Πιστοποίηση αναπηρίας για απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 περίπτωση δ του άρθρου 7 του ν. 4223/2013 ορίζεται ότι με πράξη της Φορολογικής Διοίκησης χορηγείται έκπτωση εκατό τοις εκατό (100%) επί του ΕΝΦΙΑ στο φορολογούμενο, την ή το σύζυγό ή οποιοδήποτε από τα εξαρτώμενα τέκνα της οικογένειας του που έχει αναπηρία σε ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%) και άνω, εφόσον πληρούνται σωρευτικά και οι λοιπές προϋποθέσεις.

Αριθμ. ΠΟΛ. 1122 – ΦΕΚ Τεύχος Β 2758/08.08.2017

Τροποποίηση της ΠΟΛ 1212/2015 απόφασης ΓΓΔΕ

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 1 έως 10 και 13 του ν. 4223/2013 (ΦΕΚ 287 Α), περί Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) και ειδικότερα τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 7 και της παραγράφου 5 του άρθρου 
2. Τις διατάξεις του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ 170 Α ́) και ειδικότερα των άρθρων 4, 5, 19, 23, 32, 34, 37 και 63.
αποφασίζουμε:

Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης 3 της ενότητας Α του άρθρου 2 της ΠΟΛ 1212/2015 (ΦΕΚ 120 Β ́) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «Για την πιστοποίηση της αναπηρίας εφαρμόζονται τα ισχύοντα στη φορολογία εισοδήματος του οικείου φορολογικού έτους.»

Με την τροποποιηθείσα ως άνω απόφαση ΠΟΛ.1212/24.9.2015 του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων καθορίστηκε η διαδικασία χορήγησης εκπτώσεων, μειώσεων και αναστολής πληρωμής του ΕΝΦΙΑ

Σύμφωνα με το άρθρο 2 της ως άνω απόφασης όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για την πιστοποίηση της αναπηρίας εφαρμόζονται τα οριζόμενα στην φορολογία εισοδήματος του οικείου φορολογικού έτους, ήτοι μεταξύ άλλων και αυτά που ορίζει η ΠΟΛ.1034/2017 της ΑΑΔΕ (Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, φορολογικού έτους 2016, των λοιπών εντύπων και των δικαιολογητικών εγγράφων που υποβάλλονται με αυτή).

ΦΕΚ: https://www.geotee.gr/lnkFiles/20170810014133_4.pdf.