Τα δικαιώματα του νοσοκομειακού ασθενούς

(Ν. 2071/92 ΦΕΚ A΄ 123, Άρθρο 47)

 1. Ο ασθενής έχει το δικαίωμα προσεγγίσεως στις υπηρεσίες του νοσοκομείου, τις πλέον κατάλληλες για τη φύση της ασθένειας του.
 2. Ο ασθενής έχει το δικαίωμα της παροχής φροντίδας σε αυτόν με τον οφειλόμενο σεβασμό στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια του. Αυτή η φροντίδα περιλαμβάνει όχι μόνο την εν γένει άσκηση της ιατρικής και της νοσηλευτικής, αλλά και τις παραϊατρικές υπηρεσίες, την κατάλληλη διαμονή, την κατάλληλη μεταχείριση και την αποτελεσματική διοικητική και τεχνική εξυπηρέτηση
 3. Ο ασθενής έχει το δικαίωμα να συγκατατεθεί ή να αρνηθεί κάθε διαγνωστική ή θεραπευτική πράξη που πρόκειται να διενεργηθεί σε αυτόν. Σε περίπτωση ασθενούς με μερική ή πλήρη διανοητική ανικανότητα, η άσκηση αυτού του δικαιώματος γίνεται από το πρόσωπο που κατά νόμο ενεργεί για λογαριασμό του.
 4. Ο ασθενής δικαιούται να ζητήσει να πληροφορηθεί ό,τι αφορά στην κατάστασή του. Το συμφέρον του ασθενούς είναι καθοριστικό και εξαρτάται από την πληρότητα και την ακρίβεια των πληροφοριών που του δίνονται. Η πληροφόρηση του ασθενούς πρέπει να του επιτρέψει να σχηματίσει πλήρη εικόνα των ιατρικών, κοινωνικών και οικονομικών παραμέτρων της καταστάσεως του και να λαμβάνει αποφάσεις ο ίδιος ή να μετέχει στη λήψη αποφάσεων, που είναι δυνατόν να προδικάσουν τη μετέπειτα ζωή του.
 5. Ο ασθενής ή ο εκπρόσωπός του σε περίπτωση εφαρμογής της παρ. 3, έχει το Δικαίωμα να πληροφορηθεί, πλήρως και εκ των προτέρων, για τους κινδύνους που ενδέχεται να παρουσιασθούν ή να προκύψουν εξ αφορμής εφαρμογής σε αυτόν ασυνήθων ή πειραματικών διαγνωστικών και θεραπευτικών πράξεων. Η εφαρμογή των πράξεων αυτών στον ασθενή λαμβάνει χώρα μόνο ύστερα από συγκεκριμένη συγκατάθεση του ίδιου. Η συγκατάθεση αυτή μπορεί να ανακληθεί από τον ασθενή ανά πάσα στιγμή. Ο ασθενής πρέπει να αισθάνεται τελείως ελεύθερος στην απόφαση του, να δεχθεί ή να απορρίψει, κάθε συνεργασία του με σκοπό την έρευνα ή την εκπαίδευσή. Η συγκατάθεσή του για τυχόν συμμετοχή του, είναι δικαίωμά του και μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή.
 6. Ο ασθενής έχει το δικαίωμα στο μέτρο και στις πραγματικές συνθήκες που είναι δυνατόν, προστασίας της ιδιωτικής του ζωής. Ο απόρρητος χαρακτήρας των πληροφοριών και του περιεχομένου των εγγράφων που τον αφορούν, του φακέλου των ιατρικών σημειώσεων και ευρημάτων, πρέπει να είναι εγγυημένος.
 7. Ο ασθενής έχει το δικαίωμα του σεβασμού και της αναγνωρίσεως σε αυτόν των θρησκευτικών και ιδεολογικών του πεποιθήσεων.
 8. Ο ασθενής έχει το δικαίωμα να παρουσιάσει ή να καταθέσει αρμοδίως διαμαρτυρίες και ενστάσεις και να λάβει πλήρη γνώση των επ’ αυτών ενεργειών και αποτελεσμάτων.

Κανονισμός Υποχρεώσεων Ασθενών

 1. Ο ασθενής έχει υποχρέωση να ενημερώνει το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό για τα φάρμακα που τυχόν έπαιρνε πριν την εισαγωγή του στο Νοσοκομείο και να συνεργάζεται με ειλικρίνεια.
 2. Για κάθε παράπονο, ο ασθενής και οι συγγενείς θα πρέπει να απευθύνονται στους ιεραρχικά υπεύθυνους, καθώς και στo Γραφείο Υποστήριξης Πολίτη που λειτουργεί στο Νοσοκομείο.
 3. Οι συγγενείς και τα φιλικά πρόσωπα που επισκέπτονται τους ασθενείς, θα πρέπει να φροντίζουν, ώστε η παραμονή τους στους θαλάμους νοσηλείας να είναι χρονικά σύντομη και ολιγοπρόσωπη, αποφεύγοντας κατά το δυνατόν να συνοδεύονται από παιδιά.
 4. Οι συνοδοί των ασθενών που παραμένουν στους θαλάμους κατόπιν ειδικής άδειας, θα πρέπει να συμβάλουν στην διατήρηση της καθαριότητας, να αποφεύγουν να κάθονται στα κρεβάτια των ασθενών, να μην τοποθετούν λουλούδια και γλάστρες και να μην καταναλώνουν τρόφιμα, αναψυκτικά και καφέδες εντός των θαλάμων, προκειμένου να αποφεύγεται η δημιουργία εστιών μικροβίων και μικροοργανισμών.
 5. Οι συνοδοί και οι επισκέπτες θα πρέπει να συνομιλούν χαμηλόφωνα στους χώρους του Νοσοκομείου και να μην προκαλούν θόρυβο, σεβόμενοι ότι οι ασθενείς έχουν ανάγκη ησυχίας και ψυχικής ηρεμίας.
 6. Οι ασθενείς και οι συγγενείς θα πρέπει να φροντίζουν, ώστε να μην  φέρουν μαζί τους πολύτιμα αντικείμενα ή μεγάλα χρηματικά ποσά.
 7. Οι ασθενείς δεν θα πρέπει να απομακρύνονται από τους θαλάμους, χωρίς προηγουμένως να έχουν ενημερώσει το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό και να έχουν λάβει σχετική άδεια.
 8. Οι ασθενείς οφείλουν να έχουν πάντοτε μαζί τους τα βιβλιάρια υγείας και ασφάλισης, τις εξετάσεις στις οποίες έχουν υποβληθεί στο παρελθόν, καθώς και κάθε έγγραφο σχετικό με την υγεία τους (πληροφοριακά δελτία, οδηγίες κλπ.).
 9. Οι επισκέπτες απαγορεύεται να εισέρχονται εντός του Νοσοκομείου με αυτοκίνητο ή άλλο μεταφορικό μέσο, εκτός όταν συνοδεύουν ΑμΕΑ για λόγους ιατρικής εξέτασης.
 10. Η καταβολή αμοιβής σε οποιοδήποτε πρόσωπο και για οποιοδήποτε λόγο είναι παράνομη, ενώ συνιστά προσβλητική πράξη για τους ίδιους τους εργαζόμενους.
 11. Οι ασθενείς ή και οι συνοδοί τους, θα πρέπει να δίνουν απαραίτητα τα στοιχεία και τις πληροφορίες που τους ζητούνται από το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό κατά την παραμονή τους στο Νοσοκομείο.
 12. Απαγορεύεται αυστηρά το κάπνισμα σε όλους τους χώρους του Νοσοκομείου εσωτερικούς και εξωτερικούς).
Για να μπορέσεις να διεκδικήσεις αποκλειστικά τα δικαιώματά σου, θα πρέπει πρώτα απ’όλα να τα γνωρίζεις.
Με βάση αυτή τη γνώση θα είσαι σε θέση να κάνεις τις σωστές κινήσεις και να πάρεις τις σωστές αποφάσεις για όλα τα θέματα
που αφορούν την υγεία σου και τη ζωή σου.
 • Υπάρχει Νόμος του Κράτους που ορίζει τα δικαιώματα του νοσοκομειακού ασθενούς;

  Τα δικαιώματα του νοσοκομειακού ασθενούς βρίσκονται νομικά διατυπωμένα στον νόμο Ν.2071 ΦΕΚ 123/92, άρθρο 47, ο οποίος επισυνάπτεται.

  ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ

  • ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΟΙΚΙΑΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΤΗΣ Δ.Ε.Η.
 • Τι είναι το κοινωνικό οικιακό τιμολόγιο;

  Με την Δ5-ΗΛ/Β/Φ1.21/12112/20.06.2013 (ΦΕΚ Β’ 1521/21.06.2013) Απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του Νόμου 4001/2011 (ΦΕΚ Α΄ 179/22.08.2011), καθορίστηκαν τα κριτήρια, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία ένταξης ενός Πελάτη ηλεκτρικής ενέργειας στο Μητρώο των Ευάλωτων Πελατών για την εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου 6 του Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας σε Πελάτες (ΦΕΚ Β’ 832/09.04.2013).

 • Σε ποιες ευπαθείς ομάδες χορηγείται το Κ.ΟΤ.;

  Στο Μητρώο των Ευάλωτων Πελατών εντάσσονται Οικιακοί Πελάτες ηλεκτρικής ενέργειας και μόνο για την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας της κύριας κατοικίας τους, εφόσον είναι άτομα χαμηλού εισοδήματος, τρίτεκνοι, πολύτεκνοι, μακροχρόνια άνεργοι, άτομα με αναπηρία, άτομα που χρήζουν μηχανικής υποστήριξης και υπερήλικες, με βάση συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια και όρια τετραμηνιαίας κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας για κάθε κατηγορία.

 • Ποιες οι προϋποθέσεις χορήγησης του Κ.Ο.Τ. σε άτομα με αναπηρία;

  Χορηγείται εφόσον ΙΣΧΥΟΥΝ όλες οι παρακάτω προϋποθέσεις:

  • Η παροχή ρεύματος αφορά στην κύρια κατοικία,
  • Η παροχή ρεύματος είναι στο όνομα του δικαιούχου ή του/της συζύγου,
  • Ο αιτών είναι άτομο με 67% αναπηρία και άνω ή τον βαρύνουν προστατευόμενα μέλη με 67% αναπηρία και άνω,
  • Το ετήσιο οικογενειακό ΕΙΣΟΔΗΜΑ είναι μικρότερο από το ποσό των 23.500€.

  Στους Ευάλωτους Πελάτες παρέχονται από όλους τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας ειδικά μέτρα προστασίας, όπως είναι προθεσμία εξόφλησης Λογαριασμών Κατανάλωσης τουλάχιστον σαράντα ημερών, δυνατότητα τμηματικής και άτοκης εξόφλησης Λογαριασμών Κατανάλωσης, αναστολή της δυνατότητας του προμηθευτή να δώσει εντολή απενεργοποίησης μετρητή (διακοπής ρεύματος) λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών κατά την χειμερινή περίοδο (Νοέμβριο έως Μάρτιο) και κατά τη θερινή περίοδο (Ιούλιο και Αύγουστο), καθώς και αυστηρότερες προϋποθέσεις για την καταγγελία της σύμβασης προμήθειας εκ μέρους του προμηθευτή.

  Σε περίπτωση που τόσο η τετραμηνιαία κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας Ευάλωτου Πελάτη, όσο και η μέση τετραμηνιαία κατανάλωσή του σε ετήσια κυλιόμενη βάση υπερβούν τα όρια κατανάλωσης της κατηγορίας του, παύουν να εφαρμόζονται για το συγκεκριμένο τετράμηνο τα παραπάνω μέτρα προστασίας.

 • Ποια είναι τα απαιτούμενα στοιχεία για την υποβολή αίτησης του δικαιούχου;

  Οι πελάτες που θέλουν να υποβάλλουν αίτηση το μόνο που χρειάζεται να γνωρίζουν είναι:

  1. Τα στοιχεία της παροχής τους (Κωδικό Ηλεκτρονικής Πληρωμής και Αύξοντα Αριθμό λογαριασμού)
  2. Τα στοιχεία της αστυνομικής τους ταυτότητας και το ΑΦΜ τους (και του/της συζύγου εφόσον είναι έγγαμοι)
  3. Στην περίπτωση των ατόμων που χρήζουν μηχανικής υποστήριξης οφείλουν να δηλώνουν επιπλέον:
  4. τον αριθμό ΑΜΚΑ τους
  5. τον ασφαλιστικό τους φορέα
  6. τον αριθμό πρωτοκόλλου βεβαίωσης του κρατικού ασφαλιστικού φορέα, στον οποίο υπάγεται ο ασθενής, με την οποία πιστοποιείται η ανάγκη κατ’ οίκον χρήσης συσκευής μηχανικής υποστήριξης απαραίτητης για τη ζωή του ασθενούς. Στην περίπτωση που ο ασθενής είναι ανασφάλιστος, τον αριθμό πρωτοκόλλου βεβαίωσης αντίστοιχου περιεχομένου από κρατικό νοσοκομείο.
  7. ότι έχουν στην κατοχή τους την ανωτέρω βεβαίωση

  Οι δικαιούχοι οφείλουν να διατηρούν το πρωτότυπο της σχετικής βεβαίωσης για όσο διάστημα είναι ενταγμένοι στο ΚΟΤ και να την προσκομίζουν σε περίπτωση σχετικού ελέγχου. Η ύπαρξη και η ακρίβεια του περιεχομένου της βεβαίωσης και η ακρίβεια των στοιχείων της υπεύθυνης δήλωσης μπορεί να ελεγχθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών.

 • Ποιες είναι οι προβλεπόμενες ρυθμίσεις για διευκόλυνση εφαρμογής του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου (Κ.Ο.Τ.);

  Για την επιτάχυνση των διαδικασιών εφαρμογής του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου και τη διευκόλυνση των υποψηφίων για ένταξή τους σ΄αυτό, στην περίπτωση που η παροχή ρεύματος δεν είναι στο όνομά τους και χρειάζεται αλλαγή ονόματος, η ΔΕΗ ΑΕ διευκρινίζει τα ακόλουθα:

  • Δεν χρειάζεται η καταβολή της προκαταβολής κατά την υπογραφή του συμβολαίου.
  • Το ύψος της προκαταβολής δεν θα ξεπερνά τα 20 ευρώ και θα επιμερίζεται σε έξι (6) ισόποσες διμηνιαίες άτοκες δόσεις με ενσωμάτωσή τους στους επόμενους λογαριασμούς.
 • Ποιοι είναι οι τρόποι υποβολής της αίτησης;

  Οι αιτήσεις για το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο www.dei.gr

  και τηλεφωνικά στο 11770 | Δευτέρα έως Παρασκευή : 7π.μ.-7 μ.μ.

  Αιτήσεις για ένταξη στο Μητρώο Ευάλωτων Πελατών υποβάλλονται στο διάστημα από την 1η Οκτωβρίου έως τη 15η Δεκεμβρίου εκάστου έτους, για ένταξη από την αρχή του επόμενου έτους. Μπορούν να υποβάλλονται αιτήσεις και μετά την παρέλευση αυτού του διαστήματος, αλλά η ένταξη θα γίνεται για το υπόλοιπο διάστημα του έτους μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των στοιχείων.

  Διευκρινίζεται ότι για τους δικαιούχους οι οποίοι εντάχθηκαν στους Ευάλωτους Πελάτες για ένα έτος, εφόσον δεν έχει υπάρξει οποιαδήποτε μεταβολή στα στοιχεία της αρχικής τους αίτησης, η ένταξή τους ισχύει και για το επόμενο έτος, χωρίς να απαιτείται η υποβολή νέας αίτησης. Στην περίπτωση όμως που έχει μεταβληθεί κάποιο από τα στοιχεία της αρχικής τους αίτησης, τότε απαιτείται υποχρεωτικά η υποβολή νέας αίτησης. Επιπρόσθετα, εάν κατά τον έλεγχο των στοιχείων μέσω των αρμόδιων φορέων (Υπ. Οικονομικών, ΟΑΕΔ) αποδειχθεί ότι δεν πληρούν τα κριτήρια, τότε θα διαγράφονται από το Μητρώο των Ευάλωτων Πελατών. Εξαίρεση αποτελούν οι δικαιούχοι της κατηγορίας «Άτομα που χρήζουν μηχανικής υποστήριξης», οι οποίοι υποχρεούνται να υποβάλουν αίτηση κάθε χρόνο.

  Για περαιτέρω πληροφορίες απευθυνθείτε στην ιστοσελίδα της Δ.Ε.Η. : www.dei.gr

 • Ποια είναι η προβλεπόμενη διαδικασία και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την απαλλαγή από το Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. ή τον υπολογισμό αυτού με μειωμένο συντελεστή από τη Δ.Ο.Υ.;

  Στις περιπτώσεις που έχει εκδοθεί λογαριασμός κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος από τη Δ.Ε.Η. ή τους εναλλακτικούς προμηθευτές ηλεκτρικού ρεύματος, ενώ το ακίνητο απαλλάσσεται ή το Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. πρέπει να υπολογισθεί με μειωμένο συντελεστή κατά τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 53 του ν.4021/2011, η απαλλαγή ή ο υπολογισμός του Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. με μειωμένο συντελεστή διενεργείται από την αρμόδια για τη φορολογία εισοδήματος του δικαιούχου Δ.Ο.Υ. σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 2 της παρούσας, εφόσον ο δικαιούχος προσκομίσει φωτοτυπία της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2011 ή οικονομικού έτους 2012 κατά περίπτωση, του εκκαθαριστικού φορολογίας εισοδήματος του ιδίου έτους, εφόσον αυτό έχει εκδοθεί, καθώς και του εκκαθαριστικού του Ενιαίου Τέλους Ακινήτων έτους 2008 ή συμβόλαιο για απόκτηση ακινήτου μετά την 1ηΙανουαρίου 2008, αν το ακίνητο για το οποίο ζητείται η απαλλαγή ή ο υπολογισμός με μειωμένο συντελεστή αποκτήθηκε μετά την ημερομηνία αυτή. Η απόφαση απαλλαγής από το Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. ή υπολογισμού αυτού με μειωμένο συντελεστή έχει ως τα υποδείγματα 2 και 3 κατά περίπτωση.

  Εκτός των ανωτέρω, ο δικαιούχος υποχρεούται να προσκομίσει και τα ακόλουθα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά:

  α) προκειμένου για ανάπηρο, βεβαίωση από αρμόδια αρχή για την πιστοποίηση και το ποσοστό της αναπηρίας (υγειονομική επιτροπή, ασφαλιστικό φορέα)

  β) προκειμένου για άνεργο, βεβαίωση από τον κατά περίπτωση αρμόδιο φορέα για την ανεργία.

  ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ Ο ΣΧΕΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ (ΦΕΚ756-14/03/2012)

 • Ποια η προβλεπόμενη διαδικασία σχετικά με την στρατολογία, τη μειωμένη θητεία και τις απαλλαγές;

  ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΘΗΤΕΙΑ

  Σύμφωνα με το άρθρο 7 του Νόμου 3421/2005 ΦΕΚ 302/13-12-2005 Τ. Α’ ) μεταφέρονται στους υπόχρεους μειωμένης θητείας, εφόσον επιθυμούν οι παρακάτω κατηγορίες οπλιτών:

  Α.Εξάμηνης διάρκειας:
  1Όλοι οι αδελφοί από έξι ή περισσότερα ζώντα αδέλφια, καθώς και οι δύο μεγαλύτεροι αδελφοί από πέντε ζώντα αδέλφια.
  2Ο μόνος ή μεγαλύτερος γιος του οποίου και οι δύο γονείς είναι ανίκανοι για κάθε εργασία ή έχουν πεθάνει.
  3Ο πατέρας δύο ζώντων τέκνων.
  4Όσοι έχουν σύζυγο ανίκανο για κάθε εργασία.
  5Οι μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού.
  6Όσοι υπηρέτησαν ενόπλως με στρατιωτική ιδιότητα σε τακτικές ένοπλες δυνάμεις άλλου κράτους, πλην συμμαχικού ή μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον έξι μηνών
  7Όσοι μετά την συμπλήρωση του τριακοστού πέμπτου έτους της ηλικίας τους αποκτούν την Ελληνική Ιθαγένεια με πολιτογράφησης ή εγγράφονται σε Μητρώα Αρρένων ως αδήλωτοι, επειδή απέκτησαν την Ελληνική Ιθαγένεια, λόγω γέννησης τους στο έδαφος της Ελληνικής Επικράτειας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του Νόμου 3284/2004 (ΦΕΚ 217/Α)
  B.Εννιάμηνης διάρκειας (σήμερα υπηρετούν 8 μήνες) :
  1Οι δύο μεγαλύτεροι αδελφοί από τέσσερα ζώντα αδέλφια.
  2Ο Μόνος ή μεγαλύτερος αδελφός από τρία ζώντα αδέλφια.
  3Ο μόνος ή μεγαλύτερος γιος γονέα που είναι ανίκανος για κάθε εργασία ή έχει συμπληρώσει το εβδομηκοστό έτος της ηλικίας του ή διατελεί σε χηρεία
  4Ο μόνος ή μεγαλύτερος γιος θανόντος γονέα ή άγαμης μητέρας.
  5Ο πατέρας ενός ζώντος τέκνου.
  Γ.Σύμφωνα με το άρθρο 55 παρ. 1β του Νόμου 3421/2005 (ΦΕΚ 302/13-12-2005 τ. Α' ), οι ομογενείς, οι οποίοι διακόπτουν την μόνιμη κατοικία τους σε χώρα του τέως ανατολικού συνασπισμού ή την Τουρκία και έρχονται στην Ελλάδα απευθείας ή μέσω άλλης χώρας, δικαιούνται να μεταφερθούν στους υπόχρεους μειωμένης θητείας εξάμηνης διάρκειας, εφόσον καταταγούν στις Ένοπλες Δυνάμεις εντός πενταετίας από την εγγραφή τους σε μητρώο αρρένων και απολύονται οριστικά, εφόσον το επιθυμούν, μετά την συμπλήρωση τρίμηνης πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας.
  Δ.Σύμφωνα με το άρθρο 58 παρ. 1 του Νόμου 3421/2005 (ΦΕΚ 302/13-12-2005 τ. Α' ), ο μόνος ή ο μεγαλύτερος γιος ή αδελφός προσώπου που απεβίωσε κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του, με οποιαδήποτε ιδότητα στις Ένοπλες Δυνάμεις, την Ελληνική Αστυνομία, την Πυροσβεστική Υπηρεσία και το Λιμενικό Σώμα και εξαιτίας αυτής ή απεβίωσε ή τραυματίστικε εξαιτίας τρομοκρατικής ενέργειας, απολύεται οριστικά από τις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων μετά την συμπλήρωση χρόνου πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας τουλάχιστον τριών μηνών, εφόσον το επιθυμεί.

  ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ-ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ

  Α.Νομοθεσία
  1Εφόσον oι στρατεύσιμοι με την μεταφορά τους στους υπόχρεους μειωμένης στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης δεν υπέχουν παραπέρα υποχρέωση εκπλήρωσης πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας ή πρόσθετης στρατιωτικής υποχρέωσης, υποβάλλουν τα δικαιολογητικά οποτεδήποτε μετά την αρχική πρόσκληση της κλάσης τους.
  2ΑΝ μετά τη μεταφορά στους υπόχρεους μειωμένης στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης απομένει υπόλοιπο πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας που μπορεί να εξαγορασθεί, τα δικαιολογητικά για τη μεταφορά και την εξαγορά υποβάλλονται ταυτόχρονα και ο υπολογισμός του χρόνου που εξαγοράζεται γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 72 του ν.3421/2005
  3Εφόσον τα απαραίτητα δικαιολογητικά υπάρχουν στο αρχείο του Στρατολογικού Γραφείου, η μεταφορά γίνεται μόνο με αίτηση του ενδιαφερομένoυ, στην οποία προσαρτώνται επικυρωμένα φωτοαντίγραφα των δικαιολογητικών αυτών. Τα Στρατολογικά Γραφεία με την αποδοχή του αιτήματος μεταφοράς στους υπόχρεους μειωμένης στρατεύσιμης στρατιωτικής υπηρεσίας καταχωρίζουν την προβλεπόμενη μεταβολή την οποία γνωστοποιούν στη Μονάδα που υπηρετεί ο ενδιαφερόμενος.
  4Όσοι έχουν μεταφερθεί στους υπόχρεους μειωμένης στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης μπορούν με αίτησή τους στο αρμόδιο Στρατολογικό Γραφείο να παραιτηθούν από το δικαίωμα εκπλήρωσης μειωμένης στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης. Τα Στρατολογικά Γραφεία καταχωρίζουν τη σχετική μεταβολή στη στρατολογική μερίδα και τη γνωστοποιούν στη Μονάδα που αυτοί υπηρετούν. Εφόσον υποβάλλουν δικαιολογητικά για την εκ νέου μεταφορά τους στους υπόχρεους μειωμένης στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης εξετάζεται και πάλι η συνδρομή των προϋποθέσεων των άρθρων 7 και 8 του ν. 3421/2005.
  5Σε περίπτωση απόρριψης αιτήματος μεταφοράς στους υπόχρεους μειωμένης στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης, τα Στρατολογικά Γραφεία γνωστοποιούν στον ενδιαφερόμενο, με αιτιολογημένο έγγραφο, τους λόγους απόρριψης και τη δυνατότητά του να ασκήσει προσφυγή, χωρίς να επιστρέφουν σ’ αυτόν τα σχετικά δικαιολογητικά, τα οποία τηρούν στο αρχείο τους. Η γνωστοποίηση γίνεται μέσω της Μονάδας στην οποία υπηρετεί ο ενδιαφερόμενος, η οποία συντάσσει σχετικό αποδεικτικό και το αποστέλλει στο αρμόδιο Στρατολογικό Γραφείο.
  6Η προσφυγή κατά απορριπτικής απόφασης υγειονομικής επιτροπής κατατίθεται ως απλή αίτηση στο αρμόδιο ΣΓ, το οποίο υποβάλλει μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την κατάθεση απευθείας στην αρμόδια Ανωτάτη ή Αναθεωρητική Υγειονομική Επιτροπή: α. Την προσφυγή. β. Αντίγραφο της απορριπτικής απόφασης της υγειονομικής επιτροπής. γ. ΠλήρεςΑΦΜ του παραπεμπόμενου στην υγειονομική επιτροπή πατέρα ή αδελφού. δ. Πλήρες ΑΦΜ της παραπεμπόμενης στην υγειονομική επιτροπή μητέρας ή συζύγου εφόσον αυτή υπηρέτησε με οποιαδήποτε ιδιότητα στις Ένοπλες Δυνάμεις. 7. Το έγγραφο με το οποίο υποβάλλεται στην Ανωτάτη ή Αναθεωρητική Υγειονομική Επιτροπή η προσφυγή κοινοποιείται και στον ενδιαφερόμενο (πατέρα, μητέρα, αδελφό ή σύζυγο) προκειμένου αυτός να γνωρίζει τη νέα διαδικασία της επανεξέτασής του. Η διακίνηση της αλληλογραφίας από τα Στρατολογικά Γραφεία προς τις Υγειονομικές Επιτροπές και η αποστολή των γνωματεύσεων των Επιτροπών προς τα Στρατολογικά Γραφεία γίνεται αποκλειστικά με υπηρεσιακό τρόπο.
  Β.Απαλλαγές στράτευσης
  1Όσοι κρίνονται από τις αρμόδιες υγειονομικές επιτροπές ή συμβούλια των Ενόπλων Δυνάμεων ακατάλληλοι για στράτευση, για λόγους υγείας.
  2Όσοι καταδικάζονται αμετάκλητα από οποιοδήποτε ποινικό δικαστήριο σε κάθειρξη ή σε ποινή που για τους στρατιωτικούς συνεπάγεται καθαίρεση και το έγκλημα για το οποίο καταδικάστηκαν δεν έχει αμνηστευθεί, ούτε έχει επακολουθήσει χάρη ή παραγραφή της ποινής με άρση των συνεπειών της καταδίκης
  3Ο πατέρας τριών ή περισσότερων ζώντων τέκνων, εφόσον επιθυμεί
  4Ο μόνος ή ο μεγαλύτερος γιος γονέων που έχουν πεθάνει, ο οποίος έχει έναν τουλάχιστον άγαμο και ανήλικο ή άγαμο και ανίκανο για κάθε εργασία αδελφό ή αδελφή, εφόσον επιθυμεί.
  5Ο χήρος πατέρας ενός τουλάχιστον ζώντος ανήλικου ή ανίκανου για κάθε εργασία άγαμου τέκνου, εφόσον επιθυμεί.
  6Ο πατέρας ενός τουλάχιστον ζώντος ανήλικου ή ανίκανου για κάθε εργασία άγαμου τέκνου, ο οποίος έχει σύζυγο ανίκανη για κάθε εργασία, εφόσον επιθυμεί.
 • Ποια η διαδικασία για τη Χορήγηση Δελτίων Μετακίνησης ΑΜΕΑ ;

  Επισυνάπτεται η σχετική διευκρινιστική Εγκύκλιος για την χορήγηση δελτίων μετακίνησης ΑΜΕΑ

 • Ποιες είναι η προϋποθέσεις για να έχετε Άδεια κυκλοφορίας στο δακτύλιο;

  Ποιοι εξαιρούνται:

  Από τα μέτρα περιορισμού κυκλοφορίας οχημάτων στο κέντρο της Αθήνας (ΦΕΚ 1613/17.08.2007) μεταξύ άλλων εξαιρούνται και:

  α.) Τα επιβατηγά αυτοκίνητα, τα οποία είναι ειδικά διασκευασμένα ή αυτόματα για τη μεταφορά πολιτικών αναπήρων, εφ’ όσον οδηγούνται από τους ίδιους τους αναπήρους, ή τους μεταφέρουν, με την προϋπόθεση ότι ο ανάπηρος θα είναι εφοδιασμένος με σχετική βεβαίωση των αρμόδιων Διευθύνσεων Πρόνοιας των Αυτοδιοικήσεων, στην οποία θα αναφέρεται ο αριθμός κυκλοφορίας του αυτοκινήτου.

  β.) Αυτοκίνητα που μεταφέρουν ασθενείς που χρειάζονται συχνή θεραπεία (πχ. Νεφροπαθείς, καρκινοπαθείς, άτομα με πολιομυελίτιδα ή άτομα με αναπηρίες), εφ΄όσον μεταφέρουν τα ανωτέρω άτομα, με την προϋπόθεση ότι οι ασθενείς έχουν εφοδιαστεί με σχετική βεβαίωση από τις αντίστοιχες Διευθύνσεις ή τμήματα Πρόνοιας των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων της χώρας. Η βεβαίωση θα χορηγείται στους ενδιαφερόμενους από τις αρμόδιες Διευθύνσεις Κοινωνικής Πρόνοιας των Αυτοδιοικήσεων, κατόπιν ανάλογης βεβαίωσης του Νοσηλευτικού Ιδρύματος στο οποίο υποβάλλεται σε θεραπεία ο ασθενής και όπου θα αναγράφεται η διάρκεια και η συχνότητα της απαιτούμενης θεραπείας και ο αριθμός κυκλοφορίας του αυτοκινήτου. Οι βεβαιώσεις θα χορηγούνται κατά την κρίση του Νομάρχη, μόνο για σοβαρές περιπτώσεις.

  Για την έκδοση της σχετικής βεβαίωσης από την Περιφέρεια απαιτείται επικυρωμένη φωτοτυπία:

  1. της άδειας κυκλοφορίας
  2. του διπλώματος ή των διπλωμάτων σε περίπτωση που δηλώνεται και δεύτερος οδηγός
  3. της ταυτότητας ή των ταυτοτήτων σε περίπτωση που δηλώνεται και δεύτερος οδηγός
  4. του εγγράφου με το οποίο αποδεικνύεται ότι το αυτοκίνητο είναι διασκευασμένο ή αυτόματο (α’)
  5. της βεβαίωσης του Νοσηλευτικού Ιδρύματος όπου ο ασθενής υποβάλλεται σε θεραπεία (β’)
  6. καθώς και φωτοτυπία λογαριασμού ΔΕΗ, ΟΤΕ κλπ. στο όνομα του αιτούντα.

  (Υπεύθυνος Φορέας : Κατά τόπους Περιφέρειες).

  Επισυνάπτεται ο σχετικός νόμος (ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 290 – 30/11/2005)

 • Πώς μπορείτε να κάνετε χρήση μειωμένου ωραρίου εργασίας, λόγω αναπηρίας σε ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ που απολαμβάνουν ειδικού ωραρίου κανονιστικά καθορισμένου
 • Έκπτωση στα εισιτήρια των ΚΤΕΛ για ΑμεΑ

  Δωρεάν μετακίνηση στις αστικές συγκοινωνίες και 50% έκπτωση στα υπεραστικά ΚΤΕΛ για όσους έχουν ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%.

  Αριθμ. Δ12α/Φ.11/ΓΠ46292/1320 – ΦΕΚ Τεύχος Β’ 3933/10.09.2018
  Χορήγηση Δελτίου Μετακίνησης σε Άτομα με Αναπηρίες για το έτος 2018

  ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
  αποφασίζουμε:

  Άρθρο 1

  1. Στα Άτομα με Αναπηρίες:

  • Ελληνικής υπηκοότητας,
  • υπηκόους των Κρατών-Μελών της Ε.Ε. καθώς και υπηκόους Κρατών-Μελών του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ε.Ο.Χ.),
  • υπηκόους των Κρατών που περιλαμβάνονται στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση που κυρώθηκε με το ν.δ. 4017/1959 (Α’ 246),
  • υπηκόους κρατών εκτός Ε.Ε. που έχουν καταστεί ανίκανοι για εργασία μετά από εργατικό ατύχημα σε ελληνικό έδαφος,
  • αναγνωρισμένους πρόσφυγες που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα, των οποίων το καθεστώς παραμονής στην Ελλάδα διέπεται από τις διατάξεις της Σύμβασης του 1951 για το Καθεστώς των Προσφύγων (ν.δ. 3989/1959, ΦΕΚ Α 201), όπως τροποποιήθηκε από το Πρωτόκολλο της Νέας Υόρκης του 1967 για το Καθεστώς των Προσφύγων (α.ν. 389/1968, ΦΕΚ Α΄ 125), εφόσον κατοικούν μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα και έχουν ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%, παρέχεται το δικαίωμα της μετακίνησης με μειωμένο εισιτήριο κατά 50% σε όλες τις διαδρομές εσωτερικού των υπεραστικών λεωφορείων των ΚΤΕΛ.

  2. Στα Άτομα με Αναπηρίες:

  • Ελληνικής υπηκοότητας,
  • υπηκόους των Κρατών-Μελών της Ε.Ε. καθώς και υπηκόους Κρατών-Μελών του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ε.Ο.Χ),
  • υπηκόους των Κρατών που περιλαμβάνονται στην Ευρωπαϊκή σύμβαση που κυρώθηκε με το ν.δ. 4017/1959 (Α 246),
  • υπηκόους κρατών εκτός Ε.Ε. που έχουν καταστεί ανίκανοι για εργασία μετά από εργατικό ατύχημα σε ελληνικό έδαφος,
  • αναγνωρισμένους πρόσφυγες που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα, των οποίων το καθεστώς παραμονής στην Ελλάδα διέπεται από τις διατάξεις της Σύμβασης του 1951 για το Καθεστώς των Προσφύγων (ν.δ. 3989/1959, ΦΕΚ Α΄ 201), όπως τροποποιήθηκε από το Πρωτόκολλο της Νέας Υόρκης του 1967 για το Καθεστώς των Προσφύγων (α.ν. 389/1968, ΦΕΚ Α΄ 125)

  εφόσον κατοικούν μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα και έχουν ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%, με την προϋπόθεση ότι το ετήσιο συνολικό δηλωθέν ατομικό τους εισόδημα δεν είναι μεγαλύτερο των είκοσι τριών χιλιάδων (23.000) ευρώ ή το ετήσιο συνολικό δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα δεν είναι μεγαλύτερο των είκοσι εννέα χιλιάδων (29.000) ευρώ, (το ετήσιο συνολικό δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα των 29.000 ευρώ προσαυξάνεται με 5.600 ευρώ για κάθε επιπλέον άτομο πέραν του δικαιούχου, που συνοικεί και βαρύνει τον φορολογούμενο, εφόσον αυτό παρουσιάζει αναπηρία 67% και άνω), παρέχεται το δικαίωμα δωρεάν μετακίνησης και εφόσον διαμένουν μόνιμα:

  α) στην Περιφέρεια Αττικής, με τα αστικά μέσα συγκοινωνίας στην περιοχή αρμοδιότητας του ΟΑΣΑ. [Ο.ΣΥ. Α.Ε. και ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε],

  β) στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης με τα αστικά μέσα συγκοινωνίας του ΟΑΣΘ,

  γ) και στις λοιπές Περιφερειακές Ενότητες της χώρας με τα αστικά μέσα συγκοινωνίας των Αστικών ΚΤΕΛ του Νομού τους.

  Το ύψος του εισοδήματος αποδεικνύεται με το εκκαθαριστικό σημείωμα της δήλωσης του φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2017. Οι ολικά τυφλοί (ν. 958/1979, Α΄191) εξαιρούνται των εισοδηματικών κριτηρίων, όπως ορίζονται ως άνω, σύμφωνα με την αρ. 445/98 απόφαση της Επιτροπής Αναστολών του ΣτΕ και λαμβάνουν δελτίο μετακίνησης ανεξάρτητα από το όριο εισοδήματός τους.

  Η χορήγηση δελτίου μετακίνησης σε άτομα με αναπηρίες προσδιορίζεται ως υπηρεσία γενικού οικονομικού συμφέροντος καθώς εξυπηρετεί την κοινωνική ανάγκη διευκόλυνσης της μετακίνησης και κατ’ επέκταση της κοινωνικής ένταξης των ατόμων με αναπηρία.

  Άρθρο 2

  1. Το Δελτίο Μετακίνησης για τους μόνιμους κατοίκους των κατά περίπτωση Περιφερειακών Ενοτήτων, χορηγείταιαπό τις αρμόδιες υπηρεσίες των Περιφερειών καθώς και από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) της χώρας.

  Οι μόνιμοι κάτοικοι της Περιφερειακής Ενότητας Αττικής, έχουν το δικαίωμα της δωρεάν μετακίνησης με τα αστικά μέσα συγκοινωνίας στην περιοχή αρμοδιότητας του ΟΑΣΑ με την προσωποποιημένη ATH-ENA card.

  Το Δελτίο Μετακίνησης ισχύει για το χρονικό διάστημα που αναγράφεται κατά την έκδοσή του, δηλαδή για το έτος 2018 και για όσο διάστημα από το επόμενο έτος (2019) απαιτείται για να εκδοθεί η νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση για τη χορήγησή του.

  2. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίζουν στην Υπηρεσία γνωμάτευση των Υγειονομικών Επιτροπών σε ισχύ (του π.δ/τος 611/1977 (Α΄ 198), του άρθρου 166 του ν. 2683/1999 (Α΄ 19), των άρθρων 165 και 167 του νόμου 3528/2007 (Α΄ 26), του Ι.Κ.Α., των Υγειονομικών Επιτροπών του άρθρου 6 του ν. 3863/2010 ( Α΄ 115 ) (Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας) καθώς και της Α.Σ.Υ.Ε., Α.Ν.Υ.Ε., Α.Α.Υ.Ε, της Ανώτατης Υγειονομικής Επιτροπής της Ελληνικής Αστυνομίας, της Ανώτατης Υγειονομικής Επιτροπής του Πυροσβεστικού Σώματος (άρθρο 1 του νόμου 4331/2015) στην οποία θα αναγράφεται απαραίτητα το ποσοστό αναπηρίας, το οποίο πρέπει να είναι τουλάχιστον 67%.

  3. Όσοι λαμβάνουν σύνταξη επ’ αόριστον με απόφαση Διοικητικού Διευθυντή Ασφαλιστικού φορέα ή του ΕΦΚΑ (απόφαση η οποία έχει εκδοθεί βάσει γνωματεύσεως Υγειονομικής Επιτροπής και στην οποία αναγράφεται το ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω) δικαιούνται Δελτίο Μετακίνησης χωρίς να απαιτείται η έκδοση πρόσθετης γνωμάτευσης Υγειονομικής Επιτροπής.

  4. Όσοι λαμβάνουν οικονομική ενίσχυση (επίδομα) από τις αρμόδιες υπηρεσίες των Δήμων ή των Περιφερειών δικαιούνται Δελτίο Μετακίνησης χωρίς γνωμάτευση Υγειονομικών Επιτροπών.

  5. Οι τυφλοί και οι Β.Ν.Κ. με δείκτη νοημοσύνης 30 (τριάντα) και κάτω δικαιούνται Δελτίο Μετακίνησης και για τους συνοδούς τους.

  Άρθρο 3

  Ο Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης συνάπτει συμβάσεις με τους αρμόδιους συγκοινωνιακούς φορείς για την έκπτωση 50% ή τη δωρεάν μετακίνηση των δικαιούχων Ατόμων με Αναπηρίες.

  Με τις συμβάσεις αυτές καθορίζονται στο πλαίσιο των εγγεγραμμένων πιστώσεων στον κρατικό προϋπολογισμό:

  α) Οι υποχρεώσεις παροχής δημόσιας υπηρεσίας που πρέπει να εκπληρώνουν οι συγκοινωνιακοί φορείς, οι υποχρεώσεις του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλων αρμόδιων φορέων.

  β) Η διάρκεια ισχύος των δελτίων μετακίνησης των ΑμεΑ.

  γ) Ο μηχανισμός υπολογισμού της αποζημίωσης, η οποία θα πρέπει να ανταποκρίνεται στο πραγματικό κόστος παροχής της δημόσιας υπηρεσίας, οι παράμετροι για τον υπολογισμό της και αφού έχουν γίνει όλες οι νόμιμες κρατήσεις.

  δ) Η πρόβλεψη αναθεώρησης της αποζημίωσης προκειμένου να αποφευχθεί το ενδεχόμενο υπερβάλλοντος ποσού.

  ε) Η υποχρέωση τήρησης χωριστού λογαριασμού εσόδων και εξόδων για τις δραστηριότητες τους που συνδέονται με την παροχή δημόσιας υπηρεσίας.

  στ) Ο τρόπος, η διαδικασία και τα απαιτούμενα σε κάθε περίπτωση δικαιολογητικά καταβολής της αποζημίωσης στους συγκοινωνιακούς φορείς.

  ζ) Κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια σχετική με τη διάθεση και χρήση των καρτών μετακίνησης και τη διαδικασία καταβολής της αποζημίωσης.

   

  ΠΗΓΗ: http://www.odigostoupoliti.eu/deltio-metakinisis-se-atoma-me-anapiries-amea-gia-to-etos-2018/

ΜΕΓΕΘΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΕΙΡΑΣ