Υγειονομική Υπηρεσία Πυροσβεστικού Σώματος (ΥΓ.Υ.Π.Σ.)

Άρθρο 87 – Υγειονομική Υπηρεσία Πυροσβεστικού Σώματος (ΥΓ.Υ.Π.Σ.)

1. Η Υγειονομική Υπηρεσία του Πυροσβεστικού Σώματος αποτελεί Ειδική Κεντρική Υπηρεσία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του π.δ. 39/2006 (Α΄ 42), εδρεύει στην Αθήνα και υπάγεται στον Επιτελάρχη.
2. Με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, καθορίζονται θέματα εσωτερικής οργάνωσης, διάρθρωσης, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για τη λειτουργία της Υγειονομικής Υπηρεσίας του Πυροσβεστικού Σώματος.
3. Η Υγειονομική Υπηρεσία του Πυροσβεστικού Σώματος στεγάζεται στις δομές του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας και παρέχει τις υπηρεσίες της στους δικαιούχους του Νοσοκομείου (πλην των ιπτάμενων).
4. Στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας μπορεί να υπηρετεί το πυροσβεστικό προσωπικό Ειδικών Καθηκόντων ειδικότητας Υγειονομικού, ανάλογων ειδικοτήτων κατά βαθμό και θέση. Με απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Προστασίας του Πολίτη καθορίζεται η διαδικασία τοποθέτησης του ανωτέρω προσωπικού, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.
5. Το πυροσβεστικό προσωπικό, το οποίο μετατάσσεται στην κατηγορία Ειδικών Καθηκόντων ειδικότητας Υγειονομικού και τοποθετείται στην Υγειονομική Υπηρεσία του Πυροσβεστικού Σώματος, εφόσον δεν έχει αποκτήσει τίτλο ιατρικής ειδικότητας, ασκείται για την απόκτηση τίτλου σε ιατρική ειδικότητα, η οποία καθορίζεται από τον Αρχηγό Πυροσβεστικού Σώματος, μετά από αιτιολογημένη πρόταση του Διευθυντή της Υγειονομικής Υπηρεσίας Πυροσβεστικού Σώματος.

Διαβάστε το σχετικό σχέδιο νόμου: http://www.opengov.gr/yptp/wp-content/uploads/downloads/2019

 

ΠΗΓΗ: http://www.opengov.gr

 

Φωτεινή Χριστοδούλου

Κοινωνική Λειτουργός