Κάρτα Αναπηρίας

Μέσω της εφαρμογής, τα άτομα με αναπηρία θα μπορείτε να:

  1. υποβάλετε αίτημα για χορήγηση Κάρτας Αναπηρίας,
  2. εκδώσετε και εκτυπώσετε το ψηφιακό έγγραφο της ατομικής σας Κάρτας Αναπηρίας
  3. ενημερωθείτε για τις παροχές που σας απονέμονται δυνάμει της ατομικής σας Κάρτας Αναπηρίας.

Προς εξυπηρέτηση των ατόμων με αναπηρία, οι ίδιες ενέργειες μπορούν να εκτελούνται και από τους αρμόδιους υπαλλήλους των Κέντρων Κοινότητας, είτε με προφορική αίτηση του ίδιου του ατόμου με αναπηρία, είτε του νομίμου εκπροσώπου του (φυσικού ή θετού γονέα, επιτρόπου, αναδόχου, δικαστικού συμπαραστάτη, του προσώπου στο οποίο έχει ανατεθεί δικαστικώς η επιμέλεια ανηλίκου, του προσώπου που φέρει εξουσιοδότηση ή πληρεξούσιο).

Κάντε την αίτηση στην ιστοσελίδα https://karta.epan.gov.gr/.