• Από ποιο φορέα μπορώ να πάρω επίδομα απολύτου αναπηρίας ή επίδομα βοήθειας ετέρου προσώπου;

  Δίδεται από τον Ασφαλιστικό φορέα εκάστου ασφαλισμένου.

 • Πώς γνωρίζω ότι είμαι δικαιούχος;

  Δικαιούχοι είναι: 

  Α.         Τυφλοί συνταξιούχοι γήρατος.

  Β.         Συνταξιούχοι θανάτου( έμμεσα μέλη).

  Γ.         Συνταξιούχοι αναπηρίας.

  Προϋπόθεση είναι να έχει λάβει ο ασφαλισμένος από επιτροπή ΚΕΠΑ ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω ότι χρήζει βοήθειας ετέρου προσώπου. Για το λόγο αυτό στην ιατρική γνωμάτευση του θεράποντος ιατρού καλόν είναι να υπάρχει η έκφραση ότι «χρήζει βοηθείας ετέρου προσώπου».

 • Ποιες προϋποθέσεις χρειάζονται για να πάρω επίδομα παραπληγίας τετραπληγίας ή εξωυδριματικό επίδομα;

  Πρέπει να ανήκετε στις παρακάτω κατηγορίες, για τις οποίες σας παραθέτουμε τις προϋποθέσεις.

  – Συνταξιούχοι και μέλη οικογένειας που πάσχουν από παραπληγία – τετραπληγία, διπληγία, τριπληγία, παραπάρεση, τετραπάρεση, με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.

  Προϋποθέσεις  ασφάλισης : Καμμία

  – Ασφαλισμένοι που πάσχουν από παραπληγία-τετραπληγία- διπληγία, τριπληγία, παραπάρεση, τετραπάρεση, με ποσοστό αναπηρίας 67%και άνω.

  Προϋποθέσεις ασφάλισης ΙΚΑ

  Α) Τουλάχιστον 350  ημέρες ασφάλισης μέσα στα τέσσερα τελευταία χρόνια τα αμέσως προηγούμενα εκείνου κατά το οποίο έγιναν ανάπηροι, από τις 50 ημέρες το προηγούμενο έτος ή 11000 ημέρες εργασίας οποτεδήποτε.

  –  Μέλη οικογένειας ασφαλισμένου που πάσχουν από παραπληγία, τετραπληγία, διπληγία, τριπληγία, παραπάρεση, τετραπάρεση, με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.

  Προϋποθέσεις ασφάλισης: Να έχει πραγματοποιήσει ο ασφαλισμένος:

  Α) τουλάχιστον 350 ημέρες ασφάλισης μέσα στα τέσσερα χρόνια που προηγούνται του έτους υποβολής της σχετικής αίτησης, από τις οποίες 50 ημέρες το προηγούμενο έτος ή 15μήνο, ή  Β) 1000 ημέρες εργασίας οποτεδήποτε.

  Παροχή:

  Εξωιδρυματικό επίδομα, που αντιστοιχεί σε 20 ημερομίσθια ανειδίκευτου εργάτη. ΙΚΑ)

  Προσοχή: Το επίδομα αναστέλλεται εφόσον ο δικαιούχος νοσηλεύεται σε ίδρυμα ασυλιακής μορφής.

 • Δικαιούμαι διατροφικό επίδομα;

  Δίδεται στους μεταμοσχευμένους ασφαλισμένους (που έχουν κάνει μεταμόσχευση συμπαγών οργάνων και μυελού των οστών) και στους νεφροπαθείς τελικού σταδίου που κάνουν αιμοκάθαρση.

  Δίδεται από την περιφέρεια. Δεν απαιτείται γνωμοδότηση επιτροπής ΚΕΠΑ. Απαιτείται ιατρική βεβαίωση από το μεταμοσχευτικό κέντρο που έχει γίνει η μεταμόσχευση και από το αρμόδιο νοσοκομείο για τους νεφροπαθείς.

  Σχετικά:
  Αριθμός φύλλου 1591 ΤΒ Αύγουστος 2009 ΕΚΠΥ σελίδες 20192,20193:(χορήγηση διατροφικού επιδόματος των νεφροπαθών σε αλλοδαπούς και ομογενείς).

  Αριθμός φύλλου 1239 ΤΒ Απρίλιος 2012 σελίδες 19749και 19750 (επέκταση και τροποποίηση της χορηγήσεως του διατροφικού επιδόματος νεφροπαθών).

 • Δικαιούμαι επίδομα αεροθεραπείας;

  Σύμφωνα με το άρθρο 16 σελίδα 46374 του ΕΚΠΥ (Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας ΦΕΚ 3054/Β/11/2012.

  ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ: Στους ασφαλισμένους των ασφαλιστικών οργανισμών, εφόσον πάσχουν από φυματίωση, καρκίνο των πνευμόνων ή πνευμονοκονίαση, χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου(αιμοκάθαρση, περιτοναική κάθαρση ή έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση νεφρού),καθώς επίσης και οι υποβληθέντες σε μεταμόσχευση πνευμόνων, καρδιάς και ήπατος και οι πάσχοντες από πνευμονοπάθεια με ποσοστό αναπηρίας 67% από πνευμονική νόσο για το χρονικό διάστημα από 1/6ου έως 31/8ου.

  Το επίδομα καταβάλλεται αφού ο ασφαλισμένος προσκομίσει: α) Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/1986 από την οποία να προκύπτει ότι δεν έλαβε και ούτε θα λάβει το επίδομα από άλλο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης, Δημόσιο κ.λΠ. και δεν έχει νοσηλευθεί σε Νοσηλευτικό Ίδρυμα (κρατικό ή ιδιωτικό) άνω των (46) ημερών κατά το χρονικό διάστημα από 1/6ου έως 31/8ου και β)γνωμάτευση ιατρού Νοσοκομείου (νοσηλευτικού ιδρύματος Ν.Π.ΙΔ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και συμβεβλημένων κλινικών) σχετικής με την πάθηση ειδικότητας με την οποία να υγείας τους κατά το χρονικό διάστημα ως ορίζεται ανωτέρω.

  Υπενθυμίζεται ότι για τους ασφαλισμένους που πάσχουν από πνευμονοπάθεια, απαιτείται επιπλέον η υποβολή Απόφασης Υγειονομικής Επιτροπής ή ΚΕΠΑ ,από την οποία να προκύπτει το ποσοστό αναπηρίας από πνευμονική νόσο.

  Το ύψος του βοηθήματος καθορίζεται στο ποσό των 200 Ευρώ.

  Περαιτέρω στο άρθρο 23 του ανωτέρω Κανονισμού αναφέρεται ότι κάθε δικαίωμα για τη ΛΗΨΗ παροχών του παρόντος ΕΚΠΥ παραγράφεται μετά ένα έτος από τη γέννησή του.

 • Είμαι ανασφάλιστος και με αναπηρία 67%. Μπορώ να πάρω επίδομα βαριάς αναπηρίας και από ποιόν φορέα;

  Το επίδομα χορηγείται από την Πρόνοια,τα δικαιολογητικά προσκομίζονται στην υπηρεσία Πρόνοιας εκάστου Δήμου. Δικαιούχοι είναι άτομα ανασφάλιστα ή έμμεσα ασφαλισμένα που έχουν αναπηρία 67% και άνω από τα Κ.ΕΠ.Α. και οι προϋποθέσεις που πρέπει να έχουν οι υποψήφιοι δικαιούχοι είναι να είναι:

  1. Έμμεσα ασφαλισμένοι σύζυγοι (από το σύζυγο που βρίσκεται εν ζωή)και δεν παίρνουν οικονομική βοήθεια για την αναπηρία τους από οποιαδήποτε άλλη πηγή. Εξαιρούνται οι έμμεσα ασφαλισμένοι σύζυγοι που λόγω θανάτου του συζύγου τους εισπράτουν την συνταξή του/της οπότε θεωρούνται άμεσα ασφαλισμένοι.
  2. Έμεσα ασφαλισμένα παιδιά (προστατευόμενα μέλη)που δεν παίρνουν οικονομική ενίσχυση για την αναπηρία τους μεγαλύτερη του ποσού του επιδόματος βαρειάς αναπηρίας.
  3. Παιδιά που παίρνουν σύνταξη λόγω του θανάτου του προστάτου γονέα ποσό μικρότερο ή ίσο του επιδόματος βαρειάς αναπηρίας.
  4. Άμεσσα ασφαλισμένοι που δεν έχουν τις ασφαλιστικές προυποθέσεις για ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ από το ταμείο τους(περιλαμβάνονται και οι έχοντες χρέη στα ταμεία τους)
  5. Ανασφάλιστοι-αυτοί που έχουν βιβλιάριο απορίας.
  6. Ανασφάλιστοι υπερήλικες του Ο.Γ.Α.

   ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

  1Αίτηση
  2Πρωτότυπη Γνωμάτευση Α΄θμιας Υγειονομικής Επιτροπής (Κ.Ε.Π.Α) με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω
  3Αποδεικτικό κατάθεσης αίτησης για εξέταση από Υγειονομική Επιτροπή του Κ.Ε.ΠΑ. Προσοχή! Οι νέοι εν δυνάμει δικαιούχοι στο τέλος της αίτησής τους να αναφέρουν: Σας καταθέτω το αποδεικτικό κατάθεσης αίτησης για εξέταση από Κ.Ε.Π.Α., ώστε να λάβετε υπόψιν σας την απόφαση των Κ.Ε.Π.Α η οποία έχει αναδρομική ισχύ από την ημερομηνία αιτήσεως στα Κ.Ε.Π.Α., όσο καθυστερημένα και να εκδοθεί. Δηλώνω υπεύθυνα ότι μόλις την παραλάβω θα σας την προσκομίσω. Επομένως να κατατίθενται όλα τα δικαιολογητικά, να λαμβάνεται αριθμός πρωτοκόλλου και να εκκρεμεί η προσκόμιση της απόφασης επιτροπής Κ.Ε.Π.Α. Τούτο κρίνεται σκόπιμο διότι το προνομιακό επίδομα δίδεται αναδρομικά από την ημερομηνία κατάθεσης αίτησης στην Πρόνοια. Για τον ίδιο λόγο καλό είναι να συμπίπτει ή να μην καθυστερεί η ημερομηνία κατάθεσης στην Πρόνοια με την ημερομηνία αίτησης στα Κ.Ε.Π.Α.
  4Βεβαίωση από ασφαλιστικούς φορείς (Ι.Κ.Α., Τ.Ε.Β.Ε., Ο.Γ.Α., Τ.ΑΕ., Ν,Α,Τ.) ότι δεν είναι ασφαλισμένος και στην περίπτωση που είναι, εάν πληροί τις προϋποθέσεις για ΛΗΨΗ σύνταξης αναπηρίας ή γήρατος και εάν όχι, για ποιο λόγο.
  5Για ανασφάλιστους υπερήλικες του Ο.Γ.Α. το απόκομμα της σύνταξης.
  6Φωτοτυπία βιβλιαρίου ασθενείας (σελίδα φωτογραφίας και τελευταία θεώρηση) (και πρωτότυπο).
  7Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας του επιδοτούμενου ή του υπεύθυνου είσπραξης (περίπτωση ανηλίκου)και την πρωτότυπη.
  8Φωτοτυπία Εκκαθαριστικού Εφορίας ή την υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη από την Εφορία, περίπτωση μη υποβολής φορολογικής δήλωσης, ή το Ε1 σε περίπτωση ανηλίκων τέκνων.
  9Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/86 στην οποία θα δηλώνονται τα εξής:
  α) Η μόνιμη κατοικία
  β) Η σύνθεση της οικογένειας
  γ) Η παρεχόμενη οικονομική ενίσχυση θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά και μόνο για τις ανάγκες του επιδοτούμενου.
  δ) Αναλαμβάνει την υποχρέωση να ειδοποιήσει την αρμόδια υπηρεσία για κάθε μεταβολή όπως, εισαγωγή σε Νοσοκομείο ή Ίδρυμα, αλλαγή διεύθυνσης κατοικίας, συνταξιοδότηση από οποιαδήποτε φορέα (λόγω αναπηρίας, γήρατος, χηρείας ή μετά το θάνατο γονέα, κ.λ.π.)επιδότηση από άλλο Ταμείο, ανεύρεση εργασίας,
  ε) Το ίδιο άτομο ή άλλο μέλος της οικογένειας που δεν εισπράττει άμεσα ή έμμεσα σύνταξη άλλη οικονομική ενίσχυση από οποιαδήποτε πηγή για την ίδια πάθηση.
  στ) Ότι είναι ανασφάλιστος ή έμμεσα ασφαλισμένος ή άμεσα ασφαλισμένος χωρίς ασφαλιστικές προϋποθέσεις.
  -Σε περίπτωση ανηλίκου υπεύθυνη δήλωση ν.1599/86 του άλλου γονέα ότι δέχεται να εισπράττει το επίδομα του παιδιού του ο ή η σύζυγος, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής. Επίσης ΑΜ .Κ.Α. του υπευθύνου είσπραξης.
  10Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το Δήμο ή το ΚΕΠ
  11Φωτοτυπία Κάρτας Ανεργίας εάν υπάρχει
  12ΑΜ.Κ.Α
  13Φωτοτυπία της σελίδας του Βιβλιαρίου όπου φαίνονται τα στοιχεία του Λογαριασμού Τραπέζης της κάρτας του Ταχυδρομείου με το πρώτο όνομα του δικαιούχου.
  14Βεβαίωση από Αλβανία, σε περίπτωση που έχετε γεννηθεί εκεί, ότι δεν δικαιούσθε επιδόματος ή συντάξεως, μεταφρασμένη από το υπουργείο Εξωτερικών.
  15Τρίμηνες αποδοχές συζύγου.

  Για την διευκόλυνσή σας παρατίθενται οι διευθύνσεις Ασφαλιστικών Φορέων:
  Ι.Κ.Α.: Παπαδιαμαντοπούλου 87, Αθήνα &ΙΚΑ της περιοχής σας (Τμήμα Συντάξεων)
  Ο.Α.Ε.Ε.: Σατωβριάνδου 18, Αθήνα &ΟΑΕΕ της περιοχής σας
  Ο.Γ.Α.: Πατησίων 30, Αθήνα (Τμήμα Μητρώου Ασφαλισμένων)
ΜΕΓΕΘΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΕΙΡΑΣ