τον υπολογισμό της κατανάλωσης με το ΚΟΤ,  πολλαπλασιάζεται ο αριθμός των ημερών ένταξης με τη μέση ημερήσια κατανάλωση του υπόψη λογαριασμού (kWh/ημέρες Εκκαθαριστικού λογαριασμού).

7) Ποιες κατηγορίες Ευάλωτων πελατών ευνοούνται από τα νέα τιμολογιακά μέτρα;

Ευνοούνται όλες οι κατηγορίες των Ευάλωτων πελατών γιατί, μειώνονται οι τιμές χρέωσης των βασικών τιμολογίων Γ1 και Γ1Ν.8) Πως επωφελούνται οι πελάτες με Κοινωνικό Τιμολόγιο από τα νέα τιμολογιακά μέτρα;

Οι πελάτες που είναι ενταγμένοι στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (ΚΟΤ) εκτός από την έκπτωση που λαμβάνουν ήδη από την πολιτεία 0,075€/kWh (ΚΟΤ Α)  και 0,045€/kWh (ΚΟΤ Β), επωφελούνται όπως και όλοι οι υπόλοιποι οικιακοί πελάτες από την κατάργηση του παγίου και του 2ου κλιμακίου στη χρέωση ενέργειας για καταναλώσεις άνω των 2.000kWh.
 
Οι αιτήσεις ένταξης στο νέο ΚΟΤ υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του ειδικού προγράμματος της Η.ΔΙ.Κ.Α. (www.idika.gr).
 
 
Κοινωνικό τιμολόγιο στην ΕΥΔΑΠ: Ποιοι το δικαιούνται

Τη δυνατότητα να ενταχθούν στο ειδικό τιμολόγιο για δωρεάν νερό παρέχει η ΕΥΔΑΠ στους δικαιούχους του ΚΕΑ.

Η ΕΥΔΑΠ παρέχει – κατόπιν σχετικής αιτήσεως – τη δυνατότητα χορήγησης Έκτακτου Ειδικού Τιμολογίου (ΕΕΤ) σε όσους δικαιούχους έχουν υπαχθεί στο Νόμο 4389/2016, εφαρμόζοντας νέο ευνοϊκότερο πρόγραμμα το οποίο προβλέπει:

 • Δωρεάν ποσότητα νερού 2m3 ανά μήνα ανά μέλος και
 • Δωρεάν ποσότητα νερού 3m3 ανά μήνα για κάθε μέλος με αναπηρία άνω του 67%.

Εξαιρούνται οι περιπτώσεις φιλοξενίας και δωρεάν παραχώρησης, για τις οποίες οι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλουν την αίτηση υπαγωγής στο ΕΕΤ, μόνο στα Περιφερειακά Κέντρα της ΕΥΔΑΠ.

Μπορείτε να αιτηθείτε την ένταξη σας στο Έκτακτο Ειδικό Τιμολόγιο μόνο εφόσον έχετε ήδη υπαχθεί στο Νόμο 4389/2016.

Κατά την ηλεκτρονική υποβολή του αιτήματος χορήγησης του ΕΕΤ πρέπει να γνωρίζετε ΑΦΜ και ΑΜΚΑ.

Σε περίπτωση αναπηρίας άνω του 67% απαιτείται η επισύναψη έγκυρου πιστοποιητικού ΚΕΠΑ.

Εάν δεν έχετε δηλώσει ήδη τα στοιχεία σας (ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ και σχέση με το ακίνητο) στην ΕΥΔΑΠ, μέσω της ιστοθέσης μας, παρέχονται οι σχετικές κατευθυντήριες οδηγίες.

Δικαιούχοι οι οποίοι διαμένουν σε ακίνητο το οποίο τους έχει παραχωρηθεί δωρεάν ή είναι φιλοξενούμενοι σε κατοικία τρίτου, θα πρέπει (εκτός του να γνωρίζουν ΑΦΜ και ΑΜΚΑ) να προσκομίσουν σε οποιοδήποτε Περιφερειακό Κέντρο της ΕΥΔΑΠ τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 1. Αντίγραφο λογαριασμού ΕΥΔΑΠ.
 2. Φωτοτυπία της Αστυνομικής τους Ταυτότητας ή άλλου αποδεικτικού ταυτοπροσωπίας
 3. Έγκυρο (εκτυπωμένο από το TAXIS) αντίγραφο εντύπου της Φορολογικής Δήλωσης Ε1, όπου θα φαίνεται η Διεύθυνση της μόνιμης κατοικίας τους.

Κάντε την αίτηση σας εδώ: https://www.eydap.gr/MyAccount/SocialInvoice

ΠΗΓΗ: ΑμΕΑ Care

Δελτίο Μετακίνησης ΑμΕΑ και πολυτέκνων για τα έτη 2020 και 2021

Δωρεάν ή με μειωμένο εισιτήριο μετακίνηση ΑμεΑ και πολυτέκνων για τα έτη 2020 και 2021

Αριθμ. Δ12α/Γ.Π.οικ.40365/1254 – ΦΕΚ Τεύχος B’ 4563/15.10.2020
Καθορισμός των όρων, των προϋποθέσεων και της διαδικασίας για την δωρεάν ή με μειωμένο εισιτήριο μετακίνηση α) των Ατόμων με Αναπηρίες (ΑμεΑ), για τα έτη 2020 και 2021 με τα μέσα συγκοινωνίας των αστικών και υπεραστικών ΚΤΕΛ που είναι μέλη των ομοσπονδιών Π.Ο.Α.Σ και Π.Ο.Α.Υ.Σ.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ – ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΕΛΤΙΟΥ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

1. Στα Άτομα με Αναπηρίες:

• Ελληνικής υπηκοότητας,
• υπηκόους των Κρατών – Μελών της Ε.Ε. καθώς και υπηκόους Κρατών – Μελών του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ε.Ο.Χ.),
• υπηκόους των Κρατών που περιλαμβάνονται στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση που κυρώθηκε με το ν.δ. 4017/1959 (Α΄ 246),
• πολίτες τρίτων χωρών που έχουν καταστεί ανίκανοι για εργασία μετά από εργατικό ατύχημα σε ελληνικό έδαφος, ή είναι μέλη οικογένειας Έλληνα πολίτη ή πολίτη της ΕΕ, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 20 του π.δ. 106/2007 (Α΄ 135), στην παρ. 4 του άρθρου 85 του ν. 4251/2014 (Α΄ 80) και στην παρ. 1 του άρθρου 31 του ν. 4540/2018 (Α΄ 91),
• αναγνωρισμένους πρόσφυγες που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα, των οποίων το καθεστώς παραμονής στην Ελλάδα διέπεται από τις διατάξεις της Σύμβασης του 1951 για το Καθεστώς των Προσφύγων (ν.δ. 3989/1959, Α΄ 201), όπως τροποποιήθηκε από το Πρωτόκολλο της Νέας Υόρκης του 1967 για το Καθεστώς των Προσφύγων (α.ν. 389/1968, Α΄ 125), εφόσον κατοικούν μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα και έχουν ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%, ή είναι δικαιούχοι προνοιακών επιδομάτων ΑμεΑ που χορηγεί ο ΟΠΕΚΑ

παρέχεται το δικαίωμα της μετακίνησης με μειωμένο εισιτήριο κατά 50% σε όλες τις διαδρομές εσωτερικού των υπεραστικών λεωφορείων των ΚΤΕΛ.

2. Στα Άτομα με Αναπηρίες:

• Ελληνικής υπηκοότητας,
• υπηκόους των Κρατών – Μελών της Ε.Ε. καθώς και υπηκόους Κρατών – Μελών του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ε.Ο.Χ.),
• υπηκόους των Κρατών που περιλαμβάνονται στην Ευ-ρωπαϊκή σύμβαση που κυρώθηκε με το ν. δ. 4017/1959 (Α΄ 246),
• πολίτες τρίτων χωρών που έχουν καταστεί ανίκανοι για εργασία μετά από εργατικό ατύχημα σε ελληνικό έδαφος, ή είναι μέλη οικογένειας Έλληνα πολίτη ή πολίτη της ΕΕ, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 20 του π.δ. 06/2007 (Α΄ 135), στην παρ. 4 του άρθρου 85 του ν. 4251/2014 (Α΄ 80) και στην παρ. 1 του άρθρου 31 του ν. 4540/2018 (Α΄ 91),
• αναγνωρισμένους πρόσφυγες που διαμένουν μόνι-μα στην Ελλάδα, των οποίων το καθεστώς παραμονής στην Ελλάδα διέπεται από τις διατάξεις της Σύμβασης του 1951 για το Καθεστώς των Προσφύγων (ν. δ. 3989/1959, Α΄ 201), όπως τροποποιήθηκε από το Πρωτόκολλο της Νέας Υόρκης του 1967 για το Καθεστώς των Προσφύγων (α.ν. 389/1968, Α΄ 125), εφόσον κατοικούν μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα και έχουν ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%, ή είναι δικαιούχοι προνοιακών επιδομάτων ΑμεΑ που χορηγεί ο ΟΠΕΚΑ με την προϋπόθεση ότι το ετήσιο συνολικό δηλωθέν ατομικό τους εισόδημα δεν είναι μεγαλύτερο των είκοσι τριών χιλιάδων (23.000) ευρώ ή το ετήσιο συνολικό δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα δεν είναι μεγαλύτερο των είκοσι εννέα χιλιάδων (29.000). ευρώ, (το ετήσιο συνολικό δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα των 29.000 ευρώ προσαυξάνεται με 5.600 ευρώ για κάθε επιπλέον άτομο πέραν του δικαιούχου, που συνοικεί και εξαρτάται από τον φορολογούμενο, εφόσον αυτό παρουσιάζει αναπηρία 67% και άνω), παρέχεται το δικαίωμα δωρεάν μετακίνησης και εφόσον διαμένουν μόνιμα:

α) εντός των ορίων της Περιφέρειας Αττικής (πλην της Π.Ε. Νήσων), με τα αστικά μέσα συγκοινωνίας του ΟΑΣΑ. (Ο.ΣΥ. Α.Ε. και ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε),
β) στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης με τα αστικά μέσα συγκοινωνίας του ΟΑΣΘ,
γ) και στις λοιπές Περιφερειακές Ενότητες της χώρας με τα αστικά μέσα συγκοινωνίας των Αστικών ΚΤΕΛ του Νομού τους.

Το ύψος του εισοδήματος αποδεικνύεται με το εκκαθαριστικό σημείωμα της δήλωσης του φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2019 για τους δικαιούχους του 2020. Για τους δικαιούχους του 2021 το εκκαθαριστικό του 2020 αντίστοιχα.

Τα χρηματικά ποσά που καταβάλλονται από τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) ως προνοιακά επιδόματα αναπηρίας δεν υπολογίζονται στα εισοδηματικά όρια του συνολικού ατομικού εισοδήματος (23.000€) ή του συνολικού οικογενειακού εισοδήματος (29.000€) για την χορήγηση του Δελτίου Μετακίνησης ΑμεΑ.

Οι ολικά τυφλοί (ν. 958/1979, Α΄ 191) εξαιρούνται των εισοδηματικών κριτηρίων, όπως ορίζονται ως άνω, σύμφωνα με την αρ. 445/98 απόφαση της Επιτροπής Αναστολών του ΣτΕ και λαμβάνουν δελτίο μετακίνησης ανεξάρτητα από το όριο εισοδήματός τους.

3. Στους μόνιμους κατοίκους της Περιφέρειας Αττικής (πλην Π.Ε. Νήσων) παρέχεται το δικαίωμα της δωρεάν μετακίνησης με την έκδοση προσωποποιημένων ηλεκτρονικών καρτών μετακίνησης, οι οποίες εκδίδονται σύμφωνα με τους κανόνες του αυτόματου Συστήματος Συλλογής Κομίστρου και με τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται στην υπ’ αρ. 04/2017 γνωμοδότηση της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Σε περίπτωση λήξης ισχύος του δικαιώματος μετακίνησης αυτό δύναται να ανανεωθεί.

Το Δελτίο Μετακίνησης (Κάρτα ελεύθερης μετακίνησης ΑμεΑ) για τους μόνιμους κατοίκους της Π.Ε. Θεσσαλονίκης χορηγείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας και τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.).

Το Δελτίο Μετακίνησης για τους μόνιμους κατοίκους των κατά περίπτωση Περιφερειακών Ενοτήτων, χορηγείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες των Περιφερειών καθώς και από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) της χώρας. Από την Περιφέρεια Αττικής, τις Περιφερειακές Ενότητες και τα ΚΕΠ χορηγείται το Δελτίο Μετακίνησης ΑμεΑ για τις μετακινήσεις των μόνιμων κατοίκων της, με έκπτωση 50% στα Υπεραστικά ΚΤΕΛ.

4. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίζουν γνωμάτευση των Υγειονομικών Επιτροπών σε ισχύ (του π.δ. 611/1977 (Α΄ 198), του άρθρου 166 του ν. 2683/1999 (Α΄ 19), των άρθρων 165 και 167 του ν. 3528/2007 (Α΄ 26), του Ι.Κ.Α., των Υγειονομικών Επιτροπών του άρθρου 6 του ν. 3863/2010 (Α΄ 115) (Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας) ή της Α.Σ.Υ.Ε., Α.Ν.Υ.Ε., Α.Α.Υ.Ε, της Ανώτατης Υγειονομικής Επιτροπής της Ελληνικής Αστυνομίας, της Ανώτατης Υγειονομικής Επιτροπής του Πυροσβεστικού Σώματος (άρθρο 1 του ν. 4331/2015) στην οποία θα αναγράφεται απαραίτητα το ποσοστό αναπηρίας, το οποίο πρέπει να είναι τουλάχιστον 67%.

5. Όσοι λαμβάνουν σύνταξη επ΄ αόριστον με απόφαση Διοικητικού Διευθυντή Ασφαλιστικού φορέα ή του ΕΦΚΑ (απόφαση η οποία έχει εκδοθεί βάσει γνωματεύσεως Υγειονομικής Επιτροπής και στην οποία αναγράφεται το ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω) δικαιούνται Δελτίο Μετακίνησης χωρίς να απαιτείται η έκδοση πρόσθετης γνωμάτευσης Υγειονομικής Επιτροπής.

6. Όσοι λαμβάνουν οικονομική ενίσχυση (επίδομα αναπηρίας) από τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ο.Π.Ε.Κ.Α.) δικαιούνται Δελτίο Μετακίνησης χωρίς γνωμάτευση Υγειονομικών Επιτροπών.

7. Οι τυφλοί και οι Β.Ν.Κ. με τον απαιτούμενο δείκτη νοημοσύνης για την ένταξή τους στο πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης Νοητικής Υστέρησης, δικαιούνται Δελτίο Μετακίνησης και για τους συνοδούς τους.

 

ΠΗΓΗ: Οδηγός του Πολίτη

Ποιοι επιβάτες δικαιούνται έκπτωση στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια

Κατηγορίες προσώπων και οχημάτων που δικαιούνται έκπτωση επί του εκάστοτε ισχύοντος ναύλου κατά τη διακίνησή τους με όλα τα ακτοπλοϊκά πλοία, ανεξαρτήτου τρόπου δρομολογήσεως.

Με εγκύκλιο του Υπουργείου Ναυτιλίας στις 15/7/2013 με θέμα «Καθορισμός υποχρεώσεων δημόσιας υπηρεσίας στα Ε/Γ και Ε/Γ-Ο/Γ συμβατικά και ταχύπλοα πλοία» (αρ.πρωτ. 3324.1/01/13), ανακοινώθηκαν οι κατηγορίες προσώπων και οχημάτων που δικαιούνται έκπτωση επί του εκάστοτε ισχύοντος ναύλου κατά τη διακίνησή τους με όλα τα ακτοπλοϊκά πλοία, ανεξαρτήτου τρόπου δρομολογήσεως. (Σχετικά ΦΕΚ Β 1728/2013 και ΦΕΚ Β 1129/2014).

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΕΚΠΤΩΣΗ ΣΤΟΥΣ ΝΑΥΛΟΥΣ ΤΩΝ ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ

1. ΑΠΟΡΟΙ (ΜΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΤΗΣ ΟΙΚΕΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ, ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ, ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ) ΜΕΧΡΙ 10 ΑΤΟΜΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΚΑΤΑ ΠΛΟΙΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΗ [ΑΡΘΡΟ 5 Ν.6059/1934 (Α ́ 71)] 100% – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ

2. ΠΑΙΔΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΜΕΧΡΙ 5 ΕΤΩΝ 100% – ΚΑΤ ́ ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΟΝΕΑ ή ΚΗΔΕΜΟΝΑ (ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΑΝΑ ΔΥΟ ΜΙΑ ΚΛΙΝΗ )

3. A. ΑΝΑΠΗΡΟΙ ΠΟΛΕΜΟΥ
ΒΘΥΜΑΤΑ ΠΟΛΕΜΟΥ
ΓΒΟΗΘΟΙ ή ΣΥΝΟΔΟΙ (ΘΕΡΑΠΕΝΙΔΕΣ ή ΘΕΡΑΠΟΝΤΕΣ) (ΑΝ. ΠΟΛ.) [ΜΕ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΟΥΣΑΣ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ (Α & Β) ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ (Γ)] [ΑΡΘΡΟ 35 Α.Ν.1324/1949 (Α ́ 326), ΑΡΘΡΟ 8 Ν.Δ.3748/ 1957 (Α ́ 178), ΑΡΘΡΟ 3 Ν.4471/1965 (Α ́87), ΑΡΘΡΟ 35 Ν.1487/1950 (Α ́179)]

50% – ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΚΛΙΝΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΠΟΥ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΤΑΞΙΔΕΥΟΥΝ, ΕΦΟΣΟΝ Η ΘΕΣΗ ΑΥΤΗ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΚΛΙΝΕΣ

4. ΑΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ή ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ 80% ΚΑΙ ΑΝΩ (ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑ ΠΗΡΙΑΣ (ΚΕ.Π.Α.) ή ΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ή ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΗΜ ΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥΣ)

ΒΣΥΝΟΔΟΙ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ή ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ 80% ΚΑΙ ΑΝΩ ΕΦΟΣΟΝ Ο ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΑ ? ΤΕΤ ΡΑΠΛΗΓΙΑ, ΤΥΦΛΩΣΗ, ΝΟΗΤΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ, ΑΥΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΟ DOWN

Γ. ΕΑΝ Ο ΜΕΤΑΦΟΡΕΑΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙ ΣΥΝΟΔΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΤΟΤΕ Ο ΣΥΝΟΔΟΣ ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΑΙ Δ ΩΡΕΑΝ [ΑΡΘΡΟ 4 Ν.3709/2008 (Α ́ 213), ΑΡΘΡΟ 35 Ν.4150/2013 (Α ́ 102)] 50% – ΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ, ΟΙ ΣΥΝΟΔΟΙ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

5. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ (ΕΙΔΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑΡΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ) [ΑΡΘΡΟ ΔΕΚΑΤΟ Ν.1910/1944 (Α ́ 229)] 50% – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ

(Σχετικά ΦΕΚ Β 1728/2013 και ΦΕΚ Β 1129/2014)

ΠΗΓΗ: Οδηγός του Πολίτη

Μετακινήσεις των ΑμEΑ με τα επιβατηγά πλοία

Σε ανακοίνωση του υπουργείου τονίζεται ότι: «Με βάση τη νέα εγκύκλιο για την εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Δράσης αναφορικά με τα ΑΜΕΑ, ορίζονται μέτρα και απαιτήσεις για την ασφαλή μετακίνησή τους με πλοία της ακτοπλοΐας. Η εγκύκλιος ρυθμίζει θέματα όπως η πρόσβαση στα πλοία, η σηματοδότηση, η μετάδοση αναγγελιών, ο συναγερμός και άλλες πρόσθετες απαιτήσεις για τη μετακίνηση των ατόμων αυτών εντός του πλοίου».

Η Εγκύκλιος, όπως αναφέρεται, προβλέπει ότι από την 1η Μαίου του 2019, στα πλοία θα πρέπει-μεταξύ άλλων- να υπάρχει:

Ειδικά διαμορφωμένος χώρος για την παραμονή των ΑΜΕΑ
Ο κατάλληλος εξοπλισμός για την πρόσβασή τους στα πλοία( κατάλληλοι ανελκυστήρες και αναβατόρια)
Ειδική διαγράμμιση στο χώρο των οχημάτων για την πρόσβαση των ΑΜΕΑ από την είσοδο των πλοίων μέχρι τους ανελκυστήρες
Ειδική σηματοδότηση των χώρων για τα ΑΜΕΑ στους κοινόχρηστους χώρους
Ειδική σύστημα για τη μετάδοση αναγγελιών για τα ΑΜΕΑ
Θέσεις ασφάλισης των αμαξιδίων τους
Ορισμός κατάλληλα εκπαιδευμένων μελών από τα πληρώματα για την εξυπηρέτηση των ΑΜΕΑ.

Δείτε το σχετικό έγγραφο: Εγκύκλιος
 
 
Eισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση υποψηφίων με σοβαρές παθήσεις

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων καλούνται οι υποψήφιοι που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις και επιθυμούν να εισαχθούν σε Σχολές ή Τμήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε ορισμένο αριθμό θέσεων, καθ΄ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων, να απευθυνθούν σε μία από τις Ειδικές Επταμελείς Επιτροπές, που έχουν συσταθεί σε συγκεκριμένα Δημόσια ή Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία, προκειμένου να αποκτήσουν Πιστοποιητικό διαπίστωσης Πάθησης.

Υποψήφιοι μπορεί να είναι μαθητές της τελευταίας τάξης ΓΕΛ και ΕΠΑΛ, κάτοχοι τίτλου απόλυσης Λυκείου ή αντίστοιχου σχολείου της ημεδαπής ή Έλληνες κάτοχοι τίτλου απόλυσης ξένου Λυκείου ή αντίστοιχου σχολείου της αλλοδαπής.

 

Οι εν λόγω υποψήφιοι καταθέτουν στις Ειδικές Επταμελείς Επιτροπές στην αποκλειστική προθεσμία, τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α) Αίτηση (το έντυπο της αίτησης υπάρχει στην τελευταία σελίδα της εγκυκλίου και στην ιστοσελίδα του Υ.ΠΑΙ.Θ http://www.minedu.gov.gr, στην ενότητα: ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ, υποενότητα: Υποψήφιοι με σοβαρές παθήσεις).

β) Ιατρικές γνωματεύσεις από Δημόσιο Νοσοκομείο, οι οποίες φέρουν σφραγίδα από: i) Συντονιστή Διευθυντή Κλινικής ή Εργαστηρίου του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) ή ii) νόμιμα εκτελούντα χρέη Συντονιστή Διευθυντή Κλινικής ή Εργαστηρίου του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) ή iii) Καθηγητή Πανεπιστημίου ή Αναπληρωτή Καθηγητή.

γ) Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.

 

Επισημαίνεται ότι, αποκλειστικά και μόνο για τους πάσχοντες από τις παρακάτω παθήσεις:

1) με μειωμένη οπτική οξύτητα (με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 80%), (ΣΥΝ. ΠΙΝΑΚΑΣ: κωδ. 02)

2) από συγγενείς αιμολυτικές αναιμίες που υποβάλλονται σε μεταγγίσεις ή έχουν σοβαρές κλινικές εκδηλώσεις που προσδίδουν αναπηρία 67% και άνω (μεσογειακή αναιμία, δρεπανοκυτταρική αναιμία, μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία, πολυμεταγγιζόμενοι πάσχοντες από μεσογειακή αναιμία, συγγενής αιμολυτική αναιμία λόγω έλλειψης πυρουβικής κινάσης, ΑΝΑΙMIA DIAMOND BLACKFAN), (ΣΥΝ. ΠΙΝΑΚΑΣ: κωδ. 05)

3) με κινητικά προβλήματα προσδίδοντα αναπηρία τουλάχιστον 67%, (ΣΥΝ. ΠΙΝΑΚΑΣ: κωδ. 27)

4) από διάφορα σπάνια συγγενή, κληρονομικά ή επίκτητα σύνδρομα-νοσήματα όταν εκφράζονται με σοβαρές κλινικές εκδηλώσεις που προσδίδουν αναπηρία τουλάχιστον 67% εξεταζόμενοι κατά περίπτωση (ΣΥΝ. ΠΙΝΑΚΑΣ: κωδ. 57),

5) από σοβαρό κληρονομικό αγγειοοίδημα εργαστηριακά επιβεβαιωμένο με αναπηρία τουλάχιστον 67% (ΣΥΝ. ΠΙΝΑΚΑΣ: κωδ. 62)

6) από καλοήθη όγκο γέφυρας εγκέφαλου με αναπηρία τουλάχιστον 67% (ΣΥΝ. ΠΙΝΑΚΑΣ: κωδ. 63)

7) από ρήξη ανευρύσματος με αιμορραγία και υδροκέφαλο με αναπηρία τουλάχιστον 67% (ΣΥΝ. ΠΙΝΑΚΑΣ: κωδ. 64)

8) από μελορεόστωση με ποσοστό αναπηρίας 80% (ΣΥΝ. ΠΙΝΑΚΑΣ: κωδ. 69)

9) από ιχθυασιοειδή ερυθροδερμία με ποσοστό αναπηρίας 67% (ΣΥΝ. ΠΙΝΑΚΑΣ: κωδ. 70)

10) από φαρμακοανθεκτική επιληψία με ποσοστό αναπηρίας 67% (ΣΥΝ. ΠΙΝΑΚΑΣ: κωδ. 71)

απαιτείται να καταθέσουν στις Ειδικές Επταμελείς Επιτροπές των Νοσοκομείων μαζί με τα ανωτέρω δικαιολογητικά και Πιστοποιητικό ποσοστού αναπηρίας (εγκύκλιός μας με αρ. πρωτ. Φ.251/171726/Α5/4-11-2019 (ΑΔΑ: ΨΑ9Χ4653ΠΣ-4ΚΞ) αναφορικά με την πιστοποίηση αναπηρίας από τα ΚΕ.Π.Α.) που να έχει μόνιμη ισχύ ή άλλως να είναι σε ισχύ κατά την υποβολή της αίτησης στην Ειδική Επταμελή Επιτροπή προκειμένου να εκδοθεί το Πιστοποιητικό διαπίστωσης πάθησης από την εν λόγω Επιτροπή.

 

Όσοι από τους υποψήφιους των ανωτέρω περιπτώσεων 1) έως και 10) έχουν ήδη υποβάλει αίτηση προς τα ΚΕ.Π.Α. για έκδοση πιστοποιητικού ποσοστού αναπηρίας, αλλά δεν το έχουν αποκτήσει ακόμα, θα υποβάλουν προς τις Ειδικές Επταμελείς Επιτροπές των Νοσοκομείων εμπρόθεσμη αίτηση με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά. Ταυτόχρονα, αντί για το πιστοποιητικό ποσοστού αναπηρίας καταθέτουν Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86, στην οποία θα αναφέρουν ότι έχουν υποβάλει αίτηση προς τα ΚΕ.Π.Α. (σημειώνοντας τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησής τους) και ότι θα προσκομίσουν το πιστοποιητικό ποσοστού αναπηρίας, αμέσως μόλις το αποκτήσουν και πριν την ολοκλήρωση της διαδικασίας εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Δεδομένου ότι μετά την ψήφιση των Ν. 4452/2017 (ΦΕΚ 17/τ.Α΄) και Ν.4547/2018 (ΦΕΚ 102/τ.Α΄), την έκδοση της ΚΥΑ με αριθ. Φ. 153/104779/Α5/25-6-2018 (ΦΕΚ 241/τ.Β’/25-6-2018) και την έκδοση επίσης της ΚΥΑ με αριθμ. Φ.153/146145/Α5/20-9-2019 (ΦΕΚ 3557/Β’/2019) έχει υπάρξει νέα κωδικοποίηση παθήσεων, εφιστούμε την προσοχή των υποψηφίων στα εξής:

 

Πιστοποιητικά Διαπίστωσης Πάθησης που έχουν ήδη εκδοθεί από τις Επταμελείς Επιτροπές των Νοσοκομείων ή το ΚΕΣΥ πριν από τις 10 Νοεμβρίου 2017 και προκειμένου για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 και εφεξής, πρέπει να επικαιροποιηθούν με βάση τον ανωτέρω ΠΙΝΑΚΑ ΠΑΘΗΣΕΩΝ. Για το σκοπό αυτό, υποψήφιοι που έχουν αποκτήσει Πιστοποιητικό Διαπίστωσης Πάθησης από Ειδική Επταμελή Επιτροπή των συγκεκριμένων Νοσοκομείων ή το ΚΕΣΥ για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση έως και το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, εφόσον επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με την ειδική κατηγορία των πασχόντων από σοβαρές παθήσεις για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 και εφεξής και εφόσον πάσχουν από κάποια από τις παθήσεις που αναφέρονται στον ανωτέρω ΠΙΝΑΚΑ, πρέπει να υποβάλλουν εκ νέου αίτηση με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά σε μία από τις Ειδικές Επταμελείς Επιτροπές των Νοσοκομείων, προκειμένου να εκδοθεί νέο Πιστοποιητικό Διαπίστωσης Πάθησης βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας.

Πιστοποιητικά που εκδόθηκαν από Ειδική Επταμελή Επιτροπή των συγκεκριμένων Νοσοκομείων ή το ΚΕΣΥ μετά τις 10 Νοεμβρίου 2017, γίνονται δεκτά για την εισαγωγή πασχόντων από σοβαρές παθήσεις.

Υποψήφιοι των οποίων η αίτηση πιθανόν απορριφθεί από Επταμελή Επιτροπή Νοσοκομείου, είτε λόγω του εκπρόθεσμου της αίτησής τους είτε για οποιονδήποτε άλλο λόγο, έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης, την οποία καταθέτουν προς την Επταμελή Επιτροπή του Νοσοκομείου από την οποία απορρίφθηκαν. Οι ενστάσεις με τα δικαιολογητικά διαβιβάζονται από τη Γραμματέα της Επταμελούς Επιτροπής στο Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας (ΚΕ.Σ.Υ.) του Υπουργείου Υγείας, προκειμένου να εξετασθούν από την Επιτροπή Εξέτασης Ενστάσεων που συγκροτείται κάθε χρόνο με Κοινή Υπουργική Απόφαση.

Μετά την απόκτηση του Πιστοποιητικού διαπίστωσης πάθησης, οι υποψήφιοι θα κληθούν με νέο Δελτίο Τύπου στην ιστοσελίδα του Υ.ΠΑΙ.Θ., να υποβάλουν ηλεκτρονικό μηχανογραφικό δελτίο προκειμένου να συμμετάσχουν στην επιλογή για εισαγωγή σε Σχολές ή Τμήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με την ειδική κατηγορία των ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις. Η διαδικασία και ο χρόνος υποβολής των μηχανογραφικών δελτίων θα ανακοινωθεί με νεότερη εγκύκλιο, η οποία θα αποσταλεί στα σχολεία και θα αναρτηθεί προς ενημέρωση στο διαδίκτυο.

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

1) Αν για τις ανωτέρω αναπηρίες υπάρχει γνωμάτευση Α/μιας ή Β/μιας Υγειονομικής Επιτροπής, των νομαρχιών, της περιφέρειας ή των φορέων κοινωνικής ασφάλισης, που έχει εκδοθεί πριν την 1/9/11 και είναι σε ισχύ (επ ́αόριστον αν πρόκειται για επ ́αόριστον κρίση ή άλλως μέχρι την ημερομηνία που λήγει η ισχύς τους, εν προκειμένω οποτεδήποτε μέσα στο 2020, έτος υποβολής του μηχανογραφικού δελτίου), τότε αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί και να γίνει δεκτή, χωρίς να απαιτείται οι ενδιαφερόμενοι/ες να εξετάζονται εκ νέου από τις Υγειονομικές Επιτροπές των ΚΕ.Π.Α..

2) Αν για τις ανωτέρω αναπηρίες υπάρχει πιστοποιητικό αναπηρίας από τα ΚΕ.Π.Α., το οποίο είναι σε ισχύ κατά το έτος υποβολής του μηχανογραφικού δελτίου (εν προκειμένω οποτεδήποτε μέσα στο έτος 2020), δεν απαιτείται οι ενδιαφερόμενοι/ες να εξετάζονται εκ νέου από τις Υγειονομικές Επιτροπές των ΚΕ.Π.Α..

3) Επίσης, σας πληροφορούμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν.3865/2010 (ΦΕΚ 120 Α’) εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου που προβλέπουν δικαιοδοσία των Ανώτατων Υγειονομικών Επιτροπών, Στρατού (Α.Σ.Υ.Ε.), Ναυτικού, (Α.Ν.Υ.Ε.) Αεροπορίας (Α.Α.Υ.Ε.) και της Ανώτατης Επιτροπής της Ελληνικής Αστυνομίας. Συνεπώς, πιστοποιητικά ποσοστού αναπηρίας από τις ανωτέρω επιτροπές γίνονται δεκτά.

4) Αν για τις ανωτέρω αναπηρίες δεν υπάρχει πιστοποιητικό σε ισχύ, τότε οι ενδιαφερόμενοι/ες οφείλουν να υποβάλουν αίτηση σε οποιοδήποτε ΚΕ.Π.Α.. Προκειμένου να δοθεί προτεραιότητα, οι ενδιαφερόμενοι/ες πρέπει να τονίζουν στην γραμματεία των ΚΕ.Π.Α., ότι η αίτησή τους πρέπει να καταχωρηθεί ηλεκτρονικά με θέμα εγγράφου: κωδικός 013 «αίτημα για πανελλαδικές εξετάσεις» (συμπεριλαμβάνονται και οι υποψήφιοι/ες για το 5%, χωρίς εξετάσεις).

 

ΠΗΓΗ: https://www.minedu.gov.gr/exetaseis-2/sovares-pathiseis

 

Φωτεινή Χριστοδούλου

Κοινωνική Λειτουργός

Μείωση ή απαλλαγή στρατιωτικής θητείας

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3421/2005
(ΦΕΚ 302/Α/13122005)
Στρατολογία των Ελλήνων και άλλες διατάξεις.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 7
Μειωμένη στρατεύσιμη στρατιωτική υποχρέωση

1.Μεταφέρονται στους υπόχρεους μειωμένης στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης, εφόσον επιθυμούν, οι παρακάτω κατηγορίες οπλιτών:
α. Εξάμηνης διάρκειας:
(1)Όλοι οι αδελφοί από έξι ή περισσότερα ζώντα αδέλφια, καθώς και οι δύο μεγαλύτεροι αδελφοί από πέντε ζώντα αδέλφια.
(2)Ο μόνος ή μεγαλύτερος γιος του οποίου και οι δύο γονείς είναι ανίκανοι για κάθε εργασία ή έχουν πεθάνει.
(3)Ο πατέρας δύο ζώντων τέκνων.
(4)Όσοι έχουν σύζυγο ανίκανη για κάθε εργασία.
(5)Οι μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού.
(6)Όσοι υπηρέτησαν ενόπλως με στρατιωτική ιδιότητα σε τακτικές ένοπλες δυνάμεις άλλου κράτους, πλην συμμαχικού ή μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης για χρονικό διάστημα τουλάχιστον έξι (6) μηνών.
(7)Όσοι, μετά τη συμπλήρωση του τριακοστού πέμπτου έτους της ηλικίας τους, αποκτούν την Ελληνική Ιθαγένεια με πολιτογράφηση ή εγγράφονται σε μητρώα αρρένων ως αδήλωτοι, επειδή απέκτησαν την Ελληνική Ιθαγένεια λόγω γέννησής τους στο έδαφος της Ελληνικής Επικράτειας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του ν. 3284/2004 (ΦΕΚ 217 Α’).
β. Εννεάμηνης διάρκειας:
(1)Οι δύο μεγαλύτεροι αδελφοί από τέσσερα ζώντα αδέλφια.
(2)Ο μόνος ή μεγαλύτερος αδελφός από τρία ζώντα αδέλφια.
(3)Ο μόνος ή μεγαλύτερος γιος γονέα που είναι ανίκανος για κάθε εργασία ή έχει συμπληρώσει το εβδομηκοστό έτος της ηλικίας του ή διατελεί σε χηρεία.
(4)Ο μόνος ή μεγαλύτερος γιος θανόντος γονέα ή άγαμης μητέρας.
(5)Ο πατέρας ενός ζώντος τέκνου.
2.Οι στρατεύσιμοι μεταφέρονται στους υπόχρεους μειωμένης στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης, εφόσον με τη μεταφορά τους δεν απομένει υποχρέωση παραπέρα εκπλήρωσης στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης και τυχόν πρόσθετης.
3.Όσοι διατελούν σε ανυποταξία, υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος άρθρου μετά τη διακοπή της ανυποταξίας και εφόσον με τη μεταφορά τους δεν απομένει υποχρέωση παραπέρα εκπλήρωσης στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης και τυχόν πρόσθετης απολύονται. Οι λιποτάκτες υπάγονται στις ίδιες διατάξεις μετά τη διακοπή της λιποταξίας τους.
4.Η μεταφορά στους υπόχρεους μειωμένης στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης δεν ανακαλείται, αν μετά την υποβολή του αιτήματος εκλείψουν οι σχετικοί λόγοι.
5.Στις περιπτώσεις (1) και (2) της υποπαραγράφου α’ της παραγράφου 1 και στις περιπτώσεις (1), (2), (3) και (4) της υποπαραγράφου β’ της ίδιας παραγράφου του άρθρου αυτού, αν ο περιγραφόμενος ως δικαιούχος είναι ανίκανος για κάθε εργασία, το δικαίωμα της μεταφοράς μεταβιβάζεται στον αμέσως επόμενο ικανό για εργασία αδελφό. Δεν είναι δυνατή η μεταβίβαση του δικαιώματος μεταφοράς στους υπόχρεους μειωμένης στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης, στις περιπτώσεις που οι δικαιούχοι έχουν ασκήσει το δικαίωμα αυτό και έχουν ήδη εκπληρώσει μειωμένη στρατεύσιμη στρατιωτική υποχρέωση.
6.Οι έφεδροι αξιωματικοί, οι δόκιμοι έφεδροι αξιωματικοί και οι επίκουροι αξιωματικοί δεν υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου αυτού.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΣΤΡΑΤΕΥΣΗΣ ΑΝΑΒΟΛΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ

 

Άρθρο 13
Απαλλαγή από τη στράτευση
1.Απαλλάσσονται από την υποχρέωση στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης οι παρακάτω κατηγορίες στρατευσίμων και οπλιτών:
α. Όσοι κρίνονται από τις αρμόδιες υγειονομικές επιτροπές ή συμβούλια των Ενόπλων Δυνάμεων ακατάλληλοι για στράτευση, για λόγους υγείας.
β. Όσοι καταδικάζονται αμετάκλητα από οποιοδήποτε ποινικό δικαστήριο σε κάθειρξη ή σε ποινή που για τους στρατιωτικούς συνεπάγεται καθαίρεση και το έγκλημα για το οποίο καταδικάστηκαν δεν έχει αμνηστευθεί, ούτε έχει επακολουθήσει χάρη ή παραγραφή της ποινής με άρση των συνεπειών της καταδίκης.
γ. Ο πατέρας τριών ή περισσότερων ζώντων τέκνων, εφόσον επιθυμεί.
δ. Ο μόνος ή ο μεγαλύτερος γιος γονέων που έχουν πεθάνει, ο οποίος έχει έναν τουλάχιστον άγαμο και ανήλικο ή άγαμο και ανίκανο για κάθε εργασία αδελφό ή αδελφή, εφόσον επιθυμεί.
ε. Ο χήρος πατέρας ενός τουλάχιστον ζώντος ανήλικου ή ανίκανου για κάθε εργασία άγαμου τέκνου, εφόσον επιθυμεί.
στ. Ο πατέρας ενός τουλάχιστον ζώντος ανήλικου ή ανίκανου για κάθε εργασία άγαμου τέκνου, ο οποίος έχει σύζυγο ανίκανη για κάθε εργασία, εφόσον επιθυμεί.
ζ. Οι αλλοδαποί που μονάζουν στην περιοχή του Αγίου Όρους και αποκτούν την Ελληνική Ιθαγένεια με την πρόσληψή τους ως δόκιμοι ή μοναχοί, κατ’ επιταγή της παραγράφου 1 του άρθρου 105 του Συντάγματος της Ελλάδας.
2.Οι ανυπότακτοι και οι λιποτάκτες υπάγονται στις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού μετά τη διακοπή της ανυποταξίας ή της λιποταξίας τους, αντίστοιχα.
3.Οι υπαγόμενοι στις διατάξεις της παραγράφου 1 α του παρόντος άρθρου υπέχουν στρατιωτικές υποχρεώσεις, εφόσον, πριν από τη συμπλήρωση του τεσσαρακοστού πέμπτου έτους της ηλικίας τους, παύσουν να υφίστανται οι λόγοι της απαλλαγής. Στις γνωματεύσεις ακαταλληλότητας των αρμόδιων υγειονομικών επιτροπών ή συμβουλίων αναγράφεται υποχρεωτικά αν υπάρχει πιθανότητα ή όχι βελτίωσης ή ίασης της παθήσεως. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, καθορίζονται η διαδικασία και ο χρόνος της αυτεπάγγελτης παραπομπής για επανεξέταση της σωματικής ικανότητας ορισμένων ή όλων των απαλλαγέντων από τη στράτευση, περιοδικά ανά πενταετία ή έκτακτα κατά την κρίση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται οι υποχρεώσεις των παραπεμπομένων και οι συνέπειες της μη τήρησής τους, οι υποχρεώσεις των στρατολογικών γραφείων και των υγειονομικών επιτροπών, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου αυτής.
4.Η συνδρομή των προϋποθέσεων υπαγωγής στις διατάξεις της υποπαραγράφου β’ της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού αποδεικνύεται με αντίγραφο της σχετικής αμετάκλητης καταδικαστικής απόφασης και με βεβαίωση του αρμόδιου δικαστηρίου που εξέδωσε την απόφαση ή άλλης αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, με την οποία βεβαίωση πρέπει να πιστοποιείται ότι το έγκλημα για το οποίο καταδικάστηκαν δεν έχει αμνηστευτεί, ούτε έχει επακολουθήσει χάρη ή παραγραφή της ποινής με άρση των συνεπειών της καταδίκης. Τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται με μέριμνα των ενδιαφερομένων ή μπορούν να ζητηθούν αυτεπάγγελτα από το αρμόδιο στρατολογικό γραφείο, κατόπιν εγγράφου αιτήματός του προς τις αρμόδιες δικαστικές αρχές ή υπηρεσίες του Υπουργείου Δικαιοσύνης.
5.Η υπαγωγή των αναφερομένων στις διατάξεις των υποπαραγράφων γ’, δ’, ε’ και στ’ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου γίνεται με την προσκόμιση πιστοποιητικού δήμου ή κοινότητας, από το οποίο προκύπτει η οικογενειακή τους κατάσταση και όσον αφορά στην κρίση ανικανότητας για εργασία ισχύουν αναλογικά οι διατάξεις του άρθρου 8 του παρόντος νόμου.
6.Οι στρατεύσιμοι που είναι θρησκευτικοί λειτουργοί, μοναχοί ή δόκιμοι μοναχοί γνωστής θρησκείας, πλην της περιπτώσεως της υποπαραγράφου ζ’ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, δεν απαλλάσσονται από την υποχρέωση στράτευσης.
7.Σε περίοδο γενικής επιστράτευσης ή πολέμου μπορεί με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, που δε δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, να αναστέλλεται η εφαρμογή διατάξεων του άρθρου αυτού για κατηγορίες απαλλασσομένων και να διακόπτεται η απαλλαγή τους.

 

ΠΗΓΗ: https://eody.gov.gr/apallagi-strateusis

Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε εδώ: https://www.e-nomothesia.gr/kat-enoples-dynameis/stratologia

 

Φωτεινή Χριστοδούλου

Κοινωνική Λειτουργός

ΕΟΠΥΥ-Νέος κανονισμός παροχών υγείας. Τι αλλάζει σε φάρμακα, νοσηλεία, διαγνωστικές εξετάσεις

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ο νέος ενιαίος κανονισμός παροχών υγείας (ΕΚΠΥ) του ΕΟΠΥΥ.

Οι σημαντικότερες αλλαγές αφορούν μεταξύ άλλων :
Ενοποιείται η συμμετοχή όλων των ασθενών στο 30% σε περίπτωση νοσηλείας στους ιδιωτικούς φορείς νοσοκομειακής περίθαλψης, από το 50% συμμετοχής που είχαν οι ασφαλισμένοι του ΟΓΑ
Επιτρέπεται στα φαρμακεία να διακινούν φάρμακα αξίας μέχρι 3.000 ευρώ (από 1.000 ευρώ)
Εξαιρούνται οι πλαστικές χειρουργικές επεμβάσεις παρά μόνο αν υπάρχουν δυσμορφίες που έχουν προκύψει από ατύχημα ή άλλες θεραπευτικές παρεμβάσεις
Σε ότι αφορά τη νοσηλεία των ασθενών σε ιδιώτες παρόχους, η αποζημίωση γίνεται βάσει των ΚΕΝ (που βρίσκονται υπό αναμόρφωση) βάσει της κατάταξης ICD 10, για την οποία ακολουθεί έλεγχος από τον Οργανισμό
Προβλέπεται μια σειρά εξαιρεσίμων τα οποία αποζημιώνονται πέραν του ΚΕΝ, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις επιτρέπεται η χρέωση και με δεύτερο ΚΕΝ, για πάθηση που δεν έχει σχέση με την αρχική αιτία εισαγωγής ή επιπλοκή
Ρυθμίζονται οι χρεώσεις σε ειδικές μονάδες, όπως εντατικής θεραπείας και μονάδες νεογνών, για τις οποίες οι κλινικές υποχρεούνται σε συμβάσεις με τον ΕΟΠΥΥ και βάσει των συμβάσεων αυτών, αναλαμβάνουν να ενημερώνουν το ΕΚΕΠΥ καθημερινά για τις κενές θέσεις στις μονάδες αυτές
Ρυθμίζεται η νοσηλεία στο εξωτερικό σε περιπτώσεις κάλυψης από ιδιωτικές κλινικές και προβλέπει τη σύναψη ειδικών συμβάσεων του ΕΟΠΥΥ με κέντρα του εξωτερικού

Οι εξετάσεις χωρίς συμμετοχή
Εμβολιασμοί παιδιών και ενηλίκων, σύμφωνα με το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Υγείας Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού
Εξετάσεις προγεννητικού ελέγχου
Για την πρώιμη διάγνωση του καρκίνου του μαστού, μαστογραφία κάθε 2 χρόνια σε γυναίκες ηλικίας από 40 έως 50 ετών, και κάθε χρόνο σε γυναίκες ηλικίας άνω των 50 ετών ή σε γυναίκες άνω των 35 ετών, εφόσον οι τελευταίες ανήκουν σε ομάδα υψηλού κινδύνου. Για την τελευταία περίπτωση απαιτείται παραπομπή ειδικού γιατρού
Για την πρώιμη διάγνωση του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας, τεστ PAP κάθε χρόνο σε όλες τις γυναίκες από την έναρξη της σεξουαλικά ενεργούς ζωής, ή ανίχνευση υψηλού κινδύνου τύπων HPVDNA test, κάθε 5 χρόνια από την ηλικία των 21 ετών μέχρι την ηλικία των 60 ετών
Για την πρώιμη διάγνωση του καρκίνου του προστάτη, έλεγχος προστατικού αντιγόνου (
PSA) κάθε 2 χρόνια σε άνδρες άνω των 50 ετών και κάθε χρόνο σε άνδρες ηλικίας άνω των 60 και ως 80 ετών
Για την πρόληψη των καρδιοπαθειών, εξετάσεις χοληστερόλης, ολικής και κλασμάτων υψηλής και χαμηλής πυκνότητας, καθώς και τριγλυκεριδίων, με σκοπό τη διάγνωση δυσλιπιδαιμιών, κάθε 5 χρόνια σε άνδρες και γυναίκες από 15 έως 30 ετών και κάθε 3 χρόνια σε άνδρες και γυναίκες άνω των 30 ετών
Για την πρώιμη διάγνωση του καρκίνου του παχέος εντέρου, μικροσκοπική εξέταση ανίχνευσης αιμοσφαιρίνης στα κόπρανα κάθε 2 χρόνια σε άνδρες και γυναίκες ηλικίας 50 έως 70 ετών, και κολονοσκόπηση κάθε 5 έτη σε άνδρες και γυναίκες ηλικίας 50 ετών και άνω ή κάθε έτος σε άνδρες και γυναίκες ηλικίας 40 ετών και άνω, εφόσον ανήκουν σε ομάδα υψηλού κινδύνου. Στην τελευταία περίπτωση απαιτείται παραπομπή ειδικού ιατρού
Για την πρόληψη και διάγνωση του σακχαρώδη διαβήτη, εξετάσεις γλυκόζης αίματος, γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης (
HBAlc) και δοκιμασία ανοχής γλυκόζης κάθε 5 χρόνια σε άνδρες και γυναίκες από 15 έως 50 ετών και κάθε 3 χρόνια σε άνδρες και γυναίκες άνω των 50 ετών. Επίσης, κάθε 2 χρόνια σε άτομα με υψηλό κίνδυνο εμφάνισης σακχαρώδη διαβήτη, όπως α) συγγενείς α’ βαθμού με διαβήτη (κληρονομικότητα), β) άτομα με ΒΜΙ>30, γ) γυναίκες με πολυκυστικές ωοθήκες, δ) γυναίκες με ιστορικό διαβήτη κύησης, και ε) ασθενείς που πάσχουν από αρτηριακή υπέρταση και δυσλιπιδαιμία.

Δείτε εδώ  αναλυτικά τι προβλέπει ο κανονισμός.

Τροποποίηση και αντικατάσταση της με αριθμ. πρωτ. ΕΑΛΕ/Γ.Π. 46846/19-06-2018 (Β΄ 2315) κοινής υπουργικής απόφασης, με περιεχόμενο «Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ) του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ)»

Δελτίο μετακίνησης ΑμεΑ για το έτος 2021
11 Ερωτήσεις και Απαντήσεις για το Δελτίο μετακίνησης ΑμεΑ για το έτος 2021
 

 

 

 

 

 

1. Ερώτηση: Που μπορώ να πάω να θεωρήσω ή να βγάλω το δελτίο για τα ΜΜΜ;

Απάντηση: Στα ΚΕΠ και στις αρμόδιες υπηρεσίες των Περιφερειακών Ενοτήτων.

 

2. Ερώτηση: Πότε μπορώ να πάω να θεωρήσω ή να βγάλω το δελτίο για τα ΜΜΜ;

Απάντηση: Οποιαδήποτε στιγμή μεταξύ 25/1/2021 – 31/10/2021. Θα πρέπει όμως να έχεις κλείσει ραντεβού πριν πας.

 

3. Ερώτηση: Λαμβάνω επίδομα αναπηρίας από τον ΟΠΕΚΑ με 50% απόφαση αναπηρίας. Δικαιούμαι το δελτίο;

Απάντηση: Δικαιούσαι το δελτίο για τα ΜΜΜ αν έχεις και τις υπόλοιπες προϋποθέσεις.

 

4. Ερώτηση: Το ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα είναι πάνω από το όριο γιατί δήλωσα το αναπηρικό επίδομα του ΟΠΕΚΑ στη φορολογική μου δήλωση. Θα χάσω το δελτίο για τα ΜΜΜ;

Απάντηση: Αν τα ατομικά ή οικογενειακά εισοδήματα ξεπερνούν το όριο αφού αφαιρέσεις το προνοιακό αναπηρικό επίδομα του ΟΠΕΚΑ, τότε χάνεις το δελτίο για τα αστικά και ΜΟΝΟ.

Αν δεν τα ξεπερνάει δεν το χάνεις, όμως θα πρέπει να τους πας μια βεβαίωση από το κέντρο κοινότητας του Δήμου σου (κατόπιν ραντεβού) ότι έλαβες το Χ ποσό για εκείνο το διάστημα για να το αφαιρέσουν από το εισόδημα.

TIP: Αν το δελτίο σου θέλεις να είναι μόνο για τα υπεραστικά, τότε δεν υπάρχει εισοδηματικό κριτήριο.

 

5. Ερώτηση: Η απόφαση μου λήγει μεταξύ 25/1 – 31/10, πότε πρέπει βγάλω το δελτίο μου;

Απάντηση: Όποτε θες αρκεί να έχεις απόφαση αναπηρίας σε ισχύ και τις υπόλοιπες προϋποθέσεις και δικαιολογητικά. Μη ξεχάσεις ότι θα πρέπει να έχεις κλείσει ραντεβού πριν πας.

Το δελτίο ισχύει για όλο το 2021 άσχετα αν στο μεσοδιάστημα λήξει η απόφαση σου.

 

6. Ερώτηση: Το Δελτίο τι έκπτωση έχει στα ΚΤΕΛ

Απάντηση: Αρχικά να ξεκαθαρίσουμε ότι υπάρχουν 2 κατηγορίες ΚΤΕΛ. Τα αστικά και τα υπεραστικά.

Στα αστικά δίνετε ελεύθερη πρόσβαση μόνο στο Νομό του τόπου κατοικίας μας. Στα υπόλοιπα πληρώνουμε κανονικά

Στα υπεραστικά δίνετε έκπτωση 50% σε όλη την επικράτεια.

 

7. Ερώτηση: Είμαι κάτοικος Αττικής, πρέπει να βγάλω Δελτίο και για τα αστικά;

Απάντηση: Αρχικά μπορείς να μη βγάλεις καθόλου Δελτίο για τα αστικά αν δεν το επιθυμείς. Αλλά αν είσαι κάτοικος περιοχών του ΟΑΣΑ τότε έχεις την athenacard.

Αν είσαι κάτοικος εκτός περιοχών του ΟΑΣΑ και κάνεις χρήση στα αστικά ΚΤΕΛ της Αττικής, καλό είναι να βγάλεις και για τα αστικά.

 

8. Ερώτηση: Ποια δικαιολογητικά πρέπει να έχω μαζί μου αν θέλω να βγάλω δελτίο μόνο για τα υπεραστικά;

Απάντηση:1. Αίτηση του ενδιαφερομένου (γίνεται εκεί) ή του κηδεμόνα του ή άλλου εξουσιοδοτημένου ατόμου. (Φυσικά θα πρέπει να έχετε και τα απαραίτητα έγγραφα, όπως εξουσιοδότηση, αν δεν αφορά εσάς)

2.Γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής τουλάχιστον 67% σε ισχύ ή βεβαίωση χορήγησης επιδόματος ΟΠΕΚΑ, ανεξαρτήτου ποσοστού αναπηρίας (Στη βεβαίωση αναγράφεται το ποσοστό αναπηρίας, ο αριθμός και η ημερομηνία  γνωμάτευσης Υγειονομικής Επιτροπής και η ημερομηνία λήξης του δικαιώματος λήψης του επιδόματος από το δικαιούχο.) ή απόφαση Διοικητικού Διευθυντή Ασφαλιστικού Φορέα ή ΕΦΚΑ

💥Οι δικαιούχοι του προγράμματος οικονομικής ενίσχυσης τυφλότητας και του προγράμματος Σοβαρής και Βαριάς νοητικής Υστέρησης που λαμβάνουν τα αντίστοιχα επιδόματα από τον ΟΠΕΚΑ, δικαιούνται κάρτα μετακίνησης και για τους συνοδούς τους.

Προκειμένου οι τυφλοί και οι Σοβαρά ή Βαριά Νοητικά Υστερούντες που δεν είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο του ΟΠΕΚΑ για να λάβουν κάρτα μετά συνοδού, απαιτείται γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής που να αναφέρει ότι είναι τυφλοί ή έχουν οπτική αναπηρία-αναπηρία όρασης με ποσοστό 80% και άνω ή έχουν δείκτη νοημοσύνης κάτω του 34, ή νοητική υστέρηση με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω ή άτομα με διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές (παιδικός αυτισμός, αυτισμός) με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω.

3. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή φωτοαντίγραφο αυτής.

4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 περί της ακριβούς διεύθυνσης του τόπου διαμονής. Στην ανωτέρω Υ.Δ. θα δηλώνεται επίσης η μη παραλαβή Δελτίου Μετακίνησης από άλλη Περιφερειακή Ενότητα ή ΚΕΠ.

5. Για την έκδοση νέας κάρτας, δύο πρόσφατες φωτογραφίες από τις οποίες η μία να επικολλάται στο Δελτίο και η άλλη να επισυνάπτεται στην αίτηση του δικαιούχου. Ειδικά οι δικαιούχοι δελτίου συνοδού, πρέπει να συνυποβάλλουν τρεις ίδιες φωτογραφίες από τις οποίες η μία να επικολλάται στο δελτίο του συνοδού.

6. Για τους υπηκόους Κρατών εκτός Ε.Ε. που έχουν καταστεί ανίκανοι για εργασία μετά από εργατικό ατύχημα σε ελληνικό έδαφος, απαιτείται Ιατρική Βεβαίωση Νοσηλείας από Δημόσιο Νοσοκομείο, στο οποίο θα βεβαιώνεται η νοσηλεία μετά από το ατύχημα.

8. υπεύθυνη δήλωσή ότι δεν επιθυμούν την προμήθεια του σχετικού δελτίου για το Αστικό ΚΤΕΛ.

 

9. Ερώτηση: Ποια δικαιολογητικά πρέπει να έχω μαζί μου αν θέλω να βγάλω δελτίο για αστικά και τα υπεραστικά;

Απάντηση: Θα χρειαστεί ότι και στην ερώτηση 7 καθώς και:

1. εκκαθαριστικό της τελευταίας φορολογικής δήλωσης

2. Για να αφαιρεθούν τα χρηματικά ποσά που εισπράχθηκαν ως προνοιακά επιδόματα αναπηρίας από τον ΟΠΕΚΑ από το συνολικό εισόδημα, απαιτείται σχετική βεβαίωση του ποσού από τον ΟΠΕΚΑ που θα χορηγείται από τα Κέντρα Κοινότητας μετά από σχετική αίτηση του ενδιαφερόμενου που το εισόδημα του υπερβαίνει τα εισοδηματικά κριτήρια.

 

10. Ερώτηση: Ποια είναι τα εισοδηματικά κριτήρια;

Απάντηση: 23.000 € ατομικό και 29.000€ οικογενειακό, το οποίο προσαυξάνεται με 5.600€ για κάθε επί πλέον άτομο πέραν του δικαιούχου, που συνοικεί και εξαρτάται από τον φορολογούμενο.

 

11. Ερώτηση: Τι γίνετε αν χάσω το δελτίο μου; Μπορώ να βγάλω άλλο;

Απάντηση: Σε περίπτωση απώλειας, η οποία βεβαιώνεται από αστυνομική Αρχή, δύναται να χορηγείται εκ νέου δελτίο μετακίνησης από την αρμόδια Περιφερειακή Ενότητα αν υπάρχει διαθέσιμο. Σε περίπτωση απώλειας για δεύτερη φορά δεν είναι δυνατή η επαναχορήγηση.

 

Εγκύκλιος:  ΩΖΥΡ46ΜΤΛΚ-5ΟΘ

Αγορά Εργασίας και Άτομα με Χρόνια Νοσήματα

 

Με αφορμή πρόσφατες προκηρύξεις θέσεων που είδαν το φως της δημοσιότητας (Δήμου Ηρακλείου – Κρήτης, Περιφέρεια Αττικής), που θέτουν προϋπόθεση οι υποψήφιοι να μην έχουν χρόνια νοσήματα εγείρονται πολλά ερωτήματα για το πώς το κράτος προτίθεται να υποστηρίξει τα άτομα αυτά. Είναι ξεκάθαρο ότι κάτι τέτοιο παραβαίνει κάθε αρχή της Διεθνούς Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.) και δεν επιτρέπει στα συγκεκριμένα άτομα να διεκδικήσουν ενεργό ρόλο στην κοινωνία μας.

 

Η είσοδος των ανθρώπων με χρόνιο νόσημα στον επαγγελματικό στίβο είναι σημαντικότατη για την ποιότητα της ζωής των ανθρώπων αυτών. Πέρα από την οικονομική εξασφάλιση και την κοινωνική ένταξη, αποτελεί το δικό τους εισιτήριο για μια υγιή πραγματικότητα όπου θα περιλαμβάνονται όροι όπως ανάπτυξη, δημιουργικότητα, προσωπική εξέλιξη και εκπαίδευση.

 

Είμαστε στη θέση να τους το προσφέρουμε;

 

Στην αντίπερα όχθη άτομα, που έχουν πάρει το εισιτήριο, μας μαρτυρούν μια δύσκολη πραγματικότητα. Η ισορροπία μεταξύ της διαχείρισης της ασθένειας και της εργασίας για ένα εργαζόμενο που νοσεί είναι πολύ δύσκολο να επιτευχθεί.

 

Για παράδειγμα η απαίτηση παρακολούθησης ιατρικών ραντεβού και διαχείρισης συμπτωμάτων π.χ. μετά από χημειοθεραπείες πόσο εύκολο είναι να διατηρηθεί;

 

Έρευνες έχουν δείξει δυο βασικά εμπόδια: Το χρόνο (ο χρόνος εργασίας επηρεάζει το χρόνο, που ο εργαζόμενος ασχολείται με την υγεία του) και την ενέργεια (η ενέργεια που χρησιμοποιεί στην εργασία του δεν του αφήνει περιθώριο να ασχοληθεί με την υγεία του).

Η αναγκαιότητα ουσιαστικής παρέμβασης στη διαχείριση της υγείας των εργαζομένων μέσα από την υιοθέτηση ευέλικτων πολιτικών εργασίας, κατάρτισης των υπεύθυνων στελεχών στις επιχειρήσεις, προσωπικής εκπαίδευσης των ατόμων που νοσούν γίνεται άμεσα αντιληπτή.

 

Είμαστε στη θέση να τους το προσφέρουμε;

Οι έχοντες τα ηνία των επιλογών θα πρέπει να υιοθετήσουν πολιτικές, σύμφωνα με τις οποίες η πρόσληψη ατόμων με χρόνια νόσημα να θεωρείται δεδομένη σε κάθε είδους Οργανισμό ή Επιχείρηση. Οι Διευθύνσεις Ανθρωπίνων Πόρων και τα στελέχη που εργάζονται γύρω από αυτές, θα πρέπει να επιδεικνύουν την προσδοκώμενη ευελιξία προς την αντιμετώπιση των εργαζομένων με χρόνια προβλήματα υγείας, ώστε να καλλιεργηθεί μια σχέση υποστήριξης και αλληλοβοήθειας μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων.

 

Μπορεί να αλλάξει η κουλτούρα μας;

 

Μετά την πανδημία έγινε πλήρως κατανοητό ότι κάποιος ασθενής μπορεί να χρειαστεί να λείψει καιρό από την εργασία του, αλλά και να αντιμετωπίσει ιδιαίτερες δυσκολίες στον εργασιακό χώρο. Ας αρχίσει μια προσπάθεια να βρεθούν εναλλακτικές λύσεις προς όφελος όλων των εμπλεκόμενων, από άνθρωπο προς άνθρωπο.

 

Evangeli Bista Human Resources Executive|Human Capital Learning & Development

 

https://www.linkedin.com/in/evangelibista/