Μείωση ή απαλλαγή από τα δημοτικά τέλη

Οι Δήμοι της χώρας, με απόφαση των δημοτικών συμβουλίων, μπορούν να μειώνουν ή να απαλλάσσουν ολοκληρωτικά από δημοτικά τέλη και φόρους στους λογαριασμούς των ΔΕΚΟ, συγκεκριμένες ευπαθείς κοινωνικές ομάδες πολιτών.

Τα δημοτικά ή κοινοτικά συμβούλια δύνανται με απόφασή τους να μειώσουν τους δημοτικούς φόρους ή τέλη μέχρι 50%, ή να απαλλάξουν πλήρως από την επιβολή του απόρους, άτομα με αναπηρία και πολύτεκνους (όπως η ιδιότητα αυτών οριοθετείται αντίστοιχα από την κείμενη νομοθεσία) υπό προϋποθέσεις.

Εφόσον έχει ληφθεί σχετική απόφαση από τον οικείο ΟΤΑ (απαιτείται διερεύνηση από πλευράς ενδιαφερόμενων), οι πολίτες που εμπίπτουν στις εν λόγω ευπαθείς ομάδες μπορούν να υποβάλουν σχετικό αίτημα.

Άρθρο 13
Απαλλαγή από δημοτικά τέλη και φόρους

1. Η παρ. 3 του άρθρο 202 του ν. 3463/2006 (Α΄ 114) αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του αριθμού των μελών του, είναι δυνατή η μείωση δημοτικών φόρων ή τελών ή η απαλλαγή από αυτούς για τους απόρους, τα άτομα με αναπηρίες, τους πολύτεκνους, τους τρίτεκνους, τις μονογονεϊκές οικογένειες και τους μακροχρόνια άνεργους, όπως η ιδιότητα των ανωτέρω οριοθετείται αντίστοιχα από την κείμενη νομοθεσία, καθώς και τους δικαιούχους του πρώτου Κεφαλαίου του ν. 4320/2015 (Α΄ 29), όπως εκάστοτε αυτοί ορίζονται με τις υπουργικές αποφάσεις του άρθρου 5 του ίδιου νόμου. Με την ίδια απόφαση μπορεί να τίθενται και εισοδηματικά κριτήρια για τη χορήγηση της ως άνω μείωσης ή απαλλαγής. Η επίπτωση στα έσοδα του Δήμου που προκύπτει από τη λήψη της απόφασης του πρώτου εδαφίου της παρούσας αποτυπώνεται υποχρεωτικά και λαμβάνεται υπόψη κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού του έτους εφαρμογής της, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Ειδικά για την ευπαθή κοινωνική ομάδα των ατόμων με αναπηρία συμπεριλαμβανομένων και των οικογενειών που έχουν στη φροντίδα τους άτομα με αναπηρία, σε περίπτωση λήψης εισοδηματικών κριτηρίων λαμβάνεται υπόψη το πρόσθετο κόστος που απαιτείται για την κάλυψη των αναγκών αναπηρίας. Στο εισοδηματικό κριτήριο που αφορά στην ανωτέρω κοινωνική ομάδα θα πρέπει να υπολογίζεται μόνο το φορολογητέο εισόδημα, ώστε να μην προσμετρούνται τα πάσης φύσεως επιδόματα αναπηρίας (προνοιακά επιδόματα, εξωιδρυματικό επίδομα, επίδομα κίνησης, διατροφικό επίδομα νεφροπαθών και μεταμοσχευμένων συμπαγών οργάνων κ.λπ.) τα οποία είναι αφορολόγητα».

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται στους ΟΤΑ που υπάγονται οι δικαιούχοι. Περισσότερες πληροφορίες για τη διαδικασία και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά απευθύνεστε στο Τμήμα Εσόδων του Δήμου, καθώς δεν γίνεται μείωση φόρων ή τελών σε όλους τους Δήμους της χώρας.

 

ΠΗΓΗ:

http://www.opengov.gr/ypes

 

Φωτεινή Χριστοδούλου

Κοινωνική Λειτουργός