Σύντομος οδηγός ασφαλιστικών θεμάτων για άτομα με αναπηρία ή/και χρόνιες παθήσεις

Ο παρόν οδηγός (Π4.3) αποτελεί μέρος μια σειράς πέντε (5) σύντομων οδηγών που εκπονήθηκαν στο πλαίσιο του Π.Ε.4 του Υποέργου 1 «Σχεδιασμός και Λειτουργία του Παρατηρητηρίου Θεμάτων Αναπηρίας» της Πράξης «Παρατηρητήριο Θεμάτων Αναπηρίας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», με συγχρηματοδότηση από την Ελλάδα και από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Η Ε.Σ.Α.μεΑ., έχοντας γνώση πρωτίστως των δυσκολιών και των εμποδίων που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και οι οικογένειές τους, ακόμα και στο στοιχειώδες επίπεδο της πληροφόρησης, ανέλαβε την πρωτοβουλία για την έκδοση αυτής της σειράς, φιλοδοξώντας οι συγκεκριμένοι οδηγοί να αποτελέσουν χρήσιμα εργαλεία, τόσο για τα άτομα με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και τις οικογένειές τους, όσο και για όλους και όλες που ενδιαφέρονται για θέματα αναπηρίας.

Ο εν λόγω οδηγός στοχεύει να παρέχει πρακτική πληροφόρηση και καθοδήγηση στα άτομα με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και τις οικογένειές τους σχετικά με θέματα συνταξιοδότησης. Ειδικότερα, παρέχει πληροφόρηση σχετικά με το νέο ασφαλιστικό σύστημα, τις κατηγορίες συντάξεων αναπηρίας, τη διαδικασία υποβολής αιτήματος συνταξιοδότησης και τη διαδικασία πιστοποίησης της αναπηρίας, καθώς και τις προϋποθέσεις που ισχύουν κατά περίπτωση για συνταξιοδότηση λόγω αναπηρίας. Ο οδηγός περιλαμβάνει επίσης χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο υπολογισμού της σύνταξης, τη χορήγηση ειδικών επιδομάτων αναπηρίας κατά τη συνταξιοδότηση και το δικαίωμα των συνταξιούχων με αναπηρία στην εργασία.

Δείτε τον οδηγό επιλέγοντας τον παρακάτω σύνδεσμο:

Σύντομος οδηγός ασφαλιστικών θεμάτων για άτομα με αναπηρία ή/και χρόνιες παθήσεις

ΠΗΓΗ: